యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

యాదాద్రి జిల్లా, మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా :మోటకొండూరు తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. మోటకొండూరు, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా, మోటకొండూరు మండలంలోని ప్రధాన కార్యాలయం. మోటకొండూరు మండలాల్లో 13 గ్రామాలు ఉన్నాయి: వరుటూరు, మోటకొండూరు, దిలావరపురం, అమ్మనబోలు, ఇక్కుర్తి, మాటూరు, దుర్సగానిపల్లి, చందేపల్లి, చాడ, చామపూరు, తేర్యాల.

ఈ ప్రాంతంలో స్థానిక భాష తెలుగు.

 

యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

వరుటూరు

మోటకొండూరు

దిలావరపురం

అమ్మనబోలు

ఇక్కుర్తి

మాటూరు

దుర్సగానిపల్లి

చందేపల్లి

చాడ

చామపురు

తెర్యాల

యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top