అయ్యప్ప స్వామికి ఆరతి మందిరం తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

అయ్యప్ప స్వామికి ఆరతి మందిరం తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu


 


Singer Dappu Srinu
Composer Dappu Srinu
Music Sunkara Anjaneyulu
Song Writer Chowdam Srinivasarao

Lyrics

అయ్యప్ప స్వామికి అరిటి మందిరం

కొబ్బరి మువ్వల పచ్చ తోరణం

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

హరిహర తనయుడు అందరి దేవుడు

హరిహర తనయుడు అందరి దేవుడు

జాతిబేధము తెలియనివాడు

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

శబరి గిరీశుడు శాంత స్వరూపుడు

కరిమల వాసుడు కార్తికేయుడు

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

పంబవాసుడు పందళ బాలుడు

పంబవాసుడు పందళ బాలుడు

నీలకంఠునికి ప్రియసుతుడతాడు

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

ఎరుమేలి వాసుడు ఏకాంత వాసుడు

ఎరుమేలి వాసుడు ఏకాంత వాసుడు

గురువులందరికి గురువే అతడు

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

మోహినీ బాలుడు మోహన రూపుడు

మోహినీ బాలుడు మోహన రూపుడు

అయిదు కొండలకు అధిపతుడతాడు

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

అయ్యప్ప నామము ప్రతి శనివారము

అయ్యప్ప నామము ప్రతి శనివారము

నిత్య భక్తులకు అది పలహారం

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

సూర్యకాంతిలా ప్రకాశించెను

అయ్యప్ప నామము నలుదిక్కులలో

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

అయ్యప్ప స్వామికి అరిటి మందిరం

కొబ్బరి మువ్వల పచ్చ తోరణం

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

స్వామియే.. అయ్యప్పో..

అయ్యప్పో.. స్వామియే..

Ayyappa Swamiki Arati Mandiram Telugu Song Lyrics – Dappu Srinu Ayyappa Songs

Ariti Mandir for Lord Ayyappa

Green arch of coconut blossoms

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

The son of Harihara is the god of all

The son of Harihara is the god of all

He knows no racial discrimination

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Sabari Girisha is the embodiment of Shanta

Karthikeya was a resident of Karimala

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Pambavasu was a Pandala boy

Pambavasu was a Pandala boy

Beloved by Nilakanthu

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

A resident of Erumeli is a recluse

A resident of Erumeli is a recluse

He is the Guru of all Gurus

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Mohini boy is the form of Mohana

Mohini boy is the form of Mohana

Lord of the five hills

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Ayyappa Nama every Saturday

Ayyappa Nama every Saturday

It is a treat for eternal devotees

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Shined like sunlight

Ayyappa’s name is in the four directions

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Ariti Mandir for Lord Ayyappa

Green arch of coconut blossoms

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

Swami.. Ayyappo..

Ayyappo.. Swami..

 

 

అయ్యప్ప స్వామికి ఆరతి మందిరం తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Watch Video

Read More  అయ్యప్పస్వామి యాత్రలో శీరంగుత్తి వివరాలు
Sharing Is Caring: