శ్రీ గరుడ అష్టోత్తర శతనామావళి లిరిక్స్, Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali In Telugu Lyrics 

శ్రీ గరుడ అష్టోత్తర శతనామావళి లిరిక్స్, Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali In Telugu Lyrics


శ్రీ గరుడ అష్టోత్తర శతనామావళి లిరిక్స్   Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali In Telugu


 

Singer శ్రీ గరుడ అష్టోత్తర శతనామావళి లిరిక్స్   Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali In Telugu
Composer
Music
Song Writer

Lyrics

శ్రీ గరుడ అష్టోత్తర శతనామావళి   Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali In Telugu  ఓం గరుడాయ నమః ఓం వైనతేయాయ నమః ఓం ఖగపతయే నమః ఓం కాశ్యపాయ నమః ఓం అగ్నయే నమః ఓం మహాబలాయ నమః ఓం తప్తకాన్చనవర్ణాభాయ నమః ఓం సుపర్ణాయ నమః ఓం హరివాహనాయ నమః ఓం ఛన్దోమయాయ నమః || 10 || ఓం మహాతేజసే నమః ఓం మహోత్సహాయ నమః ఓం మహాబలాయ నమః ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః.

శ్రీ గరుడ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali In Telugu)

ఓం గరుడాయ నమః

ఓం వైనతేయాయ నమః

ఓం ఖగపతయే నమః

ఓం కాశ్యపాయ నమః

ఓం అగ్నయే నమః

ఓం మహాబలాయ నమః

ఓం తప్తకాన్చనవర్ణాభాయ నమః

ఓం సుపర్ణాయ నమః

ఓం హరివాహనాయ నమః

ఓం ఛన్దోమయాయ నమః || 10 ||

ఓం మహాతేజసే నమః

ఓం మహోత్సహాయ నమః

ఓం మహాబలాయ నమః

ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః

ఓం విశ్ణుభక్తాయ నమః

ఓం కున్దేన్దుధవళాననాయ నమః

ఓం చక్రపాణిధరాయ నమః

ఓం శ్రీమతే నమః

ఓం నాగారయే నమః

ఓం నాగభూశణాయ నమః || 20 ||

ఓం విగ్యానదాయ నమః

ఓం విశేశగ్యాయ నమః

ఓం విద్యానిధయే నమః

ఓం అనామయాయ నమః

ఓం భూతిదాయ నమః

ఓం భువనదాత్రే నమః

ఓం భూశయాయ నమః

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః

ఓం సప్తఛన్దోమయాయ నమః

ఓం పక్శిణే నమః || 30 ||

ఓం సురాసురపూజితాయ నమః

ఓం గజభుజే నమః

ఓం కచ్ఛపాశినే నమః

ఓం దైత్యహన్త్రే నమః

ఓం అరుణానుజాయ నమః

ఓం అమ్ఱుతాంశాయ నమః

ఓం అమ్ఱుతవపుశే నమః

ఓం ఆనన్దనిధయే నమః

ఓం అవ్యయాయ నమః

ఓం నిగమాత్మనే నమః || 40 ||

ఓం నిరాహారాయ నమః

ఓం నిస్త్రైగుణ్యాయ నమః

ఓం నిరవ్యాయ నమః

ఓం నిర్వికల్పాయ నమః

ఓం పరస్మైజ్యోతిశే నమః

ఓం పరాత్పరతరాయ నమః

ఓం పరస్మై నమః

ఓం శుభాన్గాయ నమః

ఓం శుభదాయ నమః

ఓం శూరాయ నమః || 50 ||

Read More  శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం లిరిక్స్, Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics

ఓం సూక్శ్మరూపిణే నమః

ఓం బ్ఱుహత్తనవే నమః

ఓం విశాశినే నమః

ఓం విదితాత్మనే నమః

ఓం విదితాయ నమః

ఓం జయవర్ధనాయ నమః

ఓం దార్డ్యాన్గాయ నమః

ఓం జగదీశాయ నమః

ఓం జనార్దనమఃాధ్వజాయ నమః

ఓం సతాంసన్తాపవిచ్ఛేత్రే నమః || 60 ||

ఓం జరామరణవర్జితాయ నమః

ఓం కల్యాణదాయ నమః

ఓం కాలాతీతాయ నమః

ఓం కలాధరసమప్రభాయ నమః

ఓం సోమపాయ నమః

ఓం సురసన్ఘేశాయ నమః

ఓం యగ్యాన్గాయ నమః

ఓం యగ్యభూశణాయ నమః

ఓం మహాజవాయ నమః

ఓం జితామిత్రాయ నమః || 70 ||

ఓం మన్మథప్రియబాన్ధవాయ నమః

ఓం శన్ఖభ్ఱుతే నమః

ఓం చక్రధారిణే నమః

ఓం బాలాయ నమః

ఓం బహుపరాక్రమాయ నమః

ఓం సుధాకుంభధరాయ నమః

ఓం ధీమతే నమః

ఓం దురాధర్శాయ నమః

ఓం దురారిఘ్నే నమః

ఓం వజ్రాన్గాయ నమః || 80 ||

ఓం వరదాయ నమః

ఓం వన్ద్యాయ నమః

ఓం వాయువేగాయ నమః

ఓం వరప్రదాయ నమః

ఓం వినుతానన్దనాయ నమః

ఓం శ్రీదాయ నమః

ఓం విజితారాతిసన్కులాయ నమః

ఓం పతద్వరిశ్ఠరాయ నమః

ఓం సర్వేశాయ నమః

ఓం పాపఘ్నే నమః || 90 ||

ఓం పాపనాశనాయ నమః

ఓం అగ్నిజితే నమః

ఓం జయఘోశాయ నమః

ఓం జగదాహ్లాదకారకాయ నమః

ఓం వజ్రనాసాయ నమః

ఓం సువక్త్రాయ నమః

ఓం శత్రుఘ్నాయ నమః

ఓం మదభన్జనాయ నమః

ఓం కాలగ్యాయ నమః

ఓం కమలేశ్టాయ నమః || 100 ||

ఓం కలిదోశనివారణాయ నమః

ఓం విద్యున్నిభాయ నమః

ఓం విశాలాన్గాయ నమః

ఓం వినుతాదాస్యవిమోచనాయ నమః

ఓం స్తోమాత్మనే నమః

ఓం త్రయీమూర్ధ్నే నమః

ఓం భూమ్నే నమః

ఓం గాయత్రలోచనాయ నమః

ఓం సామగానరతాయ నమః

ఓం స్రగ్వినే నమః || 110 ||

ఓం స్వచ్ఛన్దగతయే నమః

ఓం అగ్రణ్యే నమః

ఓం శ్రీ పక్శిరాజపరబ్రహ్మణే నమః || 113 ||

Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali in English

om garuDAya namaha

om vainateyAya namaha

om khagapataye namaha

om kashyapaya namaha

om Agnaye namaha

om Mahabalaya namaha

om taptakanchanavarNAbhAya namaha

om suparnaya namaha

om harivahanaya namaha

om Chandomayaya namaha | | 10 | |

om mahAtejase namaha

om mahotsahAya namaha

om mahAbalAya namaha

om brahmaNyAya namaha

om vishNubhaktAya namaha

om kundendudhavaLAnanAya namaha

Read More  శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

om chakrapANidharAya namaha

om shrlmate namaha

om nAgAraye namaha

om nAgabhUshaNAya namaha | | 20 | |

om vigyAnadAya namaha

om visheshagyAya namaha

om vidyAnidhaye namaha

om anAmayAya namaha

om bhUtidAya namaha

om bhuvanadAtre namaha

om bhUshayAya namaha

om bhaktavatsalAya namaha

om saptaChandomayAya namaha

om pakshiNe namaha | | 30 | |

om surAsurapUjitAya namaha

om gajabhuje namaha

om kacChapAshine namaha

om daityahantre namaha

om aruNAnujAya namaha

om amRutAMshAya namaha

om amRutavapushe namaha

om Anandanidhaye namaha

om avyayAya namaha

om nigamAtmane namaha | | 40 | |

om nirAhArAya namaha

om nistraiguNyAya namaha

om niravyAya namaha

om nirvikalpAya namaha

om parasmaijyotishe namaha

om parAtparatarAya namaha

om parasmai namaha

om shubhAngAya namaha

om shubhadAya namaha

om shUrAya namaha || 50 ||

