తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా కామారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా కామారెడ్డి మండలము  గ్రామాలు సమాచారం


తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా కామారెడ్డి మండలము  గ్రామాలు సమాచారం1 కామారెడ్డి

2 ఎలిచ్‌పూర్

3 అడ్లూర్

4 ఇస్రోజివాడి

5 గార్గుల్

6 తిమ్మక్కపల్లె

7 గూడెం

8 ఉగ్గవాయి

9 శాబ్దిపూర్

10 రామేశ్వరపల్లె

11 దేవనపల్లె

12 లింగాపూర్ (R)

13 సారంపల్లె

14 క్యాసంపల్లె

15 రాఘవాపూర్

16 పాతరాజంపేట

17 చిన్న మల్లారెడ్డి

18 తిమ్మక్కపల్లె

19 లింగాయపల్లె

20 కొత్తలపల్లె

21 నరసన్నపల్లె

22 కామారెడ్డి (యు)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post