విల్లాలి వీరుడతడు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

విల్లాలి వీరుడతడు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu


 


 

Singer Dappu Srinu
Composer Dappu Srinu
Music Sunkara Anjaneyulu
Song Writer Sunkara Anjaneyulu

Lyrics

ఓం స్వామియే… శరణమయ్యప్ప

విల్లాలి వీరనే… శరణమయ్యప్ప

వీరమణికంఠనే.. శరణమయ్యప్ప

స్వామియే.. అయ్యప్పో

అయ్యప్పో.. స్వామియే

స్వామి శరణం.. అయ్యప్ప శరణం

అయ్యప్ప శరణం.. స్వామి శరణం

విల్లాలి వీరుడతడు వీరమణికంఠుడతాడు

విల్లాలి వీరుడతడు వీరమణికంఠుడతాడు

పంబనివసుదతడు మణికంఠ బాలుడతాడు

పంబనివసుదతడు మణికంఠ బాలుడతాడు

స్వామంటే స్వామిలే అయ్యప్ప స్వామిలే

స్వామంటే స్వామిలే అయ్యప్ప స్వామిలే

స్వామిని చుద్దాం రండి అయ్యప్పను చూద్దాం రండి

స్వామిని చుద్దాం రండి అయ్యప్పను చూద్దాం రండి

స్వామిని చుద్దాం రండి అయ్యప్పను చూద్దాం రండి

స్వామిని చుద్దాం రండి అయ్యప్పను చూద్దాం రండి

ఎరుమేలి జాతరంటా వావరయ్య స్వామంట

ఎరుమేలి జాతరంటా వావరయ్య స్వామంట

యేషాలు యేసుకొని ఈరంగం యేతరంట

యేషాలు యేసుకొని ఈరంగం యేతరంట

స్వామి దింతక థోమ్

అయ్యప్ప దింతక థోమ్

అయ్యప్ప దింతక థోమ్

స్వామి దింతక థోమ్

ఎరుమేలి జాతరంటా వావరయ్య స్వామంత

ఎరుమేలి జాతరంటా వావరయ్య స్వామంత

యేషాలు యేసుకొని ఈరంగం యేతరంట

యేషాలు యేసుకొని ఈరంగం యేతరంట

కరిమలే దాటుకొని పంబకే వస్తారంట

కరిమలే దాటుకొని పంబకే వస్తారంట

స్వామి అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప

స్వామి అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప

స్వామి అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప

స్వామి అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప

విల్లాలి వీరుడతడు వీరమణికంఠుడతాడు

విల్లాలి వీరుడతడు వీరమణికంఠుడతాడు

పంబనివాసుడతడు మణికంఠ బాలుడతాడు

స్వామంటే స్వామిలే అయ్యప్ప స్వామిలే

స్వామంటే స్వామిలే అయ్యప్ప స్వామిలే

స్వామిని చుద్దాం రండి అయ్యప్పను చూద్దాం రండి

స్వామిని చుద్దాం రండి అయ్యప్పను చూద్దాం రండి

స్వామిని చుద్దాం రండి అయ్యప్పను చూద్దాం రండి

స్వామిని చుద్దాం రండి అయ్యప్పను చూద్దాం రండి

నీలిమల కొండకాడ శబరి పీఠం కాడ

నీలిమల కొండకాడ శబరి పీఠం కాడ

Read More  శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి వారి మండల కాల దీక్ష నియమాలు?️

కొబ్బరికాయలు కొట్టి శరణాలే పాడుదాము

కొబ్బరికాయలు కొట్టి శరణాలే పాడుదాము

స్వామియే.. అయ్యప్పో

అయ్యప్పో.. స్వామియే

స్వామియే.. అయ్యప్పో

అయ్యప్పో.. స్వామియే

నీలిమల కొండకాడ శబరి పీఠం కాడ

నీలిమల కొండకాడ శబరి పీఠం కాడ

కొబ్బరికాయలు కొట్టి శరణాలే పాడుదాము

కొబ్బరికాయలు కొట్టి శరణాలే పాడుదాము

ఆడుతూ పాడుతు సన్నిదానం చేరుకుందాం

ఆడుతూ పాడుతు సన్నిదానం చేరుకుందాం

స్వామి అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప

స్వామి అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప

స్వామి అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప

స్వామి అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప

విల్లాలి వీరుడతడు వీరమణికంఠుడతాడు

విల్లాలి వీరుడతడు వీరమణికంఠుడతాడు

పంబనివాసుడతడు మణికంఠ బాలుడతాడు

స్వామంటే స్వామిలే అయ్యప్ప స్వామిలే

స్వామంటే స్వామిలే అయ్యప్ప స్వామిలే

స్వామిని చుద్దాం రండి అయ్యప్పను చూద్దాం రండి

స్వామిని చుద్దాం రండి అయ్యప్పను చూద్దాం రండి

స్వామిని చుద్దాం రండి అయ్యప్పను చూద్దాం రండి

స్వామిని చుద్దాం రండి అయ్యప్పను చూద్దాం రండి

స్వామియే.. అయ్యప్పో

అయ్యప్పో.. స్వామియే

స్వామి శరణం.. అయ్యప్ప శరణం

అయ్యప్ప శరణం.. స్వామి శరణం

భగవాన్ శరణం.. భగవతీ శరణం

దేవన్ శరణం.. దేవీ శరణం

స్వామియే.. అయ్యప్పో

అయ్యప్పో.. స్వామియే

స్వామియే….. శరణమయ్యప్ప

Villali Veerudathadu Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs

Om Swami… Saranamayappa

Villali Virane… Saranamayappa

Veeramanikantane.. Saranamayappa

Swami.. Ayyappo

Ayyappo.. Swami

Swami Saranam.. Ayyappa Saranam

Ayyappa Sharanam.. Swami Sharanam

Willali is a hero and will become a hero

Willali is a hero and will become a hero

Pambanivasudatta is a manikantha boy

Pambanivasudatta is a manikantha boy

Swamante Swami is Ayyappa Swami

Swamante Swami is Ayyappa Swami

Let’s see Swami, let’s see Ayyappa

Let’s see Swami, let’s see Ayyappa

Let’s see Swami, let’s see Ayyappa

Let’s see Swami, let’s see Ayyappa

Read More  అయ్యప్ప అంటే ఎవరు? దీక్షా సంబంధమైన ఇతర ధర్మ సందేహాలకు ఇక్కడ క్లుప్తంగా వివరణ

Erumeli Jataranta Vavarayya Swamanta

Erumeli Jataranta Vavarayya Swamanta

Yeshua is the name of Jesus

Yeshua is the name of Jesus

Swami Dinthaka Thom

Ayyappa Dinthaka Thom

Ayyappa Dinthaka Thom

Swami Dinthaka Thom

Erumeli Jataranta Vavarayya Swamanta

Erumeli Jataranta Vavarayya Swamanta

Yeshua is the name of Jesus

Yeshua is the name of Jesus

Crossing Karimale and coming to Pambake

Crossing Karimale and coming to Pambake

Swami Ayyappa Sharanam Ayyappa

Swami Ayyappa Sharanam Ayyappa

Swami Ayyappa Sharanam Ayyappa

Swami Ayyappa Sharanam Ayyappa

Willali is a hero and will become a hero

Willali is a hero and will become a hero

Manikantha is a boy from Pambanivasudat

Swamante Swami is Ayyappa Swami

Swamante Swami is Ayyappa Swami

Let’s see Swami, let’s see Ayyappa

Let’s see Swami, let’s see Ayyappa

Let’s see Swami, let’s see Ayyappa

Let’s see Swami, let’s see Ayyappa

Nilimala Kondakada Sabari Peetham Kada

Nilimala Kondakada Sabari Peetham Kada

Let’s beat coconuts and sing sharanas

Let’s beat coconuts and sing sharanas

Swami.. Ayyappo

Ayyappo.. Swami

Swami.. Ayyappo

Ayyappo.. Swami

Nilimala Kondakada Sabari Peetham Kada

Nilimala Kondakada Sabari Peetham Kada

Let’s beat coconuts and sing sharanas

Let’s beat coconuts and sing sharanas

Let’s play and reach Paduthu Sannidanam

Let’s play and reach Paduthu Sannidanam

Swami Ayyappa Sharanam Ayyappa

Swami Ayyappa Sharanam Ayyappa

Swami Ayyappa Sharanam Ayyappa

Read More  అయ్యప్ప స్వామి నిత్య పూజా విధానం, Ayyappa Swamy Nitya Pooja Vidhanam అయ్యప్ప పూజా విధానం

Swami Ayyappa Sharanam Ayyappa

Willali is a hero and will become a hero

Willali is a hero and will become a hero

Manikantha is a boy from Pambanivasudat

Swamante Swami is Ayyappa Swami

Swamante Swami is Ayyappa Swami

Let’s see Swami, let’s see Ayyappa

Let’s see Swami, let’s see Ayyappa

Let’s see Swami, let’s see Ayyappa

Let’s see Swami, let’s see Ayyappa

Swami.. Ayyappo

Ayyappo.. Swami

Swami Saranam.. Ayyappa Saranam

Ayyappa Sharanam.. Swami Sharanam

Bhagavan Sharanam.. Bhagwati Sharanam

Devan Sharanam.. Devi Sharanam

Swami.. Ayyappo

Ayyappo.. Swami

Swami….. Saranamayappa

 

 

విల్లాలి వీరుడతడు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Watch Video

 

Sharing Is Caring: