పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with O letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో

4729 ఓబిలేషు నరసింహ రుషి
4730 ఓడల పవన రుషి
4731 ఒద్దనము వశిష్ట రుషి
4732 ఒడ్డి జయవర్ధన రుషి
4733 ఒడ్నాల భరద్వాజ రుషి
4734 ఓధము వాలాఖిల్య రుషి
4735 ఓదార్పు అత్రి రుషి
4736 ఒడికా చ్యవన రుషి
4737 ఒడ్రము విశ్వామిత్ర రుషి
4738 ఒగము వశిష్ట రుషి
4739 ఒగ్గ శ్రీకృష్ణ రుషి
4740 ఒగ్గము వశిష్ట రుషి
4741 ఒగ్గు శ్రీకృష్ణ రుషి
4742 ఓగిరాల శాండిల్య రుషి
4743 ఓగిరము పరాశర రుషి
4744 ఓజము కౌశిక రుషి
4745 ఒజ్జా చ్యవన రుషి
4746 ఒకాళు గార్గేయ రుషి
4747 ఒకాటి గౌతమ రుషి
4748 ఒకాము గౌతమ రుషి
4749 ఒక్కడపు కౌండిల్య రుషి
4750 ఒక్కటి గాలవ రుషి
4751 ఓక్షలాకుల పవన రుషి
4752 ఓక్యము గార్గేయ రుషి
4753 ఒలగము హృషీకేశ రుషి
4754 ఒలగంధము పరాశర రుషి
4755 ఒలము బృహస్పతి రుషి
4756 ఓలేటి భరద్వాజ రుషి
4757 ఒల్లాల బిక్షు రుషి
4758 ఒలూరు విజయ రుషి
4759 ఓమాటి భరద్వాజ రుషి
4760 ఓంకారము అగస్త్య రుషి
4761 ఒక న దక్షిణామూర్తి రుషి
4762 ఒండాసు పురుషోత్తమ రుషి
4763 ఒంగళ శౌనక రుషి
4764 ఒంగోలు కపిల రుషి
4765 ఒంగూరు కణ్వ రుషి
4766 ఓంకే కణ్వ రుషి
4767 ఓన్నా దక్షిణామూర్తి రుషి
4768 ఓన్నం ధమోదర రుషి
4769 ఒంటె కౌశిక రుషి
4770 ఒంటెద్దు కౌశిక రుషి
4771 ఒంటిమాను కౌండిన్యస రుషి
4772 ఒంటిమిట్ట కశ్యప రుషి
4773 ఒంటిపాడు గాలవ రుషి
4774 ఒంటిపోగు గార్గేయ రుషి
4775 ఊదాటి మరీచ రుషి
4776 ఊడకారపు గోవింద రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో U అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with O letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో O అక్షరం తో