om sUkshmarUpiNe namaha

om bRuhattanave namaha

om vishAshine namaha

om viditAtmane namaha

om viditAya namaha

om jayavardhanAya namaha

om dArDyAngAya namaha

om jagadlshAya namaha

om janArdanamahAdhvajAya namaha

om satAMsantApavicChetre namaha || 60 ||

om jarAmaraNavarjitAya namaha

om kalyANadAya namaha

om kAIAtltAya namaha

om kalAdharasamaprabhAya namaha

om somapAya namaha

om surasangheshAya namaha

om yagyAngAya namaha

om yagyabhUshaNAya namaha

om mahAjavAya namaha

om jitAmitrAya namaha || 70 ||

om manmathapriyabAndhavAya namaha

om shankhabhRute namaha

om chakradhAriNe namaha

om bAlAya namaha

om bahuparAkramAya namaha

om sudhAkuMbhadharAya namaha

om dhlmate namaha

om durAdharshAya namaha

om durArighne namaha

om vajrAngAya namaha || 80 ||

om varadAya namaha

om vandyAya namaha

om vAyuvegAya namaha

om varapradAya namaha

om vinutAnandanAya namaha

om shrldAya namaha

om vijitArAtisankulAya namaha

om patadvarishTharAya namaha

om sarveshAya namaha

om pApaghne namaha || 90 ||

om pApanAshanAya namaha

om agnijite namaha

om jayaghoshAya namaha

om jagadAhlAdakArakAya namaha

om vajranAsAya namaha

om suvaktrAya namaha

om shatrughnAya namaha

om madabhanjanAya namaha

om kAlagyAya namaha

om kamaleshTAya namaha || 100 ||

Read More  శ్రీ భవానీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్,Telugu lyrics Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali Telugu

om kalidoshanivAraNAya namaha

om vidyunnibhAya namaha

om vishAlAngAya namaha

om vinutAdAsyavimochanAya namaha

om stomAtmane namaha

om traylmUrdhne namaha

om bhUmne namaha

om gAyatralochanAya namaha

om sAmagAnaratAya namaha

om sragvine namaha || 110 ||

om svacChandagataye namaha

om agraNye namaha

om shrlpakshirAjaparabrahmaNe namaha

 

 

శ్రీ గరుడ అష్టోత్తర శతనామావళి లిరిక్స్   Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali In Telugu Watch Video

Tags:-sri garuda ashtottara shatanamavali in telugu lyrics sri goda devi ashtothram telugu sri lakshmi ashtottara shatanamavali in english pdf shiva ashtottara shatanamavali in telugu with meanings sri krishna astottara satanam in telugu pdf baba ashtothram in telugu pdf guru ashtakam telugu pdf narayana ashtottara shatanamavali telugu garuda gamana lyrics telugu chandra ashtothram telugu pdf lalitha ashtottara shatanamavali telugu pdf lalitha shatanamavali in telugu pdf shiva ashtottara shatanamavali in telugu pdf guru ashtakam vaidika vignanam gayatri ashtottara in english pdf guru ashtakam english pdf hari ashtakam in telugu pdf sri lakshmi ashtottara shatanama stotram telugu pdf sri lakshmi ashtothram in telugu pdf

Sharing Is Caring: