జాలే పాట లిరిక్స్ మంగ్లీ లిరిక్స్, తెలుగు ఫుల్ సాంగ్, శ్రీ రామస్వామి జాలే సాంగ్ లిరిక్స్ వీడియో చూడండి

జాలే పాట లిరిక్స్ మంగ్లీ లిరిక్స్, తెలుగు ఫుల్ సాంగ్, శ్రీ రామస్వామి జాలే సాంగ్ లిరిక్స్ వీడియో చూడండి


Jaale song Lyrics | Mangli Lyrics | Telugu Full Song | Sri Ramaswamy Jaale Song Lyrics


Jaale song Lyrics Mangli Lyrics, Telugu Full Song, Sri Ramaswamy Jaale Song Lyrics Watch Video

Singer Mangli
Composer bheems ceciroleo
Music Bheems Ceciroleo
Song Writer Late Sri Ramaswamy.K

Lyrics

జాలే పాట లిరిక్స్ మంగ్లీ లిరిక్స్, తెలుగు ఫుల్ సాంగ్, శ్రీ రామస్వామి జాలే సాంగ్ లిరిక్స్ వీడియో చూడండి

Jaale Song Lyrics Telugu

జాలే పోసినవ్ ఏమయ్యా ఓ జంగమయ్య

రైకే కుట్టినవ్ ఎం అయ్యాయా

జాలే పోసినవ్ ఏమయ్యా ఓ జంగమయ్య

రైకే కుట్టినవ్ ఎం అయ్యాయా

జాలే పోసినవ్ ఏమయ్యా ఓ జంగమయ్య

రైకే కుట్టినవ్ ఎం అయ్యాయా

జాలే పోసినవ్ ఏమయ్యా ఓ జంగమయ్య

రైకే కుట్టినవ్ ఎం అయ్యాయా

జల వయ్యి జల్దర్ వయ్యి

జాజికాయల పోత వొయ్యి

జల వయ్యి జల్దర్ వయ్యి

జాజికాయల పోత వొయ్యి

జల వయ్యి జల్దర్ వయ్యి

జాజికాయల పోత వొయ్యి

జల వయ్యి జల్దర్ వయ్యి

జాజికాయల పోత వొయ్యి

చిగురు జబ్బల సందున

చిలుకముతి జలపొయ్యి

గునుపు గుబ్బల చందర్

గురివింజల జలవొయ్యి

రంకుమొగుడి కట్టుకొన రత్నాల జలవొయ్యి

ఇపుడన జలవొయి పక్కనం నిక్కవోయ్

తప్పంము శావనోయ్ నిన్ను వొయ్యి నన్ను వొయ్యి

నీళ్లు వాళ్ళ అదలా వొయ్యి అద్దమున చూసుకొంటెయ్

ఇద్దరం కలుసుకుంటేయ్ చాలేయ్ జంగమయ్య

జాలే జంగమయ్య

జాలే జంగమయ్య

జాల్లే పోసినవ్ ఏమయ్యా ఓ జంగమయ్య

రైకే కుట్టినవ్ ఏమయ్యా

జాల్లే పోసినవ్ ఏమయ్యా ఓ జంగమయ్య

రైకే కుట్టినవ్ ఏమయ్యా

జలకూరు జలకితు కుట్టుకూరి కుటుకిత్తు

జలకూరు జలకితు కుట్టుకూరి కుటుకిత్తు

జలకూరు జలకితు కుట్టుకూరి కుటుకిత్తు

జలకూరు జలకితు కుట్టుకూరి కుటుకిత్తు

జలకూరు జలకితు కూతురి కుటుకిత్తు

అమ్మ నాన్న కలకుండా ఇస్టం వచ్చిన

సూటుకే ఒద్దు బుద్ధి పుట్టినట్టు సేపు ముద్దులు ఇస్తా

జాలే జాలే

జాల్లే పోసినవ్ ఏమయ్యా ఓ జంగమయ్య

రైకే కుట్టినవ్ ఏమయ్యా

రెక్క మీద మనసుపెట్టు రంగు రంగు జలమీద

రెక్క మీద మనసుపెట్టు రంగు రంగు జలమీద

నన్ను కలుసుకొని నవ్వు కుంట జలమీద

ముద్దు లోన ముద్దబంతి పూల వేరే జాలే జాలే

జాలే పోసినవ్ ఏమయ్యా ఓ జంగమయ్య

రైకే కుట్టినవ్ ఎం అయ్యాయా

జాలే పోసినవ్ ఏమయ్యా ఓ జంగమయ్య

రైకే కుట్టినవ్ ఎం అయ్యాయా

అంచుకు అధాలు వయ్యి లంచమిస్తా మంచిగెయ్యి

అంచుకు అధాలు వయ్యి లంచమిస్తా మంచిగెయ్యి

అంచుకు అధాలు వయ్యి లంచమిస్తా మంచిగెయ్యి

అంచుకు అధాలు వయ్యి లంచమిస్తా మంచిగెయ్యి

వినకుంటే పట్టుచెయ్యి యింట్లకుగుజూకా

పొయ్యి మంచమెక్కి మందలియ్యి

ముద్దు ముచ్చట తీర్చేయి

జాలే జంగమయ్య జాలే

జాలే పోసినవ్ ఏమయ్యా ఓ జంగమయ్య

రైకే కుట్టినవ్ ఏమయ్యా

జాలే జంగమయ్య జాలే

జాలే పోసినవ్ ఏమయ్యా ఓ జంగమయ్య

రైకే కుట్టినవ్ ఏమయ్యా

అయ్యా పచ్చ చీర పైట కొంగు

పట్టుకొని గుంచుకోరా

పచ్చ చీర పైట కొంగు

పట్టుకొని గుంచుకోరా

సుక్కవారి గుంజుకోర

ఆకువారి చూసుకొని

అందమైన జాలే వేరే

జాలే జంగమయ్య

జాలే జంగమయ్య

అమ్మతోడు జంగమయ్య అడిగినందుకు కోపమయ్యా

అమ్మతోడు జంగమయ్య అడిగినందుకు కోపమయ్యా

అమ్మతోడు జంగమయ్య అడిగినందుకు కోపమయ్యా

అమ్మతోడు జంగమయ్య అడిగినందుకు కోపమయ్యా

