మన తెలుగు సంవత్సరాల యొక్క పేర్లు

మన తెలుగు సంవత్సరాల యొక్క పేర్లు

 

ప్రభవ హేవలంబి
విభవ విలంబి
శుక్ల వికారి
ప్రమోదూత శార్వరి
ప్రజోత్పత్తి  ప్లవ
ఆంగీరస శుభకృతు
శ్రీముఖ శోభకృతు
భవ క్రోధి
యువ విశ్వావసు
ధాత పరాభవ
ఈశ్వర  ప్లవంగ
బహుధాన్య కీలక
ప్రమాధి సౌమ్య
విక్రయ సాధారణ
వృక్ష  విరోధికృతు
చిత్రభాను పరీధావి
స్వభాను ప్రమాదీచ
తారణ ఆనంద
పార్థివ రాక్షస
 వ్యయ నల
సర్వజిత్ పింగళ
సర్వధారి కాళయుక్త
 విరోధి సిద్ధార్థి
వికృతి రౌద్రి
ఖర దుర్మతి
నందన దుందుబి
విజయ రుధిరోద్గారి
జయ రక్తాక్షి
మన్మథ  క్రోధన
దుర్ముఖి అక్షయ
Read More  నక్షత్రాలు యొక్క పేర్లు
Sharing Is Caring:

Leave a Comment