ప్రపంచంలోని వృక్ష శాస్త్రంలో అతి పెద్దవి

ప్రపంచంలోని వృక్ష శాస్త్రంలో అతి పెద్దవి

 

ప్రపంచంలోని వృక్ష శాస్త్రంలో అతి పెద్దవి

 

అతి పెద్దదైన విత్తనాలు గల మొక్క లాడోసియా
అతి పెద్ద అండాలు గల చెట్టు సైకస్
ఎక్కువగా విస్తరించే చెట్టు గెలూసాకియా బ్రాకోరా
అత్యంత వేగంగా పెరిగే చెట్టు వెదురు
అతి పెద్ద పుష్పం గల చెట్టు రఫ్లీషియా
ప్రాచీన పుష్పం మాగ్నోలియా
అతి పురాతన చెట్టు లారియా ట్రైడేంటాటా
అతి పొడవైన ఆవృతబీజ మొక్క యూకలిప్టస్ రేలెగాన్స్
అతి పొడవైన వివృతబీజ మొక్క సెక్వియా జైగాన్షియా
అతి పెద్ద సరళ పత్రం  అలోకేసియా మాక్రోరైజా
పెద్ద సంయుగ్మ పత్రం గల చెట్టు రాఫియా టీడిజెరా
అతి పెద్ద పుట్టగొడుగు (తినదగినది) పాలీఫోరస్ ఫ్రాడోసస్
పెద్ద పత్రం విక్టోరియా రేజియా
పొడవైన పత్రం రాఫియా టీడిజెరా
అతి దృఢమైన కలప మొక్క హార్ట్ విఖియా బైనేటా
పొడవైన ఏకదళ బీజ మొక్క ఫీనిక్స్ డాక్టిలిఫెరా
అతి పెద్ద బ్యాక్టీరియా థియోమార్గరిటా నమీబియన్‌సిస్
అతి పెద్ద శైవలం మాక్రోసిస్టిస్ పైరిపెరా
అతి పెద్ద శిలీంధ్రం లైకోపెర్డాన్ జైగాంటియా
అతి పెద్ద విషపూరిత శిలీంధ్రం అమాంటియా పాల్గొడిస్
అతి పెద్ద కణం అసిటాబులేరియా
అతి పెద్ద వైరస్ వాక్సీనియా
అతి పెద్ద బ్రయోఫైటా డౌజోనియా
అతి పెద్ద ఫెర్న్ అల్సోఫిలా ఎక్సెల్‌సా
అతి పెద్ద పుప్పొడి రేణువులు గల మొక్క మిరాబిలస్
ttt ttt
Read More  PRIME MINISTERS OF INDIA
Sharing Is Caring:

Leave a Comment