తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బీబీపేట్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బీబీపేట్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 

 

 

 

1 బీబీపేట్ *

2 తుజాల్పూర్

3 యాదరం

4 రాంరెడ్డిపల్లె

5 మల్కాపూర్

6 ఇస్సానగర్ (ఉప్పర్‌పల్లి)

7 జనగాన్

8 కోనాపూర్

9 మహమ్మదాపూర్

10 రామచంద్రపూర్

Originally posted 2022-08-10 19:56:08.

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం
Sharing Is Caring:

Leave a Comment