శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Devi Ashtottara Shathanamavali Telugu Lyrics

శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్  Sri Devi Ashtottara Shathanamavali Telugu Lyrics


శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్  Sri Devi Ashtottara Shathanamavali Telugu Lyrics


శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్  Sri Devi Ashtottara Shathanamavali Telugu Lyrics

sri devi ashtottara shathanamavali lyrics sri lakshmi ashtottara shatanamavali in english pdf sri lakshmi ashtottara shatanama stotram telugu pdf sri lakshmi ashtothram satanama stotram in english sri sai ashtottara shatanamavali in hindi devi ashtothram in english ashtottara shatanamavali telugu baba ashtothram in telugu pdf

Singer శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్  Sri Devi Ashtottara Shathanamavali Lyrics
Composer
Music
Song Writer

Lyrics

శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Devi Ashtottara Shathanamavali) ఓం అనాధ్యాయై నమః ఓం అక్షుభ్జాయై నమః ఓం అయోనిజాయై నమః ఓం అనలప్రభావాయై నమః ఓం అద్యా యై నమః ఓం అపద్దారిణ్యై నమః ఓం ఆదిత్యమండలగతాయైనమః ఓం ఆకాశరూపిణ్యై నమః ఓం ఇంద్రాణ్యై నమః ఓం ఇంద్రార్చితాయై నమః ఓం ఇందుచూడాయై నమః ఓం ఈ శిత్రై నమః ఓం ఈశమాయాయై నమః ఓం ఉగ్రచండాయై నమః ఓం ఉగ్రవేగాయై నమః ఓం

శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్  Sri Devi Ashtottara Shathanamavali Lyrics

ఓం అనాధ్యాయై నమః

ఓం అక్షుభ్జాయై నమః

ఓం అయోనిజాయై నమః

ఓం అనలప్రభావాయై నమః

ఓం అద్యా యై నమః

ఓం అపద్దారిణ్యై నమః

ఓం ఆదిత్యమండలగతాయైనమః

ఓం ఆకాశరూపిణ్యై నమః

ఓం ఇంద్రాణ్యై నమః

ఓం ఇంద్రార్చితాయై నమః

ఓం ఇందుచూడాయై నమః

ఓం ఈ శిత్రై నమః

ఓం ఈశమాయాయై నమః

ఓం ఉగ్రచండాయై నమః

ఓం ఉగ్రవేగాయై నమః

ఓం ఉగ్రప్రభావత్యై నమః

ఓం ఉన్మత్తకేశిన్యై నమః

ఓం ఉన్మత్తభైరవన్యై నమః

ఓం ఋజుమార్గస్తాయై నమః

ఓం ఋషిదేవరనమస్కృతాయై నమః

ఓం ఏకాక్షరాయై నమః

ఓం ఏకమాత్రాయై నమః

ఓం అండమధ్యస్థితాయై నమః

ఓం కరుణాకరాయై నమః

ఓం కమన్యై నమః

ఓం కమలస్తాయై నమః

ఓం కల్పవృక్షస్వరూపిణ్యై నమః

ఓం కాలజిహ్వాయై నమః

ఓం కైటభాసురమర్దిన్యై నమః

ఓం గీతనృతపరాయణాయై నమః

ఓం గుహ్యకాళికాయై నమః

ఓం గుణైకనిలయాయై నమః

ఓం గుప్తస్థాననివాసిన్యై నమః

ఓం గోపకులోద్భవాయై నమః

ఓం చతువ్రక్ర్తయై నమః

ఓం చతుర్వేదాత్మికాయై నమః

ఓం చంద్రశేఖరవక్షస్తాయై నమః

ఓం చంద్రశేఖరవల్లభాయై నమః

ఓం చేతనాత్మికాయై నమః

Read More  శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం లిరిక్స్, Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics

