కన్నె తులసి నోము పూర్తి కథ

కన్నె తులసి నోము పూర్తి కథ

       పూర్వము ఒకానొక ఊరిలో ఒక అమ్మాయి  వుండేది.  ఆమెకు సవతి తల్లి పోరు ఎక్కువగా వుండేది.  అది భరించలేక ఆ అమ్మాయి తన అమ్మమ్మ గారి ఇంటికి వేల్లిపోయినది.  సవతి తల్లి ఆ పిల్లను తీసుకు రమ్మని భర్తను  బాగా వేదించేది.  అందకు అతడు అంగీకరించలేదు.  ఒకనాడు సవతి తల్లి తన భర్తతో ఆ పిల్లను తీసుకు రమ్మని ఎంతగానో పట్టు పట్టింది.  అప్పుడు ఆమె భర్త నువ్వే వెళ్లి తీసుకొని రమ్మన్నాడు.  చేసేది లేక సవతి తల్లి ఆ అమ్మాయి తాతగారించికి వెళ్ళింది.  పిల్లను పంపించమని వారిని  అడిగింది.  వారు  అందుకు అంగీకరించలేదు.  వారితో జగదమాది ఆఖరికి ఎలాగైతేనేం వాళ్ళను ఒప్పించి ఆ అమ్మాయిని తన వెంట ఇంటికి తీసుక వచ్చింది.

 

              ఒక రోజున ఆ అమ్మాయి తన సవతి తల్లి తులసి పూజ చేయడం చూసింది.  తనకు కూడా ఆసక్తి కలిగి ఇంట గల అరిసెలు తెచ్చి నైవేద్యం పెట్టి తులసి దేవిని పూజించింది.  ఆమె భక్తికి మెచ్చి తులసి దేవి సాక్షాత్కరించి ఓ చిన్నదానా!  గత జన్మలో నువ్వు కన్నె తులసి నోము నోచి ఉల్లంఘించి నందువల్ల  నీకు తల్లి పోయి సవతి తల్లి వచ్చినది.     కనుక నువ్వు కన్నె తులసి నోము మళ్ళి  నోచుకోమన్నది.  ఆ తులసీ దేవి చెప్పిన ప్రకారం ఆ అమ్మాయి కన్నె తులసి నోమును భక్తి శ్రద్దలతో నోచి సంవత్సరాంతమున ఉద్యాపన కూడా  చేసుకున్నది.  నాటి నుండి ఆ సవతి తల్లి ఆమె పట్ల ప్రేమానురాగాలు కలిగి ఎంతో ఆదరణతో  బాగా చూసుకునేది.

Read More  శివరాత్రి నోము పూర్తి కథ

ఉద్యాపన: 

తులసమ్మకు పదమూడు జతల అరిసెలు నైవేద్యము పెట్టి పూజచేయ్యాలి.  ఒక కన్యకు తలంటు నీళ్ళు పోసి పరికిణి, రవిక ఇచ్చి అరిసెలు వాయనమివ్వాలి.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment