పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో J అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో J అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  లు తెలుగు లో J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో J అక్షరం తో  ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగినది ,మన పద్మశాలి కుల భందువులందరి

Padmasali family names and gotrams in telugu with J letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో J అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో J అక్షరం తో

2679 జాబాలి భార్గవ రుషి
2680 జాదు భరత రుషి
2681 జాదుమల భరత రుషి
2682 జాగీతం ధక్ష రుషి
2683 జాగీతం దక్ష రుషి
2684 జాగు దక్ష రుషి
2685 జాజిరి కశ్యప రుషి
2686 జలగం అగస్త్య రుషి
2687 జాలీ జనార్ధన రుషి
2688 జాలిగం తుష్ణ రుషి
2689 జాలిగే శ్రీధర రుషి
2690 జామ ఆత్రేయ రుషి
2691 జామిశెట్టి మనుః రుషి
2692 జానా దక్షిణామూర్తి రుషి
2693 జానకం కౌండిల్య రుషి
2694 జానం దక్ష రుషి
2695 జానంపతి మరీచ రుషి
2696 జానపాతే మరీచ రుషి
2697 జానపతి మరీచ రుషి
2698 జాప తుష్ణ రుషి
2699 జాపత్రి కణ్వ రుషి
2700 జాసకం కౌండిన్యస రుషి
2701 జాతకాల రుష్యశృంగ రుషి
2702 జాతుపల్లి అంగీరస రుషి
2703 జావా నరసింహ రుషి
2704 జయ మరీచ రుషి
2705 జడగం దేవ రుషి
2706 జడల పురాశన రుషి
2707 జడప బృహదారణ్య రుషి
2708 జాడవెల్లి ఆత్రేయ రుషి
2709 జడిగంటి కౌశిక రుషి
2710 జదుల పురుషోత్తమ రుషి
2711 జగనము గాలవ రుషి
2712 జాగరము ఆదిత్య రుషి
2713 జగతి కౌండిన్యస రుషి
2714 జగ్గారపు గోవింద రుషి
2715 జగితం ధక్ష రుషి
2716 జైమిని అగస్త్య రుషి
2717 జైన కర్ధమ రుషి
2718 జైనము కర్ధమ రుషి
2719 జీవము క్రతువు రుషి
2720 జాజనం పులస్త్య రుషి
2721 జక్కా గార్గేయ రుషి
2722 జక్కల పురుషోత్తమ రుషి
2723 జక్కన్న కపిల రుషి
2724 జక్కని కపిల రుషి
2725 జక్కారపు గోవింద రుషి
2726 జక్కెన కపిల రుషి
2727 జక్కిలింకి కపిల రుషి
2728 జక్కు గాంగేయ రుషి
2729 జక్కుల గార్గేయ రుషి
2730 జక్కులేటి మరీచ రుషి
2731 జక్కున పురాశన రుషి
2732 జలదుర్గ కౌండిల్య రుషి
2733 జలదుర్గం సింధు రుషి
2734 జలగాడు వ్యాస రుషి
2735 జలగం కపిల రుషి
2736 జలపాల అత్రి రుషి
2737 జలశాయి వశిష్ట రుషి
2738 జలతారు ధనుంజయ రుషి
2739 జలధా ఆత్రేయ రుషి
2740 జలధే ఆత్రేయ రుషి
2741 జలదుర్గం సింధు రుషి
2742 జలగీ శ్రీకృష్ణ రుషి
2743 జలిగే శ్రీకృష్ణ రుషి
2744 జల్లా శ్రీధర రుషి
2745 జల్లాల శ్రీధర రుషి
2746 జల్లపల్లి వామదేవ రుషి
2747 జామ ఆత్రేయ రుషి
2748 జమాలా మనుః రుషి
2749 జంబాల వశిష్ట రుషి
2750 జంబండ యధు రుషి
2751 జాంభారి కౌశిక రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో J అక్షరం తో

 