ఓం జగద్రూపాయై నమః

ఓం జన్మమృత్యుజరాతీతాయై నమః

ఓం జాతవేదస్వరూణ్యై నమః

ఓం జీవాత్మికాయై నమః

ఓం జ్వరాతీతాయై నమః

ఓం తప్తకాంచనసంకాశాయై నమః

ఓం తప్తకాంచనభూషణాయై నమః

ఓం తిలహోమప్రియాయై నమః

ఓం త్రిపురఘ్నే నమః

ఓం త్రిశూలవరధారిణ్యై నమః

ఓం త్ర్యై లోక్యజనన్యై నమః

ఓం త్రైలోక్యమోహిన్యై నమః

ఓం దారిద్ర్యభేదిన్యై నమః

ఓం దివ్యనేత్రాయై నమః

ఓం దీననాధాయై నమః

ఓం దేవేంద్రవంద్య పాదాబ్జాయై నమః

ఓం నవనీతప్రియాయ నమః

ఓం నారాయణపదోద్భవాయై నమః

ఓం నిరాకారాయై నమః

ఓం నిసుంభహంత్యై నమః

ఓం నీలకంఠమనోరమాయై నమః

ఓం నైమిశారణ్యవాసిన్యై నమః

ఓం పరాశక్తె నమః

ఓం పర్వతనందిన్యై నమః

ఓం పంచపాతకనాశిన్యై నమః

ఓం పరమాహ్లాదకారిణ్యై నమః

ఓం పద్మమాలవిభూషితాయై నమః

ఓం పూర్ణబ్రహ్మ స్వరూపిణ్యై నమః

ఓం ప్రణతైశ్వరదాయై నమః

ఓం ప్రధానపురుషారాధ్యాయై నమః

ఓం ప్రద్యుమ్నజనన్యై నమః

ఓం ప్రత్యక్షబ్రహ్మరూపాయై నమః

ఓం ప్రాణశక్త్యే నమః

ఓం ప్రేత సంస్థాయై నమః

ఓం ఫణీంద్రభూషణాయై నమః

ఓం బగళాయై నమః

ఓం బదర్యా శ్రమవాసిన్యై నమః

ఓం బంధూకకుసుమాభాయై నమః

ఓం బిందునాధస్వరూపిణ్యై నమః

ఓం బ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమః

ఓం బ్రహ్మవిష్ణుశివారాధ్యాయై నమః

ఓం భూతాంతరస్తాయై నమః

ఓం భూనాధప్రియాంగనాయై నమః

ఓం మంత్రాత్మికాయై నమః

ఓం మహాయోగీశ్వరేశ్వర్యై నమః

ఓం మహాచింతానాశిన్యై నమః

ఓం మధుకైటభసంహాత్రై నమః

ఓం మంజుభాషిణ్యై నమః

ఓం మరతకశ్యామాయై నమః

ఓం మందార కుసుమార్చితాయై నమః

ఓం మూలాధారనివాసిన్యై నమః

ఓం యోగనిద్రాయై నమః

ఓం యోగివంద్యాయై నమః

ఓం రావణచేదకారిణ్యై నమః

ఓం వాయుమండలమధ్యస్థాయై నమః

ఓం వాజ పేయఫలప్రదాయై నమః

ఓం విశ్వాంబికాయై నమః

ఓం విశ్వం భరాయ నమః

ఓం విశ్వరూపిణై నమః

ఓం విశ్వ వినాశిన్యై నమః

ఓం విశ్వ ప్రాణాత్మికాయై నమః

ఓం విరూపాక్షమనోరమాయై నమః

ఓం వేదవిద్యాయై నమః

ఓం వేదాక్షరపరీత్వాంగ్యై నమః

ఓం సంక్షోభనాశిన్యై నమః

ఓం సంసారార్ణవతారిణ్యై నమః

ఓం క్షేమదాయిన్యై నమః

ఓం సంసారబంధకర్తె నమః

ఓం సంసారపర్జితాయై నమః

శ్రీ దేవి లోకమాతాయై నమః

ఇతి శ్రీ దేవీ ఓం అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్  Sri Devi Ashtottara Shathanamavali Telugu Lyrics

Sri Devi Ashtottara Shathanamavali English Lyrics Sri Devi Ashtottara Shathanamavali English Lyrics

Om anadhyayai namah

Om Akshubhjayai Namah

Om Aonijayai Namah

Om Analapravayai Namah

Om Adya Yai Namah

Om Apaddarinyai Namah

Om Adityamandalagatayainamah

Om Akasharupinyai Namah

Om Indranyai Namah

Read More  శ్రీ భవానీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్,Telugu lyrics Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali Telugu

