మనం రోజూ వాడే ఇంగ్లీషు కంప్యూటర్ భాష కి తెలుగు

*మనం రోజూ వాడే ఇంగ్లీషు* *కంప్యూటర్ భాష కి తెలుగు* *భాషానువాదం* 
(1)అంతర్జాలం = internet
(2)ముఖ గ్రంథం = Facebook
(3)ఏమిటది = whatsapp
(4)దరఖాస్తు = app
(5)అన్వేషిక = Google
(6)క్రీడా సంగ్రహణము= Play store
(7)మీ ఆజ్ఞ నాళం = YouTube
(8)వితరిణి = share it
(9)జాబితా = file

 

(10)తపాల కట్ట = G-mail
(11)గణన యంత్రం = computer
(12)4వ తరం = 4G
(13)కీలక ఫలకం = keyboard
(14)చలన భాషిణి = Mobile phone
(15)నిస్తంత్రి భాషాంత్రర్జాల యంత్రం = WiFi
(16)ధర్శన చెలికాడు = vidmate
(17)విస్తరణ క్షేత్రం = website
(18)సమాచార దూత = messenger
(19)సల్లాపములు = chatting
(20)ప్రతిబింబం = image
(21)శ్రవణ సంబంథి = audio
(22)దృశ్య సంబంథి =  video
(23)సమాచార నిమ్న బదిలి  = download
(24)సమాచార ఊర్ద్వ బదిలి = upload
(25)మృదు సామగ్రి = software
(26)ఘన సామగ్రి = hardware
(27)బంధన = link
(28)ముద్ర లేఖనం = typing
(29)అద్దకం = Printing
(30)స్పర్శ తెర=Touch screen
(31)చాతుర్య చలన భాషిణి= smart phone
(32)దృశ్య పిలుపు= Video call
(33)శబ్ధ పిలుపు = audio call
(34)సమాచార బంధక క్రిమి = VIRUS
(35)జ్ఞప్తిక ఘన పత్రం = Memory card
(36)ధ్వని ముద్రీకరణ = audio Recording
(37)అంకాత్మక కటకము = digital camera
(38)ముఖ చిత్రపటం= Profile pictur.
సేకరణ