జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా వడ్డేపల్లె మండలం గ్రామాల జాబితా

 జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా వడ్డేపల్లె మండలం గ్రామాల జాబితా 

 

 

 

వడ్డేపల్లె

తనగల

కొంకలా

జులకల్

రామాపురం

కోయిల్దిన్నె

పైపాడు

జిల్లెడుదిన్నె

వడ్డేపల్లె

బుడమర్సు