పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

 

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో AP ప్రభుత్వ కోవిడ్ పరీక్షా కేంద్రాలు | పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కోవిడ్-19 పరీక్ష కేంద్రాలు

స.నెం. కోవిడ్-19 టెస్టింగ్ సెంటర్ ఫెసిలిటీ రకం ఫోన్ నంబర్

1 కోయిడా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9640048575

2 వేలైర్పాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8639737484

3 కుకునూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9618239468

4 అమరవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9492806614

5 పుల్లా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9849655869

6 గుండుగొలను ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9966554326

7 ద్వారకా తిరుమల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9502000348

8 కమవరపుకోట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9618239468

9 చేబ్రోలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8886555038

10 రాఘవాపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7680980313

11 లింగపాలెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9704958054

12 కోతుల గోకవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9505564064

13 ధర్మాజీగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8500103960

14 టి.నరసాపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9494417030

15 పోతునూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8074668879

16 పెదపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8919872266

17 పెదవేగి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9052916419

18 గుడివాకలంక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9490970730

19 ఎల్.బి.చెర్ల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9052892652

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

 

20 తుర్పుటల్లు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9052892652

21 మొగల్తూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8074350211

22 వీరవాసరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9676245659

23 వెంకటరామన్నగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9848327144

24 మాధవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7981760692

25 పెంటపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9493521897

26 ముదునూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8978393174

27 పెదనిండ్రకొలను ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9550775616

28 నల్లజర్ల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7382540404

29 ఆచంట వేమవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8985881318

30 వల్లూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9398827228

31 పోడూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9494394318

32 కల్లా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440124284

33 పాలకోడేరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9177998889

34 ఉండి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9618076407

35 యెండగండి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8332867414

36 లంకలకోడేరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9885836647

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

 

37 ఎలమంచిలి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9985590995

38 మేడపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9491349761

39 దొడ్డిపట్ల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9533643900

40 దేవరపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9908662093

41 అన్నదేవర పేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9666609044

42 హుకుంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8142327033

43 గొల్లవానితిప్ప ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9491318624

44 కొణితివాడ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9849320416

45 తాళ్లపూడి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9989540038

46 మలకపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7659869102

47 గణపవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7989575925

48 పిప్పర ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8500818854

49 నందపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9701098884

50 అంతర్వేదిగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9550813643

51 పిఆర్ గూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9493506062

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

 

52 దొరమామిడి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9573559771

53 జీలుగుమిల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9581035816

54 కామయ్యపాలెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9490017647

55 లక్కవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9959793297

56 యాదవోలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9032927330

57 కొయ్యలగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9573359954

58 బొర్రంపాలెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9247457841

59 ఎల్‌ఎన్‌డి పేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9717805521

60 వింజరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9848933359

61 కొండ్రుకోట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8332904196

62 తాడిమళ్ల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7013063489

63 దొమ్మేరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9959459333

64 గౌరీపట్నం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8106966164

65 చాగల్లు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9885158512

66 మార్కొండపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9494098893

67 కోట రామచంద్రపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9493785695

68 పెరవలి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9490719111

69 కానూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9666783983

70 ఉండ్రాజవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440710052

71 ఇరగవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9494914037

72 వేల్పూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9885203110

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

 

73 పెనుమంట్ర ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8790142236

74 ఆలమూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9573919253

75 రేలంగి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440116725

76 అత్తిలి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9490589521

77 మంచిలి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9494793434

78 UHC బలుసుముడి , భీమవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9492742253

79 UHC దుర్గాపురం, భీమవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8309702567

80 UHC గునిపూడి, భీమవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9160434189

81 UHC A.A.S.కాలనీ. ఏలూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8985915851

82 UHC గజ్జలవారి చెరువు, ఏలూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7799309086

83 UHC లంబాడిపేట, ఏలూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8500857554

84 UHC తంగెళ్లమూడి, ఏలూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440714748

85 UHC టైటస్ నగర్, ఏలూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9908820192

86 UHC J.P.కాలనీ, ఏలూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9398363636

87 UHC ఫ్లాష్, కోటపేట, ఏలూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9704518286

88 UHC ఆరతి, కొవ్వూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7659869102

89 UHC అరుంధతి పేట, నర్సాపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9553113853

90 UHC మునిసిఫ్ స్ట్రీట్, నర్సాపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7981886290

91 UHC లయన్స్ క్లబ్, పాలకోలే ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8247761884

92 UHC NGO కాలనీ, తణుకు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9490291104

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

 

