తెలుగులో శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్రం తెలుగు లిరిక్స్, Sri Venkateswara Ashtothram Telugu Lyrics

తెలుగులో శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్రం తెలుగు లిరిక్స్, Sri Venkateswara Ashtothram Telugu Lyrics


 

sri venkateswara ashtothram in telugu,sri venkateswara ashtothram,sri venkateswara ashtothram in tamil,sri venkateswara ashtothram in telugu lyrics,sri venkateswara ashtothram in english,lord venkateswara ashtothram in telugu pdf,lord venkateswara ashtothram,sri venkateswara swamy ashtottara in kannada,benefits of venkateswara suprabhatam,venkateswara stotram benefits,

తెలుగులో శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్రం


Singer Sri Venkateswara
Composer Sri Venkateswara
Music Sri Venkateswara
Song Writer Sri Venkateswara

తెలుగులో శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్రం తెలుగు లిరిక్స్, Sri Venkateswara Ashtothram Telugu Lyrics

తెలుగులో శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్రం– శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్రం

ఓం వేంకటేశాయ నమః

ఓం శ్రీనివాసాయ నమః

ఓం లక్ష్మీ పతయే నమః

ఓం అనామయాయ నమః

ఓం అమృతాంశాయ నమః

ఓం జగద్వంద్యాయ నమః

ఓం గోవిందాయ నమః

ఓం శాశ్వతాయ నమః

ఓం ప్రభవే నమః || 9 ||

ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః

ఓం దేవాయ నమః

ఓం కేశవాయ నమః

ఓం మధుసూదనాయ నమః

ఓం అమృతాయ నమః

ఓం మాధవాయ నమః

ఓం కృష్ణాయ నమః

ఓం శ్రీహరయే నమః

ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః || 18 ||

ఓం శ్రీవత్స వక్షసే నమః

ఓం సర్వేశాయ నమః

ఓం గోపాలాయ నమః

ఓం పురుషోత్తమాయ నమః

ఓం గోపీశ్వరాయ నమః

ఓం పరంజ్యోతిషే నమః

ఓం వైకుంఠపతయే నమః

ఓం అవ్యయాయ నమః

ఓం సుధాతనవే నమః || 27 ||

ఓం యాదవేంద్రాయ నమః

ఓం నిత్యయౌవనరూపవతే నమః

ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః

ఓం విష్నవే నమః

ఓం అచ్యుతాయ నమః

ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః

ఓం ధరావతయే నమః

ఓం సురవతయే నమః

ఓం నిర్మలాయ నమః || 36 ||

ఓం దేవపూజితాయ నమః

ఓం చతుర్భుజాయ నమః

ఓం త్రిధామ్నే నమః

ఓం త్రిగుణాశ్రేయాయ నమః

ఓం నిర్వికల్పాయ నమః

ఓం నిష్కళంకాయ నమః

ఓం నీరాంతకాయ నమః

ఓం నిరంజనాయ నమః

ఓం నిరాభాసాయ నమః || 45 ||

ఓం సత్యతృప్తాయ నమః

ఓం నిరుపద్రవాయ నమః

ఓం నిర్గుణాయ నమః

ఓం గదాధరాయ నమః

ఓం శార్జగపాణే నమః

ఓం నందకినే నమః

ఓం శంఖధారకాయ నమః

ఓం అనేకమూర్తయే నమః

ఓం అవ్యక్తాయ నమః || 54 ||

ఓం కటిహస్తాయ నమః

ఓం వరప్రదాయ నమః

ఓం అనేకాత్మనే నమః

ఓం దీనబంధనే నమః

ఓం ఆర్తలోకాభయప్రదాయ నమః

ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః

ఓం యోగిహృత్పద్మమందిరాయ నమః

ఓం దామోదరాయ నమః

ఓం కరుణాకరాయ నమః || 63 ||

ఓం జగత్పాలాయపాపఘ్నాయ నమః

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః

ఓం త్రివిక్రమాయ నమః

ఓం శింశుమారాయ నమః

ఓం జటామకుటశోభితాయ నమః

ఓం శంఖమధ్యోల్లసన్మంజు నమః

ఓం కింకిణాఢ్యకరండకాయ నమః

ఓం నీలమేఘశ్యామతనవే నమః

ఓం బిల్వపత్రార్చనప్రియాయ నమః || 72 ||

ఓం జగద్వ్యాపినే నమః

ఓం జగత్కర్త్రే నమః

ఓం జగత్కాక్షిణే నమః

ఓం జగత్పతయే నమః

ఓం చింతితార్థప్రదాయకాయ నమః

ఓం జిష్ణవే నమః

ఓం దశార్హాయ నమః

ఓం దశరూపవతే నమః

ఓం దేవకీనందనాయ నమః || 81 ||

ఓం శౌరయే నమః

ఓం హయగ్రీవాయ నమః

ఓం జనార్ధనాయ నమః

ఓం కన్యాశ్రవణతారేజ్యాయ నమః

ఓం పీతాంబరధరాయ నమః

ఓం అనఘాయ నమః

ఓం వనమాలినే నమః

ఓం పద్మనాభాయ నమః

ఓం మృగయాస్తమానసాయ నమః || 90 ||

ఓం ఆశ్వారూఢాయ నమః

ఓం ఖడ్గధారిణే నమః

ఓం ధనార్జనసముత్సుకాయ నమః

ఓం ఘనసారలన్మధ్య నమః

ఓం కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలాయ నమః

ఓం సచ్చిదానందరూపాయ నమః

ఓం జగన్మంగళదాయకాయ నమః

ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః

ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః || 99 ||

ఓం చిన్మయాయ నమః

ఓం పరమేశ్వరాయ నమః

ఓంపరమార్థప్రదాయ నమః

ఓం శాంతాయ నమః

ఓం శ్రీమతే నమః

ఓం దోర్దండవిక్రమాయ నమః

ఓం పరబ్రహ్మణే నమః

ఓం శ్రీవిభవే నమః

ఓం జగదీశ్వరాయ నమః || 108 ||

ఇతి శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం ||

