యాదాద్రి జిల్లా మోత్కూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా మోత్కూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

యాదాద్రి జిల్లా, మోత్కూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా: మోత్కూర్, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. మోత్కూరు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా, మోత్కూరు మండలానికి చెందిన ఒక ప్రధాన కార్యాలయం. మోత్కూర్ మండలంలో 28 గ్రామాలున్నాయి. వారు:

అడ్డగూడూరు , అనాజీపూర్ , అజీంపేట్ , బిజిలాపూర్ , బొడ్డుగూడెం , చిన్నపడిశాల , చిర్రగూడూరు , చౌళ్ల రామారం , డి. రేపాక , దాచారం, దత్తప్పగూడెం , ధర్మారం , గట్టు సింగారం , గోవిందపూర్ , గట్టు సింగారం , గోవిందపూర్ , గట్టు సింగారం , గోవిందపూర్ , గట్టు సింగారం , గోవిందపూర్ , కంచనపాల్ , కంచనపతల్లి , జానకీపట్ల , జానకీపట్ల , జానకీపట్ , పనకబండ, పాటిమట్ల, పొడిచేడు, సదర్శాపూర్, వెల్దేవి.

యాదాద్రి జిల్లా మోత్కూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

ఈ ప్రాంతంలో స్థానిక భాష తెలుగు.

యాదాద్రి జిల్లా మోత్కూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

అడ్డగూడూరు

అనాజీపూర్

అజీంపేట్

బిజిలాపూర్

బొడ్డుగూడెం

చిన్నపడిశాల

చిర్రగూడూరు

చౌళ్ల రామారం

డి. రేపాక

దాచారం

దత్తప్పగూడెం

ధర్మారం

గట్టు సింగారం

గోవిందపూర్

జానకీపూర్

కంచన్‌పల్లి

కొండగడప

కోటమర్తి

లక్ష్మీదేవి కాల్వ

మన్యకుంట

మోత్కూర్

ముసిపట్ల

పాలడుగు

పనకబండ

పాటిమట్ల

పొడిచేడు

సదర్శపూర్

వెల్దేవి

యాదాద్రి జిల్లా మోత్కూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

Leave a Comment