2752 జంబులదిన్నె ధక్ష రుషి
2753 జంబూలం రఘు రుషి
2754 జామ్జామ్ పులస్త్య రుషి
2755 జమ్మలమడక శ్రీవత్స రుషి
2756 జమ్మి శ్రీవత్స రుషి
2757 జాంపక వామన రుషి
2758 జాంపకం వామన రుషి
2759 జంపనా హరితస రుషి
2760 జాంపాండి కశ్యప రుషి
2761 జంపని హరితస రుషి
2762 జంపులేటి మరీచ రుషి
2763 జాముడు గౌతమ రుషి
2764 జముకానం పులస్త్య రుషి
2765 జముకు ధనుంజయ రుషి
2766 జనగా అగస్త్య రుషి
2767 జనగాం అగస్త్య రుషి
2768 జనమంచి ముద్గల రుషి
2769 జననము గార్గేయ రుషి
2770 జనార్ధన పులస్త్య రుషి
2771 జనార్ధనం పులస్త్య రుషి
2772 జానస్వామి వామదేవ రుషి
2773 జనవరపు గోవింద రుషి
2774 జండా సంకర్షణ రుషి
2775 జనదానం పులస్త్య రుషి
2776 జందెము హర రుషి
2777 జందెనం పులస్త్య రుషి
2778 జంధగిరి అంగీరస రుషి
2779 జంధేనము పులస్త్య రుషి
2780 జంధ్యాల హర రుషి
2781 జంగా శౌనక రుషి
2782 జంగం శ్రీవత్స రుషి
2783 జంగాలపల్లి అంగీరస రుషి
2784 జంగము వశిష్ట రుషి
2785 జంగపెల్లి అంగీరస రుషి
2786 జంగిని కౌశిక రుషి
2787 జంజాము కపిల రుషి
2788 జంజనం పులస్త్య రుషి
2789 జంజనమాల పవన రుషి
2790 జంజనూరి కేశవ రుషి
2791 జంజపం పులస్త్య రుషి
2792 జంజీరాల పరాశర రుషి
2793 జంజిరాపు అత్రి రుషి
2794 జంజునూరి కేశవ రుషి
2795 జంజురాల హర రుషి
2796 జంకల వశిష్ట రుషి
2797 జన్నా దక్షిణామూర్తి రుషి
2798 జన్నల గౌతమ రుషి
2799 జన్నారం బృహస్పతి రుషి
2800 జన్ను గౌతమ రుషి
2801 జానూల మనుః రుషి
2802 జపాలా కౌండిల్య రుషి
2803 జపం కౌండిల్య రుషి
2804 జరవోలు వశిష్ట రుషి
2805 జర్గి శ్రీకృష్ణ రుషి
2806 జర్మండి భరత రుషి
2807 జర్రిపోతుల మరీచ రుషి
2808 జరుగు అంగీరస రుషి
2809 జటమల్లి పులహ రుషి
2810 జటప్రోలు భార్గవ రుషి
2811 జటిలము గౌతమ రుషి
2812 జట్ల ఘనక రుషి
2813 జట్టా మధుసూదన రుషి
2814 జట్టి ఘనక రుషి
2815 జట్టు జయవర్ధన రుషి
2816 జవారు అగస్త్య రుషి
2817 జావిపూడి హరితస రుషి
2818 జవ్వడి ధక్ష రుషి
2819 జయం కశ్యప రుషి
2820 జయనాము కశ్యప రుషి
2821 జయంతి క్రతువు రుషి
2822 జయవరం కర్ధమ రుషి
2823 జెడల పురాశన రుషి
2824 జీడెల పులహ రుషి
2825 జీధులు హరితస రుషి
2826 జీడిగుంట క్రతువు రుషి
2827 జీడిమామిడి కౌండిన్యస రుషి
2828 జీడిపప్పు ధక్ష రుషి
2829 జీలకర్ర పులహ రుషి
2830 జీలుగుల యధు రుషి
2831 జీని పరాశర రుషి
2832 జీరా కర్ధమ రుషి
2833 జీరా కర్ధమ రుషి
2834 జీరపు కర్ధమ రుషి
2835 జీవన క్రతువు రుషి
2836 జీవుక ధక్ష రుషి
2837 జెల్లా అగస్త్య రుషి
2838 జెల్లపెల్లి చ్యవన రుషి
2839 జెండారాలా పవన రుషి
2840 జెండారాలా పవన రుషి
2841 జెరపు కణ్వ రుషి
2842 జెరిబండ వశిష్ట రుషి
2843 జెరుబండి సంకర్షణ రుషి
2844 జేరుకొండ యధు రుషి
