అయ్యప్ప ఆటారా తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

అయ్యప్ప ఆటారా తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu


 


 

Singer Dappu Srinu
Composer Dappu Srinu
Music Sunkara Anjaneyulu
Song Writer Chowdam Srinivasarao

Lyrics

అయ్యప్ప ఆటారా తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

శరణు శరణమయ్యప్ప

స్వామి శరణమయ్యప్ప

శరణు శరణమయ్యప్ప

స్వామి శరణం.. స్వామియే

స్వామి దింతకథోం

అయ్యప్ప దింతకథోం

అయ్యప్ప దింతకథోం

స్వామి దింతకథోం.. అయ్యప్పో

అయ్యప్ప ఆటార మురగానయ్య పాటరా

వినాయకుడు విద్యానందించురా

అయ్యప్ప ఆటార మురగానయ్య పాటరా

వినాయకుడు విద్యానందించురా

ఈ ముగ్గురిని మనసారా కొలవర

ఈ ముగ్గురిని మనసారా కొలవర.. స్వామియే

శరణు శరణమయ్యప్ప

స్వామి శరణమయ్యప్ప

శరణు శరణమయ్యప్ప

స్వామి శరణం.. స్వామియే

స్వామి దింతకథోం

అయ్యప్ప దింతకథోం

అయ్యప్ప దింతకథోం

స్వామి దింతకథోం.. అయ్యప్పో

మండల వ్రతము చేసి కఠిన నియమం ఉండరా

నల్లని కృష్ణవర్ణ వస్త్రములు ధరించారా

మండల వ్రతము చేసి కఠిన నియమం ఉండరా

నల్లని కృష్ణవర్ణ వస్త్రములు ధరించారా

నొసటిపైనా విభూదిని దాల్చారా

మధ్య చందానాన్ని కుంకుమను ధరించరా

నొసటిపైన విభూదిని దాల్చారా

మధ్య చందానాన్ని కుంకుమను ధరించరా.. అయ్యప్పో

శరణు శరణమయ్యప్ప

స్వామి శరణమయ్యప్ప

శరణు శరణమయ్యప్ప

స్వామి శరణం.. స్వామియే

స్వామి దింతకథోం

అయ్యప్ప దింతకథోం

అయ్యప్ప దింతకథోం

స్వామి దింతకథోం.. అయ్యప్పో

సహచర స్వాములతో పూజలకు వెళ్ళారా

స్వామి నామ భజనలను ఆలపించి చూడరా

సహచర స్వాములతో పూజలకు వెళ్ళారా

స్వామి నామ భజనలను ఆలపించి చూడరా

శక్తి కొలది అన్నదానం చెయ్యరా

నీకు అన్నానికి కొదవుండదు చూడరా

శక్తి కొలది అన్నదానం చెయ్యరా

నీకు అన్నానికి కొదవుండదు చూడరా.. అయ్యప్పో

శరణు శరణమయ్యప్ప

స్వామి శరణమయ్యప్ప

శరణు శరణమయ్యప్ప

స్వామి శరణం.. స్వామియే

స్వామి దింతకథోం

అయ్యప్ప దింతకథోం

అయ్యప్ప దింతకథోం

స్వామి దింతకథోం.. అయ్యప్పో

పద్దెనిమిది పడి మెట్లను ఇరుముడితో యెక్కరా

గుడిలో కొలువై ఉన్నా అయ్యప్పను చూడరా

పద్దెనిమిది పడి మెట్లను ఇరుముడితో యెక్కరా

గుడిలో కొలువై ఉన్నా అయ్యప్పను చూడరా

సాధన బాగా చేసి చూడరా

ప్రతి గుండెలోన అయ్యప్ప కనపాడురా

సాధన బాగా చేసి చూడరా

ప్రతి గుండెలోన అయ్యప్ప కనపాడురా.. అయ్యప్పో

శరణు శరణమయ్యప్ప

స్వామి శరణమయ్యప్ప

శరణు శరణమయ్యప్ప

స్వామి శరణం.. స్వామియే

స్వామి దింతకథోం

అయ్యప్ప దింతకథోం

అయ్యప్ప దింతకథోం

స్వామి దింతకథోం.. అయ్యప్పో

అయ్యప్ప ఆటార మురగానయ్య పాటరా

వినాయకుడు విద్యానందించురా

అయ్యప్ప ఆటార మురగానయ్య పాటరా

వినాయకుడు విద్యానందించురా

ఈ ముగ్గురిని మనసారా కొలవర

ఈ ముగ్గురిని మనసారా కొలవర

ఈ ముగ్గురిని మనసారా కొలవర

ఈ ముగ్గురిని మనసారా కొలవర

ఈ ముగ్గురిని మనసారా కొలవర

ఈ ముగ్గురిని మనసారా కొలవర

స్వామియే… శరణమయ్యప్ప

Ayyappa Aatara Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs

