జనగాం జిల్లా జనగాం మండలం గ్రామాల వివరాలు

జనగాం జిల్లా జనగాం మండలం గ్రామాల వివరాలు

జనగాం జిల్లా జనగాం మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

 

 

1 గోపరాజపల్లె

2 పెద్దపహాడ్

3 వెంక్రియాల

4 అడవికేశ్వపూర్

5 యర్రగొల్లపహాడ్

6 మరిగడి

7 గంగూపహాడ్

8 వడ్లకొండ

9 ఓబ్కేశ్వపూర్

10 పెద్దరామంచెర్ల

11 చౌదరపల్లె

12 సిద్దెంకి

13 పసరమడ్ల

14 ఎల్లంల

15 పెంబర్తి

16 శామీర్‌పేట

17 చీటకోడూరు

18 చౌదరం

19 యశ్వంతపూర్

20 జనగాం

 

 

Leave a Comment