తెలుగు సామెతలు పాత అచ్చ తెలుగు సామెతలు

తెలుగు సామెతలు పాత కాలం నటి అచ్చ తెలుగు సామెతలు 1

@@దున్నపోతు మీద వర్షం కురిసినట్లు

@@దురాశ దుఃఖమునకు చెటు

@@ఈతకు మించిన లోతే లేదు

@@ ఎవరికి వారే యమునా తీరే

@@ ఎవరు తీసుకున్న గోతిలో వారే పడతారు

@@ గాడిద సంగీతానికి ఒంటె ఆశ్చర్యపడితే, ఒంటె అందానికి గాడిద
మూర్ఛ పోయిందంట

@@గాజుల బేరం భోజనానికి సరి

@@గంతకు తగ్గ బొంత

@@గతి లేనమ్మకు గంజే పానకము

@@గోరు చుట్టు మీద రోకలి పోటు

@@ గొంతెమ్మ కోరికలు

@@గుడ్డి కన్నా మెల్ల మేలు

@@గుడ్డి యెద్దు జొన్న చేలో పడినట్లు

@@ గుడ్డు వచ్చి పిల్లను వెక్కిరించినట్లు

@@ గుడి మింగే వాడికి నంది పిండీమిరియం

@@గుడినీ గుడిలో లింగాన్నీ మింగినట్లు

@@ గుడ్ల మీద కోడిపెట్ట వలే

@@గుమ్మడి కాయల దొంగ అంటే భుజాలు తడుముకొన్నాడట

@@గుర్రము గుడ్డిదైనా దానాలో తక్కువ లేదు

@@గురువుకు పంగనామాలు పెట్టినట్లు

@@తిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్కపెట్టినట్లు

@@ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడైనా పట్టలేడు

@@ఇంటి పేరు కస్తూరివారు వీధిలో గబ్బిలాల కంపు

@@ఇంటికన్న గుడి పదిలం

@@ఇసుక తక్కెడ పేడ తక్కెడ

Telugu Samethalu Old Accha Telugu Samethalu

@@జోగి జోగి రాజుకుంటే బూడిద రాలిందంట

@@కాచిన చెట్టుకే రాళ్ళ దెబ్బలు

@@ కాగల కార్యము గంధర్వులే తీర్చినట్లు

@@ కాకి ముక్కుకు దొండ పండు

@@ కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు

@@ కాలం కలిసి రాక పోతే కర్రే పామై కాటు వేస్తుంది

@@ కాలు జారితే తీసుకోగలము కాని నోరు జారితే తీసుకోగలమా

@@ కాసుంటే మార్గముంటుంది

@@ కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళపైన పడ్డట్లు

@@ కలకాలపు దొంగ ఒకనాడు దొరుకును

@@కలిమి లేములు కావడి కుండలు

@@ కలిసి వచ్చే కాలం వస్తే, నడిచి వచ్చే కొడుకు పుదతాదు

@@కంచే చేను మేసినట్లు

@@ కంచు మ్రోగునట్లు కనకంబు మ్రోగునా!