Saranu Saranamayappa

Swami Saranmayappa

Saranu Saranamayappa

Swami Sharanam.. Swami

Swami Dintakathom

Ayyappa Dintakathom

Ayyappa Dintakathom

Swami Dintakathom.. Ayyappo

Ayyappa Atara Muraganaiah Patara

Lord Ganesha educates

Ayyappa Atara Muraganaiah Patara

Lord Ganesha educates

Don’t take these three lightly

Don’t take these three by heart.. Swami

Saranu Saranamayappa

Swami Saranmayappa

Saranu Saranamayappa

Swami Sharanam.. Swami

Swami Dintakathom

Ayyappa Dintakathom

Ayyappa Dintakathom

Swami Dintakathom.. Ayyappo

Don’t do Mandala Vrata and there is no strict rule

Are you wearing black and dark colored clothes?

Don’t do Mandala Vrata and there is no strict rule

Are you wearing black and dark colored clothes?

Did you put Vibhudi on your forehead too?

Don’t wear sandalwood with saffron

Did you put Vibhudi on the forehead?

Don’t wear sandalwood and saffron in the middle.. Ayyappo

Saranu Saranamayappa

Swami Saranmayappa

Saranu Saranamayappa

Swami Sharanam.. Swami

Swami Dintakathom

Ayyappa Dintakathom

Ayyappa Dintakathom

Swami Dintakathom.. Ayyappo

Did you go to worship with your companions?

Don’t chant the bhajans of Swami’s name

Did you go to worship with your companions?

Don’t chant the bhajans of Swami’s name

Don’t donate energy

Don’t you see, you will have nothing to eat

Don’t donate energy

You won’t have anything for rice.. Ayyappo

Saranu Saranamayappa

Swami Saranmayappa

Saranu Saranamayappa

Swami Sharanam.. Swami

Swami Dintakathom

Ayyappa Dintakathom

Ayyappa Dintakathom

Swami Dintakathom.. Ayyappo

Eighteen fell and ran up the stairs

Do not look at Ayyappa even if you are standing in the temple

Eighteen fell and ran up the stairs

Do not look at Ayyappa even if you are standing in the temple

Do not practice well

May Ayyappa be seen in every heart

Do not practice well

Ayyappa is seen in every heart.. Ayyappa

Saranu Saranamayappa

Swami Saranmayappa

Saranu Saranamayappa

Swami Sharanam.. Swami

Swami Dintakathom

Ayyappa Dintakathom

Ayyappa Dintakathom

Swami Dintakathom.. Ayyappo

Ayyappa Atara Muraganaiah Patara

Lord Ganesha educates

Ayyappa Atara Muraganaiah Patara

Lord Ganesha educates

Don’t take these three lightly

Don’t take these three lightly

Don’t take these three lightly

Don’t take these three lightly

Don’t take these three lightly

Don’t take these three lightly

Swami… Saranamayappa

 

 

అయ్యప్ప ఆటారా తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Watch Video