సకల దేవతలకి ఎంతో ప్రీతికరమైన నైవేద్యాలు

సకల దేవతలకి ఎంతో  ప్రీతికరమైన నైవేద్యాలు 

దేవతలు నైవేద్యాలు 
బ్రహ్మ జావ
శ్రిమహవిష్ణువు శ్రేష్టాన్నం
ఇంద్రుడు భక్ష్యములు
అగ్ని దేవునికి హవిష్యాన్నం
వివస్వంతునకు తేనే , మాంసం , మద్యం
వరుణ దేవునకు చెరకు రసం తో చేసిన అన్నం
ధనరాజు కుబేరునకు శర్కరాన్నం
సూర్య దేవునకు శర్కరాన్నం
అశ్వనీకుమారులకు భక్ష్యములు
యమునకు తీలాన్నం
పితృదేవతలకి తేనే , నేయితో చేసినటువంటి పాయసం
ఋషులకు క్షిరన్నం
సర్పములకు పాలు
సుర్యరధమునకు సర్వభూత బలి
సరస్వతిదేవికి త్రిమధురం
శ్రిమహలక్ష్మిదేవికి పెరుగు
గౌరీదేవికి జావ నైవేద్యం
ttt ttt
ttt ttt
ttt ttt
ttt ttt
ttt ttt
ttt ttt