@@ కందకు కత్తి పీట లోకువ

@@కందెన వేయని బండికి కావలసినంత సంగీతం

@@ కరవమంటే కప్పకు కోపం విడవమంటే పాముకు కోపం

@@ కీడెంచి మేలెంచమన్నారు

@@ కొండ నాలికకి మందు వేస్తే ఉన్న నాలిక ఊడినట్లు

@@కొండల్లే వచ్చిన ఆపద కూడా మంచువలే కరిగినట్లు

@@ కొండను తవ్వి యెలుకను పట్టినట్లు

@@ కొన్న దగ్గిర కొసరు గాని కోరిన దగ్గర కొసరా

@@కూసే గాడిద వచ్చి మేసే గాడిదను చెరిచిందిట

@@ కూటికి పేదైతే కులానికి పేదా

@@ కొరివితో తల గోక్కున్నట్లు

@@ కోతి పుండు బ్రహ్మాండం

@@ కోతికి కొబ్బరి చిప్ప ఇచ్చినట్లు

@@కొత్తొక వింత పాతొక రోత

@@ కోతి విద్యలు కూటి కొరకే

@@ కొత్త అప్పుకు పొతే పాత అప్పు బయటపడ్డదట

@@ కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దు యెరగడు

@@ కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం

@@క్షేత్ర మెరిగి విత్తనము పాత్ర మెరిగి దానము

@@కుడుము చేతికిస్తే పండగ అనేవాడు

@@ కుక్క వస్తే రాయి దొరకదు రాయి దొరికితే కుక్క రాదు

@@ లేని దాత కంటే ఉన్న లోభి నయం

@@ లోగుట్టు పెరుమాళ్ళకెరుక

@@మెరిసేదంతా బంగారం కాదు

@@ మంచమున్నంత వరకు కాళ్ళు చాచుకో

@@నోరు మంచిదయితే ఊరు మంచిదవుతుంది

@@మంది యెక్కువయితే మజ్జిగ పలచన అయినట్లు

@@మనిషి మర్మము మాను చేవ బయటకు తెలియవు

@@ మనిషి పేద అయితే మాటకు పేదా

తెలుగు సామెతలు పాత అచ్చ తెలుగు సామెతలు1

@@మనిషికి మాటే అలంకారం

@@మనిషికొక మాట పశువుకొక దెబ్బ

@@మనిషికొక తెగులు మహిలో వేమా అన్నారు

@@మంత్రాలకు చింతకాయలు రాల్తాయా

@@ మీ బోడి సంపాదనకు ఇద్దరు పెళ్ళాలా

@@మెత్తగా ఉంటే మొత్త బుద్ధి అయ్యిందట

@@మొక్కై వంగనిది మానై వంగునా

@@ మొరిగే కుక్క కరవదు

@@ మొసేవానికి తెలుసు కావడి బరువు

@@ముల్లును ముల్లుతోనే తీయాలి వజ్రాన్ని వజ్రంతొనే కొయ్యాలి

@@ముండా కాదు ముత్తైదువా కాదు

@@ ముందర కాళ్ళకి బంధాలు వేసినట్లు

@@ ముందుకు పోతే గొయ్యి వెనుకకు పోతే నుయ్యి

@@ముంజేతి కంకణముకు అద్దము యెందుకు

@@నడమంత్రపు సిరి నరాల మీద పుండు

@@నేతి బీరకాయలో నెయ్యి యెంత ఉందో నీ మాటలో అంతే నిజం ఉంది

@@నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా

@@నవ్వు నాలుగు విధాలా చేటు

Telugu Samethalu Old Accha Telugu Samethalu

@@నీ చెవులకు రాగి పొగులే అంటే అవీ నీకు లేవే అన్నట్లు

@@నిదానమే ప్రధానము

@@నిజం నిప్పు లాంటిది

@@ నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు

@@నిండు కుండ తొణకదు

@@ నిప్పు ముట్టనిది చేయి కాలదు

@@ నూరు గొడ్లు తిన్న రాబందుకైనా ఒకటే గాలిపెట్టు

@@నూరు గుర్రాలకు అధికారి ఐనా భార్యకు యెండు పూరి

@@నెల్లాళ్ళు సావాసం చేస్తే వారు వీరు అవుతారు

@@ఒక ఒరలో రెండు కత్తులు ఇమడవు

@@ఊపిరి ఉంటే ఉప్పు అమ్ముకొని బ్రతకవచ్చు

@@బతికి ఉంటే బలుసాకు తినవచ్చు

@@ ఊరంతా చుట్టాలు ఉత్తికట్ట తావు లేదు

@@ఊరు మొహం గోడలు చెపుతాయి

@@పాకి దానితొ సరసమ్ కంటే అత్తరు సాయిబు తో కలహం మేలు

@@ పాము కాళ్ళు పామునకెరుక

@@ పానకంలో పుడక

@@పాపమని పాత చీర ఇస్తే గోడ చాటుకు వెళ్ళి మూర వేసిందట

@@ పచ్చ కామెర్లు వచ్చిన వాడికి లోకం అంతా పచ్చగా కనపడినట్లు

@@పండిత పుత్రః శుంఠ

తెలుగు సామెతలు పాత అచ్చ తెలుగు సామెతలు1

