హన్మకొండ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

హన్మకొండ హాస్పిటల్స్  జాబితా  పూర్తి వివరాలు


రోహిణి సూపర్‌స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హన్మకొండ 
రోహిణి సూపర్‌స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హన్మకొండ తెలంగాణలోని హన్మకొండ లోని సుబేదరి వద్ద ఉంది. హన్మకొండ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 8702544366/367/368. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హన్మకొండ ఎస్‌టిడి కోడ్ 0870 డయల్ చేయాలి.  హన్మకొండ రోహిణి సూపర్‌స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్
  సుబేదరి, హనమ్‌కొండ, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 506001
  0870
  08702544366/367/368
-----------------------
శ్రీ తిరుమల మెడికేర్ అండ్ డాక్టర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హనంకొండ
శ్రీ తిరుమల మెడికేర్ అండ్ డాక్టర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హనంకొండ 6 - 1 - 69, తెలంగాణలోని హన్మకొండ లోని స్టేడియం రోడ్ వద్ద ఉంది. హనమ్‌కొండలోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 870-257-7077. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హన్మకొండ ఎస్టీడీ కోడ్ 0870 ను డయల్ చేయాలి.  హన్మకొండ శ్రీ తిరుమల మెడికేర్ అండ్ డాక్టర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
  6 - 1 - 69, స్టేడియం రోడ్, హనమ్‌కొండ, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 506001
  0870
  08702577077
----------------------------
వీణ మెడికేర్ హనంకొండ
వీణ మెడికేర్ హనంకొండ 6 - 2 - 103, కాకాజినగర్, తెలంగాణలోని హన్మకొండ లోని హెచ్ఎన్కె బస్‌స్టాప్ వద్ద ఉంది. హనమ్‌కొండలోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 870-257-0333. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హన్మకొండ ఎస్టీడీ కోడ్ 0870 ను డయల్ చేయాలి.  హన్మకొండ వీణ మెడికేర్
  6 - 2 - 103, కాకాజినగర్, హెచ్ఎన్కె బస్‌స్టాప్, హనమ్‌కొండ, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 506001
  0870
  08702570333
--------------------------
శ్రీ రంగ ఆసుపత్రి హనంకొండ
శ్రీ రంగ ఆసుపత్రి హన్మకొండ 3 - 979, రెడ్డి క్లై, వరంగల్ జిల్లా, తెలంగాణలోని హన్మకొండ లోని హనుమకొండ రెడ్డి కాలనీలో ఉంది. హనమ్‌కొండలోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 870-245-0385. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హన్మకొండ ఎస్టీడీ కోడ్ 0870 ను డయల్ చేయాలి.  హన్మకొండ శ్రీ రంగ ఆసుపత్రి
  3 - 979, రెడ్డి క్లై, వరంగల్ జిల్లా, హనుమకొండ రెడ్డి కాలనీ, హన్మకొండ , తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 506011
  0870
  08702450385
---------------------
శ్రీ దేవి హాస్పియల్ హన్మకొండ
శ్రీ దేవి హాస్పియల్ హనంకొండ డాక్టర్ నెం. 6 - 2 - 75, రోడ్ నెంబర్ 1, విజయతల్కీస్ పక్కన, తెలంగాణలోని హన్మకొండ లోని కాకాజీ కాలనీలో ఉంది. హనమ్‌కొండలోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 810-256-9423. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హన్మకొండ ఎస్టీడీ కోడ్ 0810 ను డయల్ చేయాలి.  హన్మకొండ శ్రీ దేవి హాస్పియల్
  డాక్టర్ నం 6 - 2 - 75, రోడ్ నెంబర్ 1, విజయతల్కీస్ పక్కన, కాకాజీ కాలనీ, హనమ్‌కొండ, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 506001
  0810
  08102569423

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post