4777 ఊదర ధుర్వాస రుషి
4778 ఊడెము పులస్త్య రుషి
4779 ఊధా గాంగేయ రుషి
4780 ఊదగిరి భరత రుషి
4781 ఊదు పులస్త్య రుషి
4782 ఊదుబత్తి పులస్త్య రుషి
4783 ఊదుబత్తిన పులస్త్య రుషి
4784 ఊడిగేము సింధు రుషి
4785 ఊడుబత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
4786 ఊదుగుండ్ల విక్రమ రుషి
4787 ఊగాడు మరీచ రుషి
4788 ఊగళం రఘు రుషి
4789 ఊగుసెయ్యలా మధుసూదన రుషి
4790 ఊహనం బృహస్పతి రుషి
4791 ఊహనూరి కేశవ రుషి
4792 ఊకరి ప్రద్యుమ్న రుషి
4793 ఊకట్ల అత్రి రుషి
4794 ఊకవి భరద్వాజ రుషి
4795 ఊఖర ప్రద్యుమ్న రుషి
4796 ఊఖారు ప్రద్యుమ్న రుషి
4797 ఊకోటి మైత్రేయ రుషి
4798 ఊకొట్టు అంగీరస రుషి
4799 ఊలగం సింధు రుషి
4800 ఊలపల్లి అత్రి రుషి
4801 ఊరడి వాచ్వినా రుషి
4802 ఊరకవి గౌతమ రుషి
4803 ఊరకులా శుక రుషి
4804 ఊరట అనిరుద్ధ రుషి
4805 ఊరట్ల కౌశిక రుషి
4806 ఊర్ధ్వపుండ్రం భరద్వాజ రుషి
4807 ఊరేగం సింధు రుషి
4808 ఊరేగం సింధు రుషి
4809 ఊర్జం గార్గేయ రుషి
4810 ఊర్జితం గాలవ రుషి
4811 ఊరు మరీచ రుషి
4812 ఊరుచింతల అగస్త్య రుషి
4813 ఊరుగండ్ల విక్రమ రుషి
4814 ఊరుగిందా యధు రుషి
4815 ఊరుగొండ యధు రుషి
4816 ఊరుకాయల మధుసూదన రుషి
4817 ఊరుమీంది చ్యవన రుషి
4818 ఊరునూరి కశ్యప రుషి
4819 ఊరుపెద్ది అంగీరస రుషి
4820 ఊరుపుంజలా కశ్యప రుషి
4821 ఊసగొయ్యల సపిల్వక రుషి
4822 ఊసరవెల్లి కశ్యప రుషి
4823 ఊషము కౌండిన్యస రుషి
4824 ఊషణము కౌశిక రుషి
4825 ఊటాడు భరద్వాజ రుషి
4826 ఊటకల్లు బృహస్పతి రుషి
4827 ఊటపాలెం బృహస్పతి రుషి
4828 ఊతగింజల కశ్యప రుషి
4829 ఊతము పరాశర రుషి
4830 ఊట్ల విధుర రుషి
4831 ఊట్టాల భరత రుషి
4832 ఊటుకూరి విజయ రుషి
4833 ఊటుపల్లి అగస్త్య రుషి
4834 ఊయల జమధాగ్ని రుషి
4835 ఊయ్యా ఈశ్వర రుషి
4836 ఓపికా వశిష్ట రుషి
4837 ఒప్పగింత కశ్యప రుషి
4838 ఒప్పు పరాశర రుషి
4839 ఒరగోలు కపిల రుషి
4840 ఓరకొప్పు రుష్యశృంగ రుషి
4841 ఓరంపాడు విశ్వామిత్ర రుషి
4842 ఓరణము జమధాగ్ని రుషి
4843 ఒరాట అనిరుద్ధ రుషి
4844 ఒరవడి పులస్త్య రుషి
4845 ఒరేటి కశ్యప రుషి
4846 ఒరిగా కణ్వ రుషి
4847 ఒరిమి వశిష్ట రుషి
4848 ఒర్రపు కశ్యప రుషి
4849 ఒర్రపు వశిష్ట రుషి
4850 ఓరుగాలి గార్గేయ రుషి
4851 ఓరుగల్లు వశిష్ట రుషి
4852 ఓరుగంటి పద్మనాభ రుషి
4853 ఓషధి చ్యవన రుషి
4854 ఓషూరు విజయ రుషి
4855 ఓతము వశిష్ట రుషి
4856 ఒత్తుల వాలాఖిల్య రుషి
4857 ఔచితి అగస్త్య రుషి
4858 ఊదకము కౌండిన్యస రుషి
4859 ఊధాల కణ్వ రుషి
4860 ఊధారి కౌండిన్యస రుషి
4861 ఔషధము వశిష్ట రుషి
4862 ఊదు కౌశిక రుషి
4863 ఊడూరి విశ్వామిత్ర రుషి
4864 ఊడు విశ్వామిత్ర రుషి
4865 ఔగాము పులస్త్య రుషి
4866 ఊగముల గాలవ రుషి
4867 ఔజసము చ్యవన రుషి
4868 ఊలా కపిల రుషి
4869 ఔనత్యము విశ్వామిత్ర రుషి
4870 ఊనుకోట గాలవ రుషి
4871 ఊర్వము జమధాగ్ని రుషి
4872 ఊసే బృహస్పతి రుషి
4873 ఔషధము చ్యవన రుషి
4874 ఊషణము వశిష్ట రుషి
4875 ఔషధము పరాశర రుషి
4876 ఊసు గార్గేయ రుషి
4877 ఔటుపల్లి కౌండిన్యస రుషి
4878 ఓవల్దాసు వశిష్ట రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో S అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with O letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with O letter

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో L అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Sharing Is Caring:

Leave a Comment