2845 జెరుపండా యధు రుషి
2846 జెరువాండా యధు రుషి
2847 జేరువొండల యధు రుషి
2848 జెట్లా యధు రుషి
2849 జేతుపోల గాలవ రుషి
2850 జేతుపోలు వ్యాస రుషి
2851 జిడ్డు ముద్గల రుషి
2852 జిగురు కణ్వ రుషి
2853 జిజ్జా పౌండ్రక రుషి
2854 జిక్కి కశ్యప రుషి
2855 జిక్కులా పురుషోత్తమ రుషి
2856 జిలారీ కర్ధమ రుషి
2857 జిలగం అగస్త్య రుషి
2858 జిల్ధే యధు రుషి
2859 జిల్లా శ్రీధర రుషి
2860 జిల్లాల శ్రీధర రుషి
2861 జిల్లెల్లా కపిల రుషి
2862 జిలుగు యధు రుషి
2863 జినాగా అగస్త్య రుషి
2864 జిందగిరి భరత రుషి
2865 జిందమ్ హర రుషి
2866 జింకా వశిష్ట రుషి
2867 జింకల వశిష్ట రుషి
2868 జింకరావుతు వశిష్ట రుషి
2869 జిన్నాల హరితస రుషి
2870 జిన్నెవర్ కశ్యప రుషి
2871 జిన్నెవారు కశ్యప రుషి
2872 జిన్ను గౌతమ రుషి
2873 జింతాల కశ్యప రుషి
2874 జిట్లా ఘనక రుషి
2875 జిట్టా ఘనక రుషి
2876 జిట్టాల ఘనక రుషి
2877 జిట్టం ఘనక రుషి
2878 జిట్టే ఘనక రుషి
2879 జిట్టి ఘనక రుషి
2880 జోఅందుల జయ రుషి
2881 జోగు శుక రుషి
2882 జోగుల శుక రుషి
2883 జొల్లు వ్యాస రుషి
2884 జొనాందుల జయ రుషి
2885 జోన్నా దక్షిణామూర్తి రుషి
2886 జొన్నాడ నిశ్చిత రుషి
2887 జొన్నాధుల జయ రుషి
2888 జొన్నాధులు జయ రుషి
2889 జొన్నాదుల చంద్ర రుషి
2890 జొన్నగడ్డ నరసింహ రుషి
2891 జొన్నగడ్డిల నరసింహ రుషి
2892 జొన్నకంకి శాండిల్య రుషి
2893 జొన్నల దక్షిణామూర్తి రుషి
2894 జొన్నలగడ్డ నరసింహ రుషి
2895 జొన్నలగడ్డల నరసింహ రుషి
2896 జొన్నలకుంట పరాశర రుషి
2897 జొన్నవిత్తుల మాండవ్య రుషి
2898 జోండా నరసింహ రుషి
2899 జూగా శుక రుషి
2900 జూహులం శుక రుషి
2901 జూల్ వ్యాస రుషి
2902 జూలేరి వాలాఖిల్య రుషి
2903 జూలేరు వాలాఖిల్య రుషి
2904 జూలూరు కాశీల రుషి
2905 జూలూరి కేశవ రుషి
2906 జూమ్జూరు కాశీల రుషి
2907 జూనము వ్యాస రుషి
2908 జూపూడి గాలవ రుషి
2909 జూషము జమధాగ్ని రుషి
2910 జూతము కశ్యప రుషి
2911 జూటూరి గౌతమ రుషి
2912 జొప్పల పులస్త్య రుషి
2913 జోర్రిగల మధుసూదన రుషి
2914 జుజ్జరపు గాలవ రుషి
2915 జున్ను వశిష్ట రుషి
2916 జుత్తిగా గౌతమ రుషి
2917 జుత్తు మైత్రేయ రుషి
2918 జ్యోష్యం జనార్ధన రుషి
2919 జ్యోతి జమధాగ్ని రుషి
2920 జ్యోతిష్యం జనార్ధన రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో M అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు

Padmasali family names and gotrams in telugu with J letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with J letter bha

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో N అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Sharing Is Caring:

Leave a Comment