Sri Venkateswara Ashtotram in Telugu – Sri Venkateswara Ashtotram

Om Venkatesaya Namah

Om Srinivasaya Namah

Om Lakshmi Pathae Namah

Om Anamayaya Namah

Om Amritamshaya Namah

Om Jagadvandyaya Namah

Om Govindaya Namah

Om Shavataya Namah

Om Prabhave Namah || 9 ||

Om Seshadrinilayaya Namah

Om Devaya Namah

Om Kesavaya Namah

Om Madhusudanaya Namah

Om Amritaya Namah

Om Madhavaya Namah

Om Krishnaya Namah

Om Sriharaye Namah

Om Jnanapanjaraya Namah || 18 ||

Om Srivatsa Vaksase Namah

Om Surveshaya Namah

Om Gopalaya Namah

Om Purushottamaya Namah

Om Gopishvaraya Namah

Om Paramjyotishe Namah

Om Vaikunthapathaye Namah

Om avyayaya namah

Om Sudhatanave Namah || 27 ||

Om Yadavendraya Namah

Om Nityayouvanarupavate Namah

Om Chaturvedatmnaya Namah

Om Vishnave Namah

Om Achyutaya Namah

Om Padminipriya Namah

Om Dharavataye Namah

Om Suravataye Namah

Om Nirmalaya Namah || 36 ||

Om Devpujitaya Namah

Om Chaturbhujaya Namah

Om Tridhamne Namah

Om Trigunashreyaya Namah

Om Nirvikalpaya Namah

Om Nishkalankaya Namah

Om Nirantakaya Namah

Om Niranjanaya Namah

Om Nirabhasaya Namah || 45 ||

Om satyatruptaya namah

Om Nirupadravaya Namah

Om Nirgunaya Namah

Om Gadadharaya Namah

Om Sharjagapane Namah

Om Nandakine Namah

Om Shankhadharakaya Namah

Om Anekmurthaye Namah

Om Avyaktaya Namah || 54 ||

Om Katihastaya Namah

Om Varapradaya Namah

Om Anekatmane Namah

Om Deenabandhane Namah

Om Artalokabhayapradaya Namah

Om Akasharajavaradaya Namah

Om yogihrtpadmamandiraya namah

Om Damodaraya Namah

Om Karunakaraya Namah || 63 ||

Om Jagatpalayapapaghnaya Namah

Om Bhaktavatsalaya Namah

Om Trivikramaya Namah

Om Shinshumaraya Namah

Om Jatamakutasobhitaya Namah

Om Shankhamadhyollasanmanju Namah

Om Kinkinadhyakarandakaya Namah

Om Nilameghashyamatanave Namah

Om Bilvapatrachanapriyaya Namah || 72 ||

Om Jagadvyapine Namah

Om Jagatkartre Namah

Om Jagatkakshine Namah

Om Jagatpataye Namah

Om Chinthitarthapradayakaya Namah

Om Jishnave Namah

Om Dasharhaya Namah

Om Dasarupavate Namah

Om Devakinandanaya Namah || 81 ||

Om Shauraye Namah

Om Hayagrivaya Namah

Om Janardhanaya Namah

Om Kanyashravantarejayaya Namah

Om Pitambaradharaya Namah

Om Anaghaya Namah

Om Vanamaline Namah

Om Padmanabhai Namah

Om Mrigayastamanasaya Namah || 90 ||

Om Ashwarudaya Namah

Om Khadgadharine Namah

Om Dhanarjanasamutsukaya Namah

Om ghanasaralanamdhya namah

Om kasturithilakojjvalaya namah

Om Satchidanardupaya Namah

Om Jaganmangaladayakaya Namah

Om Yajnarupaya Namah

Om Yajnabhoktre Namah || 99 ||

Om Chinmayaya Namah

Om Parameshwaraya Namah

Omparamarthapradaya Namah

Om Santaya Namah

Om Shrimate Namah

Om Dordandavikramaya Namah

Om Parabrahmane Namah

Om Srivibhave Namah

Om Jagadeeswaraya Namah || 108 ||

Iti Sri Venkateswara Ashtottara Satnamavali Absolute ||

 

 

తెలుగులో శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్రం Watch Video

తెలుగులో శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్రం తెలుగు లిరిక్స్, Sri Venkateswara Ashtothram Telugu Lyrics

Tags: sri venkateswara ashtothram in telugu, sri venkateswara ashtothram in telugu pdf, sri venkateswara ashtothram in telugu lyrics, venkateswara stotram benefits, venkateswara ashtothram telugu pdf, venkateswara ashtottara in english pdf, venkateswara swamy ashtottara in telugu, venkateswara ashtothram telugu, venkateswara ashtottara in english, sri venkateswara stotram in telugu pdf download, sri venkateswara swamy ashtothram in telugu pdf download, sri venkateswara swamy ashtothram in telugu pdf free download, sri venkateswara swamy ashtothram in telugu free download, nizamabad to srikalahasti train timings, gowri ashtothram telugu pdf,