తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా గాంధారి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా గాంధారి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా గాంధారి మండలము గ్రామాలు సమాచారం
1 గాంధారి

2 దుర్గం

3 సోమరం

4 బుర్గుల్

5 కరక్వాడి

6 బొప్పాజివాడి

7 తిప్పరం

8 గుజ్జుల్

9 బంగారువాడి

10 నేరల్

11 కాటేవాడి

12 నాగ్లూర్

13 పెద్ద గౌరారం

14 వెంకటాపూర్

15 నర్సాపూర్ (ముధోలి)

16 మధోలి

17 సర్వాపూర్

18 సీతాయిపల్లె

19 గండివేట్

20 చిన్నాపూర్

21 మేడపల్లె

22 పొతంగల్ (కలన్)

23 పొతంగల్ (ఖుర్ద్)

24 తిమ్మాపురం

25 కోనాయిపల్లె

26 గాంధారి

27 జువ్వాడి

28 గుర్జల్

29 బ్రాహ్మణపల్లె

30 పేటసంగం

31 మఠసంగం

32 రామలక్ష్మణపల్లె

33 వాండ్రికల్

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post