ప్రపంచంలోని వృక్షశాస్త్రంలో అతిచిన్నవి,The Smallest In the Botany Of The World

ప్రపంచంలోని వృక్షశాస్త్రంలో అతిచిన్నవి

 

The Smallest In the Botany Of The World

అతి చిన్నదైన విత్తనాలు గల మొక్క ఆర్కిడ్స్
అత్యంత నెమ్మదిగా పెరిగే చెట్టు సిట్కాస్ప్రూస్
అతి చిన్న పుష్పం గల చెట్టు ఉల్ఫియా
అతి చిన్నదైన ఆవృతబీజ మొక్క ఉల్ఫియా గ్లోబోసా
అతి చిన్నదైన వివృతబీజ మొక్క జామియా పిగ్మియా
అతి తేలికైన కలప మొక్క ఒక్రోమా లాగోపస్ బల్సా
అతి చిన్న ఏకదళ బీజ మొక్క గ్యాలంతస్ నైవేలిస్
అతి చిన్న బ్యాక్టీరియా డయలిస్టర్ న్యూమొకోకై
అతి చిన్న శైవలం మైక్రోమోనాస్ పూజిలా
అతి చిన్న కణం మైకోఫ్లాస్మా గాలిసెప్టిమ్
అతి చిన్న వైరస్ టొబాకో నెక్రోసిస్
అతి చిన్న బ్రయోఫైటా జూప్సిస్
అతి చిన్న టెరిడోఫైటా అజొల్లా కారోలినియానా
అతి చిన్న పుప్పొడి రేణువులు గల మొక్క  ఆర్చిడ్
ttt ttt

Tags: botany,what is the smallest plant,which is the smallest flowering plant,largest seed in the world,the biggest flower in the world!,the green planet,the green planet david attenborough,smallest plant,the green planet trailer,smallest sheepdog,the green planet trailer bbc,the new york botanical garden,botany interesting facts,botany questions,botany interesting plants,second smallest continent,football world cup,botany superlatives,botany study