93 UHC వీకర్స్ కాలనీ , తాడేపల్లిగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9491554730

94 UHC యాగర్లపల్లి , తాడేపల్లిగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9491335466

95 UHC కడకట్ల, తాడేపల్లిగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7382241347

96 UFWC భీమవరం ప్రాథమిక వైద్యంవ కేంద్రం 8096242360

97 UFWC నరసాపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9052892652

98 UFWC నిడదవోలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9959459333

99 PPU ఏలూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9177732808

100 పిపియు తణుకు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9866323218

101 PPU కొవ్వూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7659869102

102 మున్, భీమవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8096242360

103 మున్, ఏలూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9704794999

104 మున్, కొవ్వూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7659869102

105 మున్, నరసాపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9052892652

106 మున్, నిడదవోలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9959459333

107 UFWC-పాలకోల్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9666850608

108 మున్, పాలకోల్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9666850608

109 మున్, తాడేపల్లిగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7036738190

110 మున్, తణుకు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9866323218

111 UHC కొమ్మాయి చెర్వు గట్టు, తణుకు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9440590244

112 మార్టేరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9398558988

113 సిద్దాంతం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9949894249

114 సమిస్రగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8019507292

115 కలవలపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7036399677

116 తాడువై ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7780264139

117 బయ్యనగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9441571966

118 వట్లూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9618520125

119 గోపన్నపాలెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9492084424

120 చాటపర్రు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8340008463

121 యర్రగుంటపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7382251834

122 తుందుర్రు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9492451986

123 కాగుపాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9704185323

124 CH పోతేపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9494340632

125 పెదకాపవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8700475678

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

 

126 రతంనుగూడెం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8500659408

127 UHC NTR కాలనీ, నిడదవోలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 7382134004

128 AH, తణుకు ఏరియా హాస్పిటల్ 9848362172

129 AH, తాడేపల్లిగూడెం ఏరియా హాస్పిటల్ 8008553490,924714260

130 AH, జంగారెడ్డిగూడెం ఏరియా హాస్పిటల్ 9440187100

131 CHC, కొవ్వూర్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9100953237

132 CHC, నర్సాపూర్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 8008553505

133 CHC, పాలకొలు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9490433689,800855350

134 CHC, చింతలపూడి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9110321360

135 CHC, భీమవరం కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9440148408

136 CHC, దెందులూరు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9398312235

137 CHC, భీమడోలు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9885455669

138 CHC, నిడదవోలు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 8978855686

139 CHC, ఆకివీడు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9989877475

140 CHC, పెనుగొండ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్

141 CHC, ఆచంట కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9440467664

142 CHC, గోపాలపురం కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9440584779

143 CHC, బుట్టయ్యగూడెం కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 9533923369

144 CHC, పోలవరం కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ 8500557455

145 DH, ఏలూరు జిల్లా ఆసుపత్రి 8008553480

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

http://covid19.ap.gov.in/testing-centers/లో మరిన్ని

 

Tags: eastgodavari covid cases,corona cases spike in west godavari district – tv9,west godavari district,west godavari,corona cases in west godavari district ap,east godavari latest,corona cases in west godavari district wise,corona effect in west godavari district,corona in west godavari today,virus effect in west godavari,corona scare in west godavari,heavy water floods in west godavari,hmtv west godavari,coronavirus case filed in west godavari district

 

Sharing Is Caring:

Leave a Comment