అయ్యా బయలెల్లినాడో తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu

అయ్యా బయలెల్లినాడో తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu


 


 

Singer Dappu Srinu
Composer Dappu Srinu
Music Sunkara Anjaneyulu
Song Writer Chowdam Srinivasarao

Lyrics

అయ్యా బయలెల్లినాడో…..

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో…..

మణికంఠ స్వామి బయలెల్లినాడో…..

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

ఆ తల్లి బాధ తీర్చుతాకు

స్వామి బయలెల్లినాడు

పులి పాల కోసమై

అయ్యా బయలెల్లినాడు

ఇరుముడిని ఎత్తుకొని

స్వామి బయలెల్లినాడు

ఇల్లంబు సేతబట్టి

అయ్యా బయలెల్లినాడు

పులి పాల కోసమై

ఇరుముడిని ఎత్తుకొని

ఇల్లంబు సేతబట్టి

అడవికేసే బయలెల్లె

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

ఎరుమేలి దాటుకొని

స్వామి బయలెల్లినాడు

వావరుని తొడుగ

అయ్యా బయలెల్లినాడు

అలుదనది తీరనికీ

స్వామి బయలెల్లినాడు

మహిషిణి వధియించగా

అయ్యా బయలెల్లినాడు

ఎరుమేలి దాటుకొని

అలుదనది చేరుకొని

మహిషిణి వధియించగా

అడవికేసే బయలెల్లె

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

కరిమల కొండ దాతి

స్వామి బయలెల్లినాడు

పంబలోన స్నానమాది

అయ్యా బయలెల్లినాడు

నీలిమల కొండ దాతి

స్వామి బయలెల్లినాడు

పజ్జెంమిడి మెట్ల పైకి

అయ్యా బయలెల్లినాడు

కరిమల కొండ దాతి

పంబలోన స్నానమాది

పజ్జెంమిడి మెట్ల పైకి

కోవెలలో కొలువుండగా

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

అయ్యా బయలెల్లినాడో

అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో

స్వామియే.. అయ్యప్పో

స్వామి శరణం.. అయ్యప్ప శరణం

స్వామిప్పా.. అయ్యప్పా

వందోమప్పా.. అయ్యప్పా

ఒంగురునాధ.. అయ్యప్ప

సద్గురునాధ.. అయ్యప్ప

స్వామియే.. అయ్యప్పో

స్వామి శరణం.. అయ్యప్ప శరణం

స్వామియే… శరణమయ్యప్ప

Ayya Bayalellinado Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs

Aya Bayalellinado…..

Ayyappa Swamy Bayalellinado…..

Manikantha Swami Bayalellinado…..

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

That mother will suffer

Swami appeared

For tiger milk

Ayya ​​Bayalellinadu

Picking up Irumu

Swami appeared

Illambu Setabatti

Ayya ​​Bayalellinadu

For tiger milk

Picking up Irumu

Illambu Setabatti

Byalelle is a forest

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

Crossing Erumeli

Swami appeared

Father-in-law’s coat

Ayya ​​Bayalellinadu

Aludana is not enough

Swami appeared

Mahishi was killed

Ayya ​​Bayalellinadu

Crossing Erumeli

Reach the other

Mahishi was killed

Byalelle is a forest

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

Karimala Konda Dati

Swami appeared

We bathed in Pambalo

Ayya ​​Bayalellinadu

Nilimala Hill Dathi

Swami appeared

Up the stairs of Pajjemmidi

Ayya ​​Bayalellinadu

Karimala Konda Dati

We bathed in Pambalo

Up the stairs of Pajjemmidi

While measuring in Covela

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

Aya Bayalellinado

Ayyappa Swamy Bayalellinado

Swami.. Ayyappo

Swami Saranam.. Ayyappa Saranam

Swamippa.. Ayyappa

Vandomappa.. Ayyappa

Ongurunadha.. Ayyappa

Sadgurunadha.. Ayyappa

Swami.. Ayyappo

Swami Saranam.. Ayyappa Saranam

Swami… Saranamayappa

 

 

అయ్యా బయలెల్లినాడో తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Watch Video