Om Indrarchitaiai Namah

Om Induchudayai Namah

Om Ee Shitrai Namah

Om Isamaayai Namah

Om Ugrachandayai Namah

Om Ugravegaai Namah

Om Ugraprabhavatyai Namah

Om unmattakeshinyai namah

Om unmattabhairavanyai namah

Om Rijumargasthaai Namah

Om Rishidevaranamaskritayai Namah

Om Ekaksharayai Namah

Om Ekamatraiai Namah

Om Andamadhyasthitaiyai Namah

Om Karunakarayai Namah

Om Kamanyai Namah

Om kamalastai namah

Om Kalpavrikshasvarupinyai Namah

Om Kalajihvaai Namah

Om Kaitabhasuramardinyai Namah

Om Geethanruthaparayanayi Namah

Om Guhyakalikayai Namah

Om Gunaikanilayai Namah

Om Guptasthanivasinyai Namah

Om Gopakulodbhavayai Namah

Om Chatuvrakrtaiai Namah

Om Chaturvedatmikayai Namah

Om Chandrasekharavakshastaai Namah

Om Chandrasekharavallabhai Namah

Om Chetanatmikayai Namah

Om Jagadrupayai Namah

Om Janmamrityujarathitaiai Namah

Om Jatavedasvarunyai Namah

Om Jivatmikayai Namah

Om Jvarathitaiai Namah

Om taptakanchanasankasayai namah

Om Taptakanchanabhushanayai Namah

Om Tilahomapriyai Namah

Om Tripuraghne Namah

Om Trishulavaradharinyai Namah

Om Tryai Lokyajananyai Namah

Om Trailokyamohinyai Namah

Om Daridryabhedinyai Namah

Om Divyanetraiai Namah

Om Deenanadhayai Namah

Om Devendravandya Padabjayai Namah

Om Navaneethapriya Namah

Om Narayanapadobhavayai Namah

Om Nirakarayai Namah

Om Nisumbhahantyai Namah

Om Nilakanthamanoramaai Namah

Om Naimisaranyavasinyai Namah

Om Parashakte Namah

Om Parvatnandinyai Namah

Om Panchapatakanashinyai Namah

Om Paramahladakarinyai Namah

Om Padmamalavibhushitaiai Namah

Om Purnabrahma Swarupinyai Namah

Om Pranataisvaradaai Namah

Om Pradhanapurusharadhyayai Namah

Om Pradyumnajananyai Namah

Om Pratyabrahmarupayai Namah

Om Pranasaktye Namah

Om Pretha Sansthaayai Namah

Om Phanindrabhushanayai Namah

Om Bagalayai Namah

Om Badarya Shramavasinyai Namah

Om bandhukakusumabhaiai namah

Om bindnadhasvarupinyai namah

Om Brahmaswarupinyai Namah

Om Brahmavishnu Shivaradhyayai Namah

Om Bhuthanathaai Namah

Om bhunadhprianganayai namah

Om Mantrathmikayai Namah

Om Mahayogishwareshwaryai Namah

Om Mahachintanashinyai Namah

Om Madhukaitabhasamhatrai Namah

Om Manjubhashinai Namah

Om Maratakashyamaai Namah

Om Mandara Kusumarchitaiai Namah

Om Muladharanivasinyai Namah

Om Yoganidraai Namah

Om Yogivandyayai Namah

Om Ravanachedakarinyai Namah

Om vayumandalamadhyasthayai namah

Om vaja peyaphalapradayai namah

Om Vishwambikayai Namah

Om Vishwam Bharaya Namah

Om Vishwarupinai Namah

Read More  శ్రీ పంచాక్షరి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Panchakshari Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

Om Vishva Vinashinyai Namah

Om Vishva Pranatmikayai Namah

Om Virupakshamanoramayai Namah

Om Vedavidyayi Namah

Om Vedaksharaparitvangyai Namah

Om Sankshobhanashinyai Namah

Om samsararnavatarinyai namah

Om Kshemadainyai Namah

Om Samsarabandhakarte Namah

Om samsaraparjitaiai namah

Shri Devi Lokamataiai Namah

Iti Sri Devi Om Ashtottara Shatanamavali is complete

 

 

శ్రీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్  Sri Devi Ashtottara Shathanamavali Lyrics Watch Video

bhavani ashtakam lyrics english baba 108 names in telugu devi argala stotram lyrics in tamil shiva ashtottara sata namavali in english ya devi sarva bhuteshu lyrics english shiva ashtothram english pdf gouri devi ashtottara shatanamavali telugu gayatri ashtottara in english pdf gowri ashtothram telugu pdf gayatri ashtothram in english lord shiva ashtothram in english shiva ashtottara shatanamavali in telugu with meanings ya devi sarva bhuteshu stotram in english pdf ya devi sarva bhuteshu sanskrit pdf kali devi ashtothram in telugu mahishasura mardini ashtottara shatanamavali telugu pdf rajarajeshwari ashtottara shatanamavali in english pdf rajarajeshwari ashtottara shatanamavali in telugu pdf sri shaneshwara ashtottara shatanamavali sri saraswathi ashtothram

Originally posted 2022-11-19 10:32:45.

Sharing Is Caring: