దేవాలయంలోకి వెళ్ళే ముందు కాళ్ళు ఎందుకు కడుక్కొవాలి ?

దేవాలయంలోకి వెళ్ళే ముందు కాళ్ళు ఎందుకు కడుక్కొవాలి ?

 

దేవాలయానికి వెళ్లడం అనేది స్వీయ స్నానం కోసం బయటకు వెళ్లడం లాంటిది. అయితే, మేము మా పాదాలను మళ్లీ నొక్కి, ఆలయం వెలుపల ఉన్న బావిలో కడుగుతాము. కారణం స్నానం తర్వాత, మనం బయలుదేరే ముందు చెప్పులు వేసుకుంటాం.
అయితే ముందుగా పాదరక్షలను ఆలయం నుండి బయటకు వెళ్లనివ్వండి – * ఐదు పంచకటాలలో ఒకటి నేలమీద నిలబడినప్పుడు, మేము పంచభూతాలు, పంచార్థాల శిరస్సు వద్దకు మీ వద్దకు వస్తాము, మరియు మేము రింగ్ చేసిన తర్వాత, మేము మొదట పాదాలను కడుగుతాము.
మూడుసార్లు కడిగి, నీటిని బయటకు పంపండి.
‘ఓ దేవుడా! ప్రసంగ శరీరం, మేము మా నాలుకలను శుద్ధి చేస్తాము, మేము మీ వద్దకు వచ్చి ప్రార్థిస్తాము. కానీ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. అందుకే డ్యూటీకి దేవాలయానికి వెళ్లే ముందు తప్పనిసరిగా కాళ్లు, నోరు ను శుభ్రపరుచుకోవాలి.