యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని గ్రామాలతో కూడిన నారాయణపూర్ మండలం: నారాయణపూర్, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని ఒక మండలం. తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని నారాయణపూర్ మండలం 13 గ్రామాలను కలిగి ఉంది. గ్రామాలు:

చిల్లాపురం, చిమిర్యాల, జి మల్కాపురం, గుజ్జ, జనగాం, కంకణాలగూడెం, కొత్తగూడెం, మహ్మదాబాద్, నారాయణపురం, పుట్టపాక, రాచకొండ, సర్వాయిల్, వాయిళ్లపల్లి.

ఈ ప్రాంతంలో స్థానిక భాష: తెలుగు

యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ డలంలోని గ్రామాలు

 

యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

చిల్లాపురం

చిమిర్యాల

జి మల్కాపురం

గుజ్జ

జనగాం

కంకణాలగూడెం

కొత్తగూడెం

మహ్మదాబాద్

నారాయణపురం

పుట్టపాక

రాచకొండ

సర్వైల్

వాయిళ్లపల్లి

Read More  యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాలు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment