వినాయకుడి ఇష్టమైన పూలు వాటి యొక్క విశిష్టత

వినాయకుడి ఇష్టమైన పూలు వాటి యొక్క విశిష్టత

మల్లెపూలతో  ఆరోగ్యం కోరకు  పూజిస్తారు .

సంపాంగి పూలతో-మంచి జరగడం కోసం పూజిస్తారు .

నీలి మరియు  పసుపు తుమ్మి పూలతో—సర్వ సౌఖ్యం  కోసం పూజిస్తారు .

నంది వర్ధ్నం పూలతో–  కుటుంబ సౌఖ్యం కోసం పూజిస్తారు .

ఎర్ర గన్నేరు పూలతో–తాంత్రిక దోషాలు పోవడానికి  కోసం పూజిస్తారు .

మొగలి రేకుల పూలతో—-గొడవలు మరియు శత్రు భాద నివారణ కొరకు కోసం పూజిస్తారు .

 

తెల్ల జిల్లేడు పూలతో–విద్య మరియు సర్వ రోగ నివారణకు కోసం పూజిస్తారు .

ఎర్రని రుద్రాక్ష పూలతో—-దారిద్ర్య నాశనం కోసం పూజిస్తారు .

సూర్యకాంతి పూలతో—-సకల సిద్ది కొరకు కోసం పూజిస్తారు .

పారిజాత పూలతో—-సర్వసిద్ది కొరకు కోసం పూజిస్తారు .

మాధవి పుష్పంతో …విద్య+ ఆకర్షణ పుష్పం(విద్యకోసం) కోసం పూజిస్తారు .

మోహిత పుష్పంతో—–ఇది భవిష్యత్ ను గురించి తెలియజేస్తుంది  .

సురభి పుష్పంతో—-ఏదైనా కార్యక్రమాని ప్రారంభించడానికి(అభివృద్ధి కోసం) కోసం పూజిస్తారు .

మాలతి పూలతో—-సకల దోషాలు నివారణ కోసం కోసం పూజిస్తారు .

నీలంబరి పూలతో—-శని గ్రహ దోష నివారణకు కోసం పూజిస్తారు .

బకుల పుష్పంతో—-గృహ యోగం కోరకు కోసం పూజిస్తారు .

కరవీర పుష్పంతో—-పేరు ప్రతిష్టలు పెరిగేందుకు కోసం పూజిస్తారు .

అశోక పూలతో—–దారిద్ర్య దోష నివారణ కోసం కోసం పూజిస్తారు .

కాలాల పుష్పంతో—-వ్యాపారం-దేవాలయలు(ఆకర్షణ కోసం) కోసం పూజిస్తారు .

పాదరి పుష్పంతో—-పితృ దోషం నివారణ  కోసం పూజిస్తారు .