సోక్ ఐన చిన్న దాన

జాల్లే వయ్యి సోపాతే మంచిది నది

పసుపుతాడు కట్టుకొని ఎల్ల కాలం ఏలుకోరా

జాలే జంగమయ్య జాలే

జాలే పోసినవ్ ఏమయ్యా ఓ జంగమయ్య

రైకే కుట్టినవ్ ఎం అయ్యాయా

Note – Apologies Any Mistake in Lyrics Please Comment with Lyrics will update

Jaale Song Lyrics English

Jaale posinav emayya o jangamayya

Raike kuttinav em ayyaaaa

Jaale posinav emayya o jangamayya

Raike kuttinav em ayyaaaa

Jala vayyi jaldhar vayyi

jajikayala potha voyyi

Jala vayyi jaldhar vayyi

jajikayala potha voyyi

Jalavoyyi jaldharu voyyi

jajikayala pothavoyyi

Jalavoyyi jaldharu voyyi

jajikayala pothavoyyi

chiguru jabbala sandhuna

chilukamuthi jalapoyyi

gunupu gubbala chander

gurivinjala jalavoyyi

rankamogud kattukona ratnala jalavoyyi

ipudana jalavooyi pakkanam nikkavoi

thappanmu shavanoi ninnu voyyi nannu voyyi

nillu valla adhala voyyi adhumana chusukontey

idharam kalusukuntey chaaley jangamayya

Jaale jangamayya

jaale jangamayya

Jallepoisinav emayya o jangamayya

Raike kuttinav emayyaa

Jallepoisinav emayya o jangamayya

Raike kuttinav emayyaa

jalakuru jalakithu kuturi kutukitthu

jalakuru jalakithu kuturi kutukitthu

jalakuru jalakithu kuturi kutukitthu

jalakuru jalakithu kuturi kutukitthu

jalakuru jalakithu kuturi kutukitthu

amma nanna kalakunda istam occhina

sotuk odhu budhi puttinattu sepu midhulu istha

Jaale Jaale saaraalyrics

Jallepoisinav emayya o jangamayya

Raike kuttinav emayyaa

rekka midha manasupettu rangu rangu jalamidha

rekka midha manasupettu rangu rangu jalamidha

nannu kaluskoni navvu kunta jalamidha

moodhulona mudhabanthi poola vere jaale jaale

Jaale posinav emayya o jangamayya

Raike kuttinav em ayyaaaa

Jaale posinav emayya o jangamayya

Raike kuttinav em ayyaaaa

Anchuku adhalu vayyi lanchamistha manchigeyyi

Anchuku adhalu vayyi lanchamistha manchigeyyi

Anchuku adhalu vayyi lanchamistha manchigeyyi

Anchuku adhalu vayyi lanchamistha manchigeyyi

vinakunte Pattucheyyi intlakugujuka poyyi

manchamekki mandhaliyyi muddhu muchata theercheyi

jaale jangamayya jaale

Jalle posinav emayya o jangamayya

Raike kuttinav emayya

ayya pacha cheera paita kongu

pattukoni gunchukora

ayya pacha cheera paita kongu

pattukoni gunchukora

sukkvari gunjukora

aakuvari chusukoni

andhamaina jaale vere

Jaale jangamayya

jaale jangamayya

Ammathodu jangamayya adiginandhuku kopamayya

Ammathodu jangamayya adiginandhuku kopamayya

Ammathodu jangamayya adiginandhuku kopamayya

Ammathodu jangamayya adiginandhuku kopamayya

sokk aina chinna dhana

jalle vayyi sopathe manchidhi nadhi

pasuputhadu kattukoni ella kaalam elukora

jaale jangamayya jaale

Jaale posinav emayya o jangamayya

Raike kuttinav em ayyaaaa

 

 

Jaale song Lyrics | Mangli Lyrics | Telugu Full Song | Sri Ramaswamy Jaale Song Lyrics Watch Video