కవల అబ్బాయిల పేర్లు ట్విన్ బాయ్స్

 కవల అబ్బాయిల పేర్లు

 

 

ట్విన్ బాయ్స్

ఆర్ రాహుల్, మెహుల్

రామన్, కృష్ణన్.

మెహుల్ రాజ్, యువరాజ్

రాజ్ కుమార్, ప్రేమ్ కుమార్

రాజ్ కమల్, నీల్ కమల్.

 

Telugu Lyric Songs Download

రాజేంద్ర, వీరేంద్ర.

రాజేష్, రాకేష్

రాజేష్, బ్రిజేష్.

రామ్, లఖన్.

రామ్, లక్ష్మణ్. రామ్, పరశురాం

రామ్, శ్యామ్.

రావణుడు, కుంభకరన్.

రవి, రఘు. రితేష్, మితేష్

రితేష్, రాజేష్.

రోహిత్, మోహిత్.

రూపేష్, నృపేష్.

ఎస్ సంకేతన్, సంకల్పన్

శరవణ్, శ్రవణ్.

సత్యం, శివం.

సత్యానంద్, నిత్యానంద్.

శివ, శంకర్.

శివ ప్రసాద్, విష్ణు ప్రసాద్

శివం, సుందరం.

శ్రీ సాయి, ఓం సాయి.

సుధాకర్, దయాకర్

సుమన్, పవన్.

సూర్య, చంద్ర

టి తరుణ్, వరుణ్

యు ఉదయ్, ఉభయ్

ఉల్లాస్, ఉత్తేజ్

ఉమా కిరణ్, ఉషా కిరణ్

ఉత్పల్, ఉజ్వల్

వి వాలి, సుగ్రీవ్

వర్మ, శర్మ

వేల్, వెట్రివేల్.

వర్మ, శర్మ

విమల్, వినోద్.

విజయ్, విన

వినీత్, విజిత్

విజయ్, అజయ్

వినోద్, ప్రమోద్.

వినోద్, విశాల్.

వీర్, మహావీర్.

వీరేంద్ర, విజయేంద్ర.

విశాల్, విహార్

వివేక్, వినోద్.

యోగేష్, రితేష్.

అబ్బాయి పేర్లు

 అబ్బాయిలు పేర్లు A-Z
  చిన్న పిల్లల పేర్లు అబ్బాయిల పేర్లు
  కవల అబ్బాయిల పేర్లు
  A అక్షరం తో  అబ్బాయి పేర్లు
  B అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  C అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  D అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  E అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  F అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  G అక్షరం తో   అబ్బాయిల పేర్లు
  H అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  I అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  L అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  J అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  K అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  M అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  N అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  O అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
P అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  Q అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  R అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  T అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  V అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  U  అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
W | X | Z అక్షరాల తో అబ్బాయి పేర్లు