చిన్ని చిన్ని కావడి తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

చిన్ని చిన్ని కావడి తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu


చిన్ని చిన్ని కావడి తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు


Singer Dappu Srinu
Composer Dappu Srinu
Music Sunkara Anjaneyulu
Song Writer Sunkara Anjaneyulu

Lyrics

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

ఇరుముగ కావడి తిరువడి కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పూల కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

ఇరుముగ కావడి తిరువడి కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పూల కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

పంచముఖ కావడి పన్నీరు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి భస్మ కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

పంచముఖ కావడి పన్నీరు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి భస్మ కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

ఆర్ముగ కావడి ఆరట్ కావడి

పళనిమలై మురుగునకి చందన కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

ఆర్ముగ కావడి ఆరట్ కావడి

పళనిమలై మురుగునకి చందన కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

పచ్చమైల్ కావడి పల్లికట్టు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పచ్చమైల్ మురుగునకి పాల కావడి

పచ్చమల్ కావడి పల్లికట్టు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

చిన్ని చిన్ని కావడి బంగారు కావడి

పళనిమలై మురుగునకి పాల కావడి

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్.. వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్.. వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్.. వేల్ మురుగ వేల్

వేల్ మురుగ వేల్.. వేల్ మురుగ వేల్

పళనివేల్ బాల మురుగనకి.. హరోం హర

స్కందనకి.. హరోం హర

వేలనకి.. హరోం హర

ఓం స్వామియే.. శరణమయ్యప్ప

Chinni Chinni Kavadi Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Irumuga Kavadi Thiruvadi Kavadi

Flowers for Palanimalai Murguna

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Irumuga Kavadi Thiruvadi Kavadi

Flowers for Palanimalai Murguna

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Panchmukha Kavadi Panniru Kavadi

Palanimalai becomes a incinerator

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Panchmukha Kavadi Panniru Kavadi

Palanimalai becomes a incinerator

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Armuga Kavadi Arat Kavadi

Become a sandalwood for Palanimalai sewage

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Armuga Kavadi Arat Kavadi

Become a sandalwood for Palanimalai sewage

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Pallikattu kavadi pachamile kavadi

Palanimalai sewage is milk

Small, small, golden

Milk the green milk

Pachamal Kavadi Pallikattu Kavadi

Palanimalai sewage is milk

Small, small, golden

Palanimalai sewage is milk

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale Muruga Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale.. Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale.. Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale.. Whale Muruga Whale

Whale Muruga Whale.. Whale Muruga Whale

Palanivel Bala Muruganaki.. Harom Hara

Skandanaki.. Harom Hara

Velanaki.. Harom Hara

Om Swami.. Saranamayappa

 

 

చిన్ని చిన్ని కావడి తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Watch Video