శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Saraswati Ashtottara shatanamavali Telugu lyrics

శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్  Sri Saraswati Ashtottara shatanamavali Telugu lyrics Lyrics


శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్  Sri Saraswati Ashtottara shatanamavali Telugu lyrics


శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్  Sri Saraswati Ashtottara shatanamavali Telugu lyrics sri saraswati ashtottara shatanamavali sri saraswati ashtottara shatanamavali in telugu sri saraswati ashtottara shatanamavali in english sri saraswati ashtottara shatanamavali in kannada sri saraswati ashtottara shatanamavali in tamil sri saraswati ashtottara shatanamavali telugu pdf sri saraswati ashtottara shatanamavali in sanskrit

Singer శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్  Sri Saraswati Ashtottara shatanamavali Telugu lyrics
Composer
Music
Song Writer

Lyrics

శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్  Sri Saraswati Ashtottara shatanamavali Telugu lyrics

ఓం సరస్వత్యై నమః ఓం మహాభద్రాయై నమః ఓం మహామాయాయై నమః ఓం వరప్రదాయై నమః ఓం శ్రీప్రదాయై నమః ఓం పద్మనిలయాయై నమః ఓం పద్మాక్ష్యై నమః ఓం పద్మవక్త్రాయై నమః ఓం శివానుజాయై నమః ఓం పుస్తకభృతే నమః (10) ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః ఓం రమాయై నమః ఓం పరాయై నమః ఓం కామరూపాయై నమః ఓం మహావిద్యాయై నమః ఓం

శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శతనామావళి Sri Saraswati Ashtottara shatanamavali

ఓం సరస్వత్యై నమః

ఓం మహాభద్రాయై నమః

ఓం మహామాయాయై నమః

ఓం వరప్రదాయై నమః

ఓం శ్రీప్రదాయై నమః

ఓం పద్మనిలయాయై నమః

ఓం పద్మాక్ష్యై నమః

ఓం పద్మవక్త్రాయై నమః

ఓం శివానుజాయై నమః

ఓం పుస్తకభృతే నమః (10)

ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః

ఓం రమాయై నమః

ఓం పరాయై నమః

ఓం కామరూపాయై నమః

ఓం మహావిద్యాయై నమః

ఓం మహాపాతక నాశిన్యై నమః

ఓం మహాశ్రయాయై నమః

ఓం మాలిన్యై నమః

ఓం మహాభోగాయై నమః

ఓం మహాభుజాయై నమః (20)

ఓం మహాభాగాయై నమః

ఓం మహోత్సాహాయై నమః

ఓం దివ్యాఙ్గాయై నమః

ఓం సురవన్దితాయై నమః

ఓం మహాకాళై నమః

ఓం మహాపాశాయై నమః

ఓం మహాకారాయై నమః

ఓం మహాంకుశాయై నమః

ఓం పీతాయై నమః

ఓం విమలాయై నమః (30)

ఓం విశ్వాయై నమః

ఓం విద్యున్మాలాయై నమః

ఓం వైష్ణవ్యై నమః

Read More  శ్రీ పంచాక్షరి అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Panchakshari Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

ఓం చన్ద్రికాయై నమః

ఓం చన్ద్రవదనాయై నమః

ఓం చన్ద్రలేఖావిభూషితాయై నమః

ఓం సావిత్యై నమః

ఓం సురసాయై నమః

ఓం దేవ్యై నమః

ఓం దివ్యాలంకారభూషితాయై నమః (40)

ఓం వాగ్దేవ్యై నమః

ఓం వసుదాయై నమః

ఓం తీవ్రాయై నమః

ఓం మహాభద్రాయై నమః

ఓం మహాబలాయై నమః

ఓం భోగదాయై నమః

ఓం భారత్యై నమః

ఓం భామాయై నమః

ఓం గోవిన్దాయై నమః

ఓం గోమత్యై నమః (50)

ఓం శివాయై నమః

ఓం జటిలాయై నమః

ఓం విన్ధ్యవాసాయై నమః

ఓం విన్ధ్యాచలవిరాజితాయై నమః

ఓం చణ్డికాయై నమః

ఓం వైష్ణవ్యై నమః

ఓం బ్రాహ్మయై నమః

ఓం బ్రహ్మజ్ఞానైకసాధనాయై నమః

ఓం సౌదామన్యై నమః

ఓం సుధామూర్త్యై నమః (60)

ఓం సుభద్రాయై నమః

ఓం సురపూజితాయై నమః

ఓం సువాసిన్యై నమః

ఓం సునాసాయై నమః

ఓం వినిద్రాయై నమః

ఓం పద్మలోచనాయై నమః

ఓం విద్యారూపాయై నమః

ఓం విశాలాక్ష్యై నమః

ఓం బ్రహ్మజాయాయై నమః

ఓం మహాఫలాయై నమః (70)

ఓం త్రయీమూర్తయే నమః

ఓం త్రికాలజ్ఞాయై నమః

ఓం త్రిగుణాయై నమః

ఓం శాస్త్రరూపిణ్యై నమః

ఓం శంభాసురప్రమథిన్యై నమః

ఓం శుభదాయై నమః

ఓం స్వరాత్మికాయై నమః

ఓం రక్తబీజనిహన్త్ర్యై నమః

ఓం చాముణ్డాయై నమః

ఓం అమ్బికాయై నమః (80)

ఓం ముణ్డకాయప్రహరణాయై నమః

ఓం ధూమ్రలోచనమదనాయై నమః

ఓం సర్వదేవస్తుతాయై నమః

ఓం సౌమ్యాయై నమః

ఓం సురాసుర నమస్కృతాయై నమః

ఓం కాలరాత్ర్యై నమః

ఓం కలాధరాయై నమః

ఓం రూపసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః

ఓం వాగ్దేవ్యై నమః

ఓం వరారోహాయై నమః (90)

ఓం వారాహ్యై నమః

ఓం వారిజాసనాయై నమః

ఓం చిత్రాంబరాయై నమః

ఓం చిత్రగన్ధాయై నమః

ఓం చిత్రమాల్య విభూషితాయై నమః

ఓం కాన్తాయై నమః

ఓం కామప్రదాయై నమః

ఓం వన్ద్యాయై నమః

ఓం విద్యాధర సుపూజితాయై నమః

ఓం శ్వేతాననాయై నమః (100)

ఓం నీలభుజాయై నమః

ఓం చతుర్వర్గ ఫలప్రదాయై నమః

ఓం చతురానన సామ్రాజ్యాయై నమః

ఓం రక్తమధ్యాయై నమః

ఓం నిరంజనాయై నమః

ఓం హంసాసనాయై నమః

ఓం నీలజఙ్ఘాయై నమః

ఓం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికాయై నమః (108)

ఇతి శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం.

Sri Saraswati Ashtottara Shatanamavali English Lyrics

Om Sarasvatyai Namah

Om Mahabhadraai Namah

Om Mahamayayai Namah

Om Varapradayai Namah

Om Sripradayai Namah

Read More  మహిమాన్వితమైన 108 శివలింగ నామాలు లిరిక్స్, Glorious 108 Names of Shiva Lingas Lyrics

Om Padmanilaayai Namah

Om Padmakshyai Namah

Om Padmavaktraai Namah

Om Shivanujayai Namah

Om Pustakabhrte Namah (10)

Om Jnanamudraai Namah

Om Ramayi Namah

Om Parayai Namah

Om Kamarupayai Namah

Om Mahavidyayi Namah

Om mahapataka nashinyai namah

Om Mahasrayayai Namah

Om Malinyai Namah

Om Mahabhogayai Namah

Om Mahabhujayai Namah (20)

Om Mahabhagayai Namah

Om Mahotsahayai Namah

Om Divyagayai Namah

Om Suravanditayai Namah

Om Mahakalai Namah

Om Mahapasayai Namah

Om Mahakarayai Namah

Om Mahankushayai Namah

Om Peethayai Namah

Om Vimalayi Namah (30)

Om Visvayai Namah

Om Vidyunmalayi Namah

Om Vaishnavyai Namah

Om Chandrikayai Namah

Om Chandravadanayai Namah

Om Chandralekhavibhushitaai Namah

Om Savityai Namah

Om Surasayi Namah

Om Devyai Namah

Om Divyalankarabhushitaiai Namah (40)

Om Vagdevyai Namah

Om Vasudaai Namah

Om Tersharayai Namah

Om Mahabhadraai Namah

Om Mahabalayi Namah

Om Bhogadaai Namah

Om Bharatayai Namah

Om Bhamayai Namah

Om Govindayai Namah

Om Gomatyai Namah (50)

Om Shivaayi Namah

Om Jatilayai Namah

Om Vindhyavasayai Namah

Om Vindhyachalavirajitaai Namah

Om Chandikayai Namah

Om Vaishnavyai Namah

Om Brahmayai Namah

Om brahmajnaikasadhanayi namah

Om Saudamanyai Namah

Om Sudhamurtyai Namah (60)

Om Subhadrayai Namah

Om Surapujitaai Namah

Om Suvasinyai Namah

Om Sunasayai Namah

Om Vinidrayai Namah

Om Padmalochanayi Namah

Om Vidyarupayai Namah

Om Visalakshyai Namah

Om Brahmajayai Namah

Om Mahafalayai Namah (70)

Om Trayimurthaye Namah

Om Trikalajnayai Namah

Om Trigunayai Namah

Om shastrarupinyai namah

Om Shambhasurapramathinyai Namah

Om Shubhadayai Namah

Om Swaratmikayai Namah

Om Raktabijanihantryai Namah

Om chamundayai namah

Om Ambikayai Namah (80)

Om Mundakayapraharanayai Namah

Om Dhumralochanamadanayi Namah

Om Sarvadevastutaiai Namah

Om Saumyayai Namah

Om Surasura Namaskritayai Namah

Om Kalaratryai Namah

Om Kaladharayai Namah

Om Rupasaubhagyadainyai Namah

Om Vagdevyai Namah

Om Vararohayai Namah (90)

Read More  శ్రీ భవానీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్,Telugu lyrics Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali Telugu

Om Varahyai Namah

Om Varijasanayai Namah

Om Chitrambarayai Namah

Om Chitragandhayai Namah

Om Chitramalya Vibhushitaai Namah

Om Kanthaai Namah

Om kamapradayai namah

Om Vandyayai Namah

Om Vidyadhara Supujitaai Namah

Om Shwetananayai Namah (100)

Om Neelabhujayai Namah

Om Chaturvarga Phalapradayai Namah

Om Chathuranana Pamayarayai Namah

Om Raktamadhyayi Namah

Om Niranjanayai Namah

Om Hamsasanayai Namah

Om Nilajaghayai Namah

Om Brahmavishnu Shivatmikayai Namah (108)

Iti Sri Saraswati Ashtottara Shatanamavali is complete.

 

 

శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్  Sri Saraswati Ashtottara shatanamavali Telugu lyrics Watch Video

sri saraswati ashtottara shatanamavali in hindi sri saraswati ashtottara shatanamavali in malayalam saraswati yantra for students in hindi om sri saraswati namah om saraswati namastubhyam lyrics om shreem hreem saraswatyai namaha om aim saraswati namah meaning om aim saraswatyai namaha om meaning saraswati ashtottara stotram lyrics in english saraswati ashtottara shatanamavali telugu saraswati ashtottara stotram sri saraswathi ashtothram saraswathi ashtothram in english pdf devi ashtothram in english saraswati stotram in hindi

Sharing Is Caring: