వరంగల్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Warangal Hospitals List

వరంగల్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Warangal Hospitals List

 

వరంగల్ హాస్పిటల్ జాబితా

ఆదిత్య   హాస్పిటల్ వరంగల్
ఆదిత్య   హాస్పిటల్ వరంగల్ తెలంగాణలోని వరంగల్ లోని హనుమకొండలోని పబ్లిక్ గార్డెన్స్ వద్ద ఉంది, పోలీసు పరేడ్ గోరుండ్స్ ఎదురుగా ఉంది. వరంగల్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 870-256-7172. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు వరంగల్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0870 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
వరంగల్ ఆదిత్య ముల్సీ స్ప్ల్ హాస్పిటల్
పబ్లిక్ గార్డెన్స్, హనుమకొండ, పోలీసు పరేడ్ గోరుండ్స్ ఎదురుగా, వరంగల్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 506001
0870
08702567172

 

————వరంగల్ హాస్పిటల్ జాబితా వివరాలు———-

లక్ష్మీ నరసింహ హాస్పిటల్ వరంగల్
లక్ష్మీ నరసింహ హాస్పిటల్ వరంగల్ # 2 – 2 – 316, హనంకొండ, నైమ్ నగర్, తెలంగాణలోని వరంగల్ లోని పుష్పంజలి ఫంక్షన్ హాల్ పక్కన ఉంది. వరంగల్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 870-253-1122. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు వరంగల్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0870 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
వరంగల్ లక్ష్మి నరసింహ ఆసుపత్రి
# 2 – 2 – 316, హనమ్‌కొండ, నైమ్నాగర్, పుష్పంజలి ఫంక్షన్ హాల్ పక్కన, వరంగల్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 506001
0870
08702531122

—————వరంగల్ హాస్పిటల్ జాబితా వివరాలు———-

ఆదర్శ నేత్రాలయం వరంగల్
ఆదర్శ నేత్రాలయం వరంగల్ తెలంగాణలోని వరంగల్ లోని మండి బజార్ వద్ద ఉంది. వరంగల్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 870-242-6555. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు వరంగల్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0870 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
వరంగల్ ఆదర్ష నేత్రాలయం
మండి బజార్, వరంగల్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 506002
0870
08702426555

—————వరంగల్ హాస్పిటల్ జాబితా వివరాలు———-

ఆదర్శ నేత్రాలయం వరంగల్
ఆదర్శ నేత్రాలయం వరంగల్ తెలంగాణలోని వరంగల్ లోని మండి బజార్ వద్ద ఉంది. వరంగల్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 870-242-6555. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు వరంగల్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0870 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
వరంగల్ ఆదర్ష నేత్రాలయం
మండి బజార్, వరంగల్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 506002
0870
08702426555

————వరంగల్ హాస్పిటల్ జాబితా వివరాలు,వరంగల్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Warangal Hospitals List ———-

భరద్వాజ్ నర్సింగ్ హోమ్ వరంగల్
భరద్వాజ్ నర్సింగ్ హోమ్ వరంగల్ తెలంగాణలోని వరంగల్ లోని థోర్రూర్ పక్కన బస్ స్టాండ్ వద్ద ఉంది. వరంగల్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 871-923-0790. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు వరంగల్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08719 డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
వరంగల్ భరద్వాజ్ నర్సింగ్ హోమ్
బస్ స్టాండ్ పక్కన, థోర్రూర్, వరంగల్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 506163
08719
08719230790

————వరంగల్ హాస్పిటల్ జాబితా వివరాలు———-

వరంగల్ కిడ్నీ సెంటర్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ వరంగల్
వరంగల్ కిడ్నీ సెంటర్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ వరంగల్ తెలంగాణలోని వరంగల్ లోని జె. పి. ఎన్ రోడ్ వద్ద ఉంది. వరంగల్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 870-669-0989. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు వరంగల్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0870 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
వరంగల్ వరంగల్ కిడ్నీ సెంటర్ మరియు పిల్లల ఆసుపత్రి
జె. పి. ఎన్. రోడ్, వరంగల్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 503003
0870
08706690989

————వరంగల్ హాస్పిటల్ జాబితా వివరాలు———-

వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – వరంగల్ (హనమకొండ) వరంగల్
వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – వరంగల్ (హనమకొండ) వరంగల్ డోర్ వద్ద ఉంది. నం: 6 – 1 – 135, 6 – 1 – 36, లష్కర్ బజార్, ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆసుపత్రి సమీపంలో, హనమకొండ, వరంగల్, తెలంగాణలోని వరంగల్. వరంగల్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 870-398-9000. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు వరంగల్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0870 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
వరంగల్ వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – వరంగల్ (హనమకొండ)
డోర్. నం: 6 – 1 – 135, 6 – 1 – 36, లష్కర్ బజార్, ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆసుపత్రి సమీపంలో, హనమకొండ, వరంగల్, వరంగల్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 506001
0870
08703989000

————వరంగల్ హాస్పిటల్ జాబితా వివరాలు———-

ప్రమోద్ హాస్పిటల్ వరంగల్
ప్రమోద్ హాస్పిటల్ వరంగల్ # 1 – 8 – 283, బాలసముద్రం, హనుమకొండ, తెలంగాణలోని వరంగల్ లోని కెనరా బ్యాంక్ పక్కన ఉంది. వరంగల్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 870-256-8899. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు వరంగల్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0870 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
వరంగల్ ప్రమోద్ హాస్పిటల్
# 1 – 8 – 283, బాలసముద్రం, హనుమకొండ, కెనరా బ్యాంక్ పక్కన, వరంగల్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 506001
0870
08702568899

————వరంగల్ హాస్పిటల్ జాబితా వివరాలు———-

శరత్ లేజర్ ఐ హాస్పిటల్ వరంగల్
శరత్ లేజర్ ఐ హాస్పిటల్ వరంగల్ 3 – 1 – 119, హనుమకొండ, తెలంగాణలోని వరంగల్ లోని కాకథియా కాలనీలో ఉంది. వరంగల్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 8702447788/2448788. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు వరంగల్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 0870 డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
వరంగల్ శరత్ లేజర్ ఐ హాస్పిటల్
3 – 1 – 119, హనుమకొండ, కాకతియా కాలనీ, వరంగల్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 506011
0870
08702447788/2448788

————వరంగల్ హాస్పిటల్ జాబితా వివరాలు———-

గుర్డియన్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వరంగల్
గుర్డియన్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వరంగల్ # 15 – 1 – 237, ఎల్. బి కాలేజీ, ములుగు ఎక్స్ రోడ్, వరంగల్, తెలంగాణలో ఉంది. వరంగల్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 8702433394/2429599. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు వరంగల్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 0870 డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
వరంగల్ గుర్డియన్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
# 15 – 1 – 237, ఎల్. బి కాలేజీ ఎదురుగా, ములుగు ఎక్స్ రోడ్, వరంగల్, వరంగల్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 506007
0870
08702433394/2429599

Tags:warangal vandana,warangal vandhana,warangal,first eye hospitals to have nabh accreditation,warangal preethi,warangal preethi incident,warangal medical student,warangal vandhana latest episode,first eye hospitals,mgm hospital doctors about preethi,warangal vandana episode 2,warangal vandhana episode 2,warangal vandhana latest video,warangal vandhana videos,warngal vandhana,preethi in gandhi hospital,warangal student preethi,gandhi hospital