తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మద్నూర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మద్నూర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం


తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మద్నూర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారంసలాబత్పూర్ మద్నూర్

1 మద్నూర్

2 చిన్న శేక్కర్గ

3 పెద్ద శేక్కర్గ

4 గోజేగావ్

5 సోనాల

6 తాడి హిప్పెర్గా

7 మహల్సాపూర్

8 లింబూర్

9 హస్సా టాక్లీ

10 పెద్ద టాక్లీ

11 సిర్పూర్

12 చిన్నాపూర్

13 మహ్దాన్ హిప్పెర్గా

14 ఎలెగావ్

15 కుర్లా

16 ఎన్భుర

17 డోంగ్లీ

18 మోఘా

19 వాడి ఫతేపూర్

20 మద్నూర్

21 కెరూర్

22 ఖరగ్

23 చిన్న తాడుగూర్

24 పెద్ద తాడ్గూర్

25 అవల్గావ్

26 మైనూర్

27 లచ్మాపూర్

28 మారేపల్లె

29 ధోతీ

30 మల్లాపూర్

31 సుల్తాన్‌పేట

32 హాజీపూర్

33 షేఖాపూర్

34 కొట్టిరా

35 అంతపూర్

36 సోమూర్

37 ధన్నూర్

38 చిన్న ఎక్లారా

39 పెద్ద ఎక్లారా

40 రాచూర్

41 రుసెగావ్

42 లచన్

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post