శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics Lyrics


శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

sri kshirabdhi sayana narayana ashtottara shatanamavali sri narayana ashtottara shatanamavali sri satyanarayana ashtottara shatanamavali in telugu sri shaneshwara ashtottara shatanamavali sri krishna astottara satanam in telugu pdf sri varahi dwadasa nama stotram in telugu narayana ashtottara shatanamavali telugu


శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

Singer శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

Lyrics

శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్    Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

ఓం విష్ణవే నమః ఓం లక్ష్మీ పతయేనమః ఓం కృష్ణాయ నమః ఓం వైకుంఠాయ నమః ఓం గరుడధ్వజాయ నమః ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ఓం జగన్నాధాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం హంసాయ నమః ఓం శుభప్రదాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం హృషీకేశాయ నమః ఓం

శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali)

ఓం విష్ణవే నమః

ఓం లక్ష్మీ పతయేనమః

ఓం కృష్ణాయ నమః

ఓం వైకుంఠాయ నమః

ఓం గరుడధ్వజాయ నమః

ఓం పరబ్రహ్మణే నమః

ఓం జగన్నాధాయ నమః

ఓం వాసుదేవాయ నమః

ఓం త్రివిక్రమాయ నమః

ఓం హంసాయ నమః

ఓం శుభప్రదాయ నమః

ఓం మాధవాయ నమః

ఓం పద్మనాభాయ నమః

ఓం హృషీకేశాయ నమః

ఓం సనాతనాయ నమః

ఓం నారాయణాయ నమః

ఓ మధు పతయే నమః

ఓం తర్ క్ష్య వాహనాయ నమః

ఓం దైత్యాంతకాయ నమః

ఓం శింశుమారాయ నమః

ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః

ఓం స్థితికర్త్రే నమః

ఓం పరాత్పరాయ నమః

ఓం వనమాలినే నమః

ఓం యజ్ఞ రూపాయ నమః

ఓం చక్ర రూపాయ నమః

ఓం గదాధరాయే నమః

ఓం కేశవాయ నమః

Read More  శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః లిరిక్స్, Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Lyrics

ఓం మాధవాయ నమః

ఓం భూతావాసాయ నమః

ఓం సముద్రమధరాయ నమః

ఓం హరయే నమః

ఓం గోవిందాయ నమః

ఓం బ్రహ్మజనకాయ నమః

ఓం కైటభాసురమర్ధనాయ నమః

ఓం శ్రీధరాయ నమః

ఓం కామజనకాయ నమః

ఓం శేషశాయినే యనమః

ఓం చతుర్భుజాయ నమః

ఓం పాంచజన్య ధరాయ నమః

ఓం శ్రీమతే నమః

ఓం శర్ జ్ఞపాణయే నమః

ఓం జనార్ధనాయ నమః

ఓం పీతాంబరధరాయ నమః

ఓం దేవాయ నమః

ఓం సూర్యచంద్రలోచనాయ నమః

ఓం మత్స్య రూపాయ నమః

ఓం కూర్మతనవే నమః

ఓం క్రోడరూపాయ నమః

ఓం హృషీకేశాయ నమః

ఓం వామనాయ నమః

ఓం భార్గవాయ నమః

ఓం రామాయ నమః

ఓం హలినే నమః

ఓం కల్కి నే నమః

ఓం హమాననాయ నమః

ఓం విశ్వంభరాయ నమః

ఓం ఆదిదేవాయ నమః

ఓం దేవదేవాయ నమః

ఓం శ్రీధరాయ నమః

ఓం కపిలాయ నమః

ఓం ధృవాయ నమః

ఓం దత్తాత్రేయాయ నమః

ఓం అచ్యుతాయ నమః

ఓం అనంతాయ నమః

ఓం ముకుందాయ నమః

ఓం దధివాహనాయ నమః

ఓం ధన్వంతర్యై నమః

ఓం శ్రీనివాసాయ నమః

ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః

ఓం పురుషోత్తమాయ నమః

ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః

ఓం మురారాతయే నమః

ఓం అదోక్షజాయ నమః

ఓం వృషభాయ నమః

ఓం మోహినీరూపాయ నమః

ఓం సంకర్షణాయ నమః

ఓం పృధివే నమః

ఓం క్షీరాబ్దిశాయినే నమః

ఓం భూతాత్మనే నమః

ఓం అనిరుద్ధాయ నమః

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః

ఓం నారాయణాయ నమః

ఓం గజేంద్రవరదాయ నమః

ఓం త్రిధామ్నే నమః

ఓం ప్రహ్లాదపరిపాలనాయ నమః

ఓం శ్వేతద్వీపవాసినే నమః

ఓం అవ్యయాయ నమః

ఓం సూర్యమండలమధ్యగాయ నమః

ఓం అనాదిమధ్యాంతరహితాయ నమః

ఓం భగవతే నమః

ఓం శంకరప్రియాయ నమః

ఓం నీలతనవే నమః

ఓం ధరామంతాయ నమః

ఓం వేదాత్మనే నమః

ఓం బాదరాయణాయ నమః

ఓం భాగీరధీజన్మభూమినే నమః

ఓం పాదపద్మాయ నమః

ఓం సతాంప్రభవే నమః

ఓం ఘనశ్యామాయ నమః

ఓం జగత్కారణాయ నమః

ఓం అవ్యయాయ నమః

ఓం దశావతారయ నమః

ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః

ఓం దామోదరాయ నమః

ఓం విరూడ్రూపాయ నమః

ఓం భూతభవ్యభవత్ర్పభవే నమః

ఓం శ్రీ క్షీరాబ్ధిశయననాయ నమః

ఇతి శ్రీ క్షీరాబ్ధి శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

Sri Kshirabdhi Sayana Narayana Ashtottara Shatanamavali English Lyrics

Om Vishnave Namah

Read More  శ్రీ పంచాక్షరి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Panchakshari Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

Om Lakshmi Patayenamah

Om Krishnaya Namah

Om Vaikunthaya Namah

Om Garudadhvajaya Namah

Om Parabrahmane Namah

Om Jagannadhaya Namah

Om Vasudevaya Namah

Om Trivikramaya Namah

Om Hamsaya Namah

Om Shubhapradaya Namah

Om Madhavaya Namah

Om Padmanabhai Namah

Om Hrishikeshaya Namah

Om Sanatanaya Namah

Om Narayanaya Namah

O Madhu Pataye Namah

Om Tarkshya Vahanaya Namah

Om Daityantakaya Namah

Om Shinshumaraya Namah

Om Pundarikakshaya Namah

Om Sthikartre Namah

Om Paratparaya Namah

Om Vanamaline Namah

Om Yajna Rupaya Namah

Om Chakra Rupaya Namah

Om Gadadharaye Namah

Om Kesavaya Namah

Om Madhavaya Namah

Om Bhootavasaya Namah

Om Samudramadharaya Namah

Om Haraye Namah

Om Govindaya Namah

Om Brahmajanakaya Namah

Om Kaitabhasuramardhanaya Namah

Om Sridharaya Namah

Om Kamajanakaya Namah

Om seshashaine yanamah

Om Chaturbhujaya Namah

Om Panchajanya Dharaya Namah

Om Shrimate Namah

Om Shar Jnapanaye Namah

Om Janardhanaya Namah

Om Pitambaradharaya Namah

Om Devaya Namah

Om Suryachandralochanaya Namah

Om Matsya Rupaya Namah

Om Kurmatanave Namah

Om Krodarupaya Namah

Om Hrishikeshaya Namah

Om Vamanaya Namah

Om Bhargavaya Namah

Om Ramaya Namah

Om Haline Namah

Om Kalki Ne Namah

Om Hamananaya Namah

Om Vishwambharaya Namah

Om Adidevaya Namah

Om Devdevaya Namah

Om Sridharaya Namah

Om Kapilaya Namah

Om Dhruvaya Namah

Om Dattatreya Namah

Om Achyutaya Namah

Om Anantaya Namah

Om Mukundaya Namah

Om Dadhivahanaya Namah

Om Dhanvantaryai Namah

Om Srinivasaya Namah

Om Pradyumnaya Namah

Om Purushottamaya Namah

Om Srivatsakaustubhadharaya Namah

Om Murarataye Namah

Om Adokshajaya Namah

Om Vrishabhaya Namah

Om Mohinirupaya Namah

Om Sankarnaya Namah

Om Pridhive Namah

Om Ksheerabdishaiene Namah

Om Bhootatmane Namah

Om Aniruddhaya Namah

Om Bhaktavatsalaya Namah

Om Narayanaya Namah

Om Gajendravaradaya Namah

Om Tridhamne Namah

Om Prahladaparipalanaya Namah

Om Shvetadweepavasine Namah

Read More  మహిమాన్వితమైన 108 శివలింగ నామాలు లిరిక్స్, Glorious 108 Names of Shiva Lingas Lyrics

Om avyayaya namah

Om suryamandalamadhyagaya namah

Om Anadimadhyantapriya Namah

Om Bhagavate Namah

Om Shankarapriya Namah

Om Nilatanave Namah

Om Dharamantaya Namah

Om Vedatmane Namah

Om Badarayanaya Namah

Om Bhagiradhijanmabhoomine Namah

Om Padapadmaya Namah

Om Satamprabhave Namah

Om Ghanshyamaya Namah

Om Jagatkaranaya Namah

Om avyayaya namah

Om Dashavataraya Namah

Om Leelamanushavigrahaya Namah

Om Damodaraya Namah

Om Virudrupaya Namah

Om Bhootabhavyabhavatrpabhave Namah

Om Sri Kshirabdhisayananaya Namah

Iti Sri Ksheerabdhi Sayana Narayana Ashtottara Shatanamavali complete

 

 

శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

narayana suktam stotra nidhi narasimha stuti by shani dev in telugu narayana achyutananda govinda hari lyrics in telugu narayana narayana jaya govinda hare lyrics telugu narayana suktam pdf telugu narayana suktam lyrics english krishna ashtothram in english lakshmi ashtottara shatanama stotram telugu lakshmi ashtottara shatanama stotram in english pdf namah kamala vasinyai in telugu narayana suktam english vishnu sahasranamam shloka 63 vishnu shatanama stotram in english

Sharing Is Caring: