బ్రహ్మ ముహూర్త సమయం అని దేనిని అంటారు?

  బ్రహ్మ ముహూర్త సమయం అని దేనిని అంటారు?

 

శ్వాస సహస్రారచక్రంలో నడుస్తున్న సమయాన్ని బ్రహ్మ ముహూర్త సమయం అంటారు

 

సహజంగా మనిషి

ఒక నిమిషానికి 15 శ్వాసలు ,

గంటకు 900 శ్వాసలు,

ఒక రోజుకు   21600 శ్వాసలు తీసుకుంటాడు.

 

 

ఈ శ్వాస సూర్యోదయంతో  మూలాధార చక్రంలో మొదలవుతుంది

 

మూలాధార చక్రం :

మూలాధారం లో 6:00 నుండి 6:40 వరకు 600 శ్వాసలు

 

స్వాధిష్ఠాన చక్రం :

స్వాధిష్ఠానం లో ఉదయం 6:40  నుండి 1:20 వరకు 6000 శ్వాసలు

 

మణిపూరక చక్రం :

మణిపూరకం లో 1:20 నుండి 8:00 వరకు 6000 శ్వాసలు

 

 అనాహత చక్రం :

అనాహతం లో 8:00 నుండి  రాత్రి 2:40 వరకు 6000 శ్వాసలు

 

విశుద్ధ చక్రం :

విశుద్ధ లో 2:40 నుండి  3:47 వరకు 1000 శ్వాసలు

 

ఆజ్ఞా చక్రం :

ఆజ్ఞ లో 3:47 నుండి  4:54 వరకు 1000 శ్వాసలు

 

సహస్రార చక్రం :

సహస్రారంలో 4:54 నుండి సూర్యోదయం వరకు 1000 శ్వాసలు

(ఇదే బ్రహ్మ ముహూర్తం)

(సూర్యోదయానికి ముందు 1 గం 7 ని)