@@పనిలేని మంగలి పిల్లి తల గొరిగినట్లు

@@ పరిగెత్తి పాలు తాగే కంటే నిలబడి నీళ్ళు తాగడం మేలు

@@ పట్టి పట్టి పంగనామం పెడితే గోడ చాటుకు వెళ్ళి చెరిపి వేసుకున్నాడట

@@పెదిమ దాటితే పృథివి దాటును
@@పెళ్ళంటే నూరేళ్ళ పంట

@@పెళ్ళికి వెళుతూ పిల్లిని చంకన పెట్టుకు వెళ్ళినట్టు

@@పేనుకు పెత్తనమిస్తే తల అంతా కొరికిందట

@@పెరుగు తోట కూరలో పెరుగు యెంత ఉందో నీ మాటలో అంతే నిజం ఉంది

@@ పిచ్చి కోతికి తేలు కుట్టినట్లు

@@పిచ్చోడి చేతిలో రాయిలా

@@పిల్లి శాపాలకు ఉట్లు తెగుతాయా

@@పిల్లికి చెలగాటం యెలుకకు ప్రాణ సంకటం

@@ పిండి కొద్దీ రొట్టె

@@పిట్ట కొంచెము కూత ఘనము

@@పోరు నష్టము పొందు లాభము

@@పోరాని చోట్లకు పోతే రారాని మాటలు రాకపోవు

@@పొర్లించి పొర్లించి కొట్టిన మీసాలకు మన్ను కాలేదన్నదట

@@పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడు, దానం కొద్దీ బిడ్డలు

@@ పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించినట్లు

@@రాజు గారి దివాణంలో చాకలోడి పెత్తనము

@@రామాయణంలో పిడకల వేట

@@రమాయణం అంతా విని రాముడికి సీత యేమౌతుంది అని అడిగినట్టు

@@రామేశ్వరం వెళ్ళినా శనేశ్వరం వదలనట్లు

@@రెడ్డి వచ్చే మొదలు పెట్టు అన్నట్టు

@@ రొట్టె విరిగి నేతిలో పడ్డట్లు

@@రౌతు కొద్దీ గుర్రము

@@ఋణ శేషం శత్రు శేషం ఉంచరాదు

@@చంకలో పిల్లవాడిని ఉంచుకుని ఊరంతా వెతికినట్టు

@@ సంతొషమే సగం బలం

@@సిగ్గు విడిస్తే శ్రీరంగమే

@@సింగడు అద్దంకి పోనూ పొయ్యాడు రానూ వచ్చాడు

@@ శివుని ఆజ్ఞ లేక చీమైనా కుట్టదు

@@శుభం పలకరా యెంకన్నా అంటే పెళ్ళి కూతురు ముండ ఎక్కడ అన్నాడంట!

@@ శ్వాస ఉండేవరకు ఆశ ఉంటుంది

@@తాచెడ్డ కోతి వనమెల్ల చెరిచిందట

@@తాడి తన్ను వాని తల తన్నేవాడు ఉంటాడు

@@తాళిబొట్టు బలం వల్ల తలంబ్రాల వరకు బతికాడు

@@తాను పట్టిన కుందేలుకు మూడే కాళ్ళు

@@తాటాకు చప్పుళ్ళకు కుందేళ్ళు బెదురుతాయా

@@ తాతకు దగ్గులు నేర్పినట్టు

@@తేలుకు పెత్తనమిస్తే తెల్లవార్లూ కుట్టిందట

@@ తన కోపమే తన శత్రువు

@@తన్ను మాలిన ధర్మము మొదలు చెడ్డ బేరము

@@ తంతే గారెల బుట్టలో పడ్డట్లు

@@తప్పులు వెదికే వాడు తండ్రి ఒప్పులు వెదికేవాడు వోర్వలేనివాడు

@@తీగ లాగితే డొంక అంతా కదిలినట్లు

@@ తెగేదాక లాగవద్దు

@@ తిక్కలోడు తిరణాళ్ళకు వెలితే ఎక్కా దిగా సరిపొయిందంట

@@ తినే ముందు రుచి అడుగకు వినే ముందు కథ అడుగకు

@@తినగా తినగా గారెలు చేదు

@@ తింటే గారెలు తినాలి వింటే భారతం వినాలి

@@ తియ్యటి తేనె నిండిన నోటితోనే తేనెటీగ కుట్టేది

@@ఉల్లి చేసిన మేలు తల్లి కూడ చేయదు

@@ఉపకారానికి పోతే అపకారమెదురైనట్లు

@@ఉరుము ఉరుమి మంగళం మీద పడ్డట్టు

@@ ఉత్తికెక్కలేనమ్మ స్వర్గానికెక్కినట్టు

@@వాపును చూసి బలము అనుకున్నాడట

@@వీపుమీద కొట్టవచ్చు కాని కడుపు మీద కొట్టరాదు

@@ వెర్రి వెయ్యి విధాలు

@@వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి

@@యే ఎండకు ఆ గొడుగు

@@ యే గాలికి ఆ చాప

@@ యెద్దు పుండు కాకికి ముద్దు

@@ యేకులు పెడితే బుట్టలు చిరుగునా

@@ యెక్కడైనా బావ కానీ వంగ తోట దగ్గర మాత్రం కాదు

@@యెప్పుడూ ఆడంబరంగా పలికే వాడు అల్పుడు

తెలుగు సామెతలు పాత అచ్చ తెలుగు సామెతలు1

 

మరిన్ని కొత్త తెలుగు సామెతలు ఇక్కడ చూడండి