పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో అ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో అ – ఆ వరకు

Padmashali family names and Gothrams in Telugu

 ఇంటి పేరు    గోత్రము 

 

Padmashali family names and Gothrams in Telugu

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో అ అక్షరం తో

ఇంటి పేరు                              గోత్రము

అన్ని పద్మశాలి ఇంటిపేర్ల జాబితా

1 ఆబోపు పురుషోత్తమ రుషి
2 ఆచంతి గార్గేయ రుషి
3 ఆచారం బృహస్పతి రుషి
4 ఆదనము ధమోదర రుషి
5 ఆడెల్లి అంగీరస రుషి
6 ఆడేపల్లి చ్యవన రుషి
7 ఆడెపు పౌరుష రుషి
8 ఆడెట్ల కశ్యప రుషి
9 ఆడమ్ భరద్వాజ రుషి
10 ఆధమము ధమోదర రుషి
11 ఆధానము ధమోదర రుషి
12 అధనూరి కేశవ రుషి
13 ఆదనూరు కేశవ రుషి
14 ఆదెల్లం అంగీరస రుషి
15 ఆదెల్లి ఆత్రేయ రుషి
16 ఆధెం భరద్వాజ రుషి
17 ఆధేపు భరద్వాజ రుషి
18 ఆదెట్లు కశ్యప రుషి
19 అధిపత్యము పులస్త్య రుషి
20 అధోని సుతీష్ణసూర్య రుషి
21 అధూరి ఆత్రేయ రుషి
22 ఆదిము పరాశర రుషి
23 ఆది కశ్యప రుషి
24 ఆదివారము సుతీష్ణ రుషి
25 ఆడుకూరి కౌండిన్యస రుషి
26 ఆగదము ధుర్వాస రుషి
27 ఆగళము ఆదిత్య రుషి
28 ఆగంతుల దత్తాత్రేయ రుషి
29 ఆగరాదము భరద్వాజ రుషి
30 ఆహుతి మైత్రేయ రుషి
31 ఆహువు మాండవ్య రుషి
32 ఆజముద ధమోదర రుషి
33 ఆజ్యము చ్యవన రుషి
34 ఆక పవన రుషి
35 ఆకారపు బృహస్పతి రుషి
36 ఆకం కౌండిల్య రుషి
37 ఆకాశం త్రిశంక రుషి
38 ఆకాశపు బృహస్పతి రుషి
39 ఆకే గార్గేయ రుషి
40 ఆకెల్లి భరద్వాజ రుషి
41 ఆకెనా కపిల రుషి
42 ఆకూతి కౌశిక రుషి
43 ఆక్రంది జయవర్ధన రుషి
44 ఆకుబతిని వేద రుషి
45 ఆకుల పవన రుషి
46 ఆకులూరి గౌతమ రుషి
47 ఆకుపచ గాలవ రుషి
48 ఆకురాతి విశ్వ రుషి
49 ఆకూరి విజయ రుషి
50 ఆకుతోట కౌండిన్యస రుషి
51 అలమంద శాండిల్య రుషి
52 ఆలమూరి కపిల రుషి
53 ఆలపాటి మరీచ రుషి
54 ఆలపటు మరీచ రుషి
55 అలయ మధుసూదన రుషి
56 ఆలయం కపిల రుషి
57 ఆలే కౌశిక రుషి
58 ఆలేటి మరీచ రుషి
59 అలిశెట్టి విమల రుషి
60 అల్లా శక్తి రుషి
61 ఆళ్లమూడి కౌశిక రుషి
62 ఆలూరు శక్తి రుషి
63 ఆలూరి శక్తి రుషి
64 ఆలూరు శక్తి రుషి
65 ఆళ్వారు శక్తి రుషి
66 ఆమడపు భరద్వాజ రుషి
67 ఆమడపు భరద్వాజ రుషి
68 ఆమంచ సుతీష్ణసూర్య రుషి
69 ఆమంచి ధనుంజయ రుషి
70 ఆమని భరద్వాజ రుషి
71 ఆంబోతు అగస్త్య రుషి
72 ఆమిధలా పౌరుష రుషి
73 ఆముదాల పరశురామ రుషి
74 ఆముదం పరాశర రుషి
75 ఆనబత్తుల దీక్షా రుషి
76 ఆనందాసు ఆత్రేయ రుషి
77 ఆనందము వశిష్ట రుషి
78 ఆనందపు ధక్ష రుషి
79 ఆనంద పౌండ్రక రుషి
80 ఆనందపు పౌండ్రక రుషి
81 ఆనారి అత్రి రుషి
82 అందరాలా పురుషోత్తమ రుషి
83 ఆంగికము శుక రుషి
84 అంజల మధుసూదన రుషి
85 అంజలి మరీచ రుషి
86 ఆపాలా పరశురామ రుషి
87 ఆపిరాల పురుషోత్తమ రుషి
88 ఆప్తము పరాశర రుషి
89 ఆపురేను జనార్ధన రుషి
90 ఆరాధ వశిష్ట రుషి
91 ఆరాధన కౌండిల్య రుషి
92 ఆరాధ్యుల శౌనక రుషి
93 ఆరగొండ అగస్త్య రుషి
94 ఆరకాల పరశురామ రుషి
95 ఆరకతి మరీచ రుషి
96 ఆరము శుక రుషి
97 ఆరపెల్లి మరీచ రుషి
98 ఆరాట విశ్వామిత్ర రుషి
99 ఆరాటం కౌండిల్య రుషి
100 ఆరవ మైత్రేయ రుషి
101 ఆరవల్లి గాలవ రుషి
102 ఆరే అంబరీష రుషి
103 ఆరెమండ చ్యవన రుషి
104 ఆరేతి చ్యవన రుషి
105 ఆరిధన కౌండిల్య రుషి
106 ఆర్లగడ్డ నరసింహ రుషి
107 ఆర్లగడ్డం నరసింహ రుషి
108 ఆరు అంబరీష రుషి
109 ఆసాదు భరద్వాజ రుషి
110 అసలా పరశురామ రుషి
111 ఆసం జనార్ధన రుషి
112 ఆసనం కపిల రుషి
113 ఆసనం కపిల రుషి
114 ఆససల పరశురామ రుషి
115 ఆశమము దామోదర రుషి
116 ఆశనూరి కేశవ రుషి
117 ఆశుగము అత్రి రుషి
118 ఆశూరు శక్తి రుషి
119 ఆటా భరత రుషి
120 ఆటకపుర మైత్రేయ రుషి
121 ఆటపారి భరత రుషి
122 ఆతసారి భరత రుషి
123 ఆత్మకూరి గార్గేయ రుషి
124 ఆత్మకూరు గార్గేయ రుషి
125 ఆత్రము జమధాగ్ని రుషి
126 ఆత్తుకూరి జమధాగ్ని రుషి
127 ఆత్తుకూరు జమధాగ్ని రుషి
128 ఆటిపాముల ఈశ్వర రుషి
129 ఆటూరి చంద్ర  రుషి
130 ఆవేం కశ్యప రుషి
131 ఆవేటి దామోదర రుషి
132 ఆవుదపు చ్యవన రుషి
133 ఆవురేసి జనార్ధన రుషి
134 ఆయంచ సుతీష్ణసూర్య రుషి
135 అయిట్ల ధనుంజయ రుషి
136 అబాల శ్రీధర రుషి
137 అబరము బృహస్పతి రుషి
138 అబారు గౌతమ రుషి
139 అబ్బూరు అంబరీష రుషి
140 అబ్బురము బృహస్పతి రుషి
141 అబ్దారు భరత రుషి
142 అభయము వశిష్ట రుషి
143 అబోతులా పురుషోత్తమ రుషి
144 అబ్రా చంద్ర  రుషి
145 అచల భరద్వాజ రుషి
146 ఆచమము ధమోదర రుషి
147 ఆచారక పరాశర రుషి
148 ఆచారాల పరశురామ రుషి
149 ఆచారం బృహస్పతి రుషి
150 ఆచారిక పరాశర రుషి
151 అచ్చుకట్ల విధుర రుషి
152 అచ్రిక పరాశర రుషి
153 అచ్చుకోట్ల విధుర రుషి
154 అదధము అత్రి రుషి
155 అడ్డగట్ల విధుర రుషి
156 అడ్డగట్టు విధుర రుషి
157 అడమము ధమోదర రుషి
158 ఆడము భరద్వాజ రుషి
159 అడపాము అంగీరస రుషి
160 అదరము ఆదిత్య రుషి
161 అడవి పరాశర రుషి
162 అడ్డాల గార్గేయ రుషి
163 అడ్డగడ్డ నరసింహ రుషి
164 అడ్డగట్ల విధుర రుషి
165 అడ్డగట్టు విధుర రుషి
166 అడ్డకం కౌండిల్య రుషి
167 అడ్డకట్ల విధుర రుషి
168 అడ్డకట్ట కౌశిక రుషి
169 అద్దంకి కౌండిల్య రుషి
170 అడ్డగట్ల విధుర రుషి
171 అదేం భరద్వాజ రుషి
172 ఆడేపల్లి చ్యవన రుషి
173 ఆడెపు భరద్వాజ రుషి
174 అడెట్ల కశ్యప రుషి
175 అధకం కౌండిన్యస రుషి
176 అధము కౌండిల్య రుషి
177 అధర్వణవేదం వశిష్ట రుషి
178 అదెల్లి వశిష్ట రుషి
179 అధిగోపుల భైరవ రుషి
180 అధితి వశిష్ట రుషి
181 అధివారం సుతీష్ణసూర్య రుషి
182 అధ్రి రుష్యశృంగ రుషి
183 అడిచెర్ల కశ్యప రుషి
184 అడిగొప్పుల బిక్షు రుషి
185 అడిగోపుల భైరవ రుషి
186 అడిగోపులపు భైరవ రుషి
187 ఆదిమోపులా బిక్షు రుషి
188 ఆదిమూలము రఘు రుషి
189 అదినా వాలాఖిల్య రుషి
190 ఆదిస వాలాఖిల్య రుషి
191 ఆదిశెర్ల కశ్యప రుషి
192 ఆదోని సుతీష్ణ రుషి
193 అడువాలా భరత రుషి
194 ఆగము సింధు రుషి
195 ఆగంతుల దత్తాత్రేయ రుషి
196 అగరాడము భరద్వాజ రుషి
197 ఆగరాల భరత రుషి
198 అగరము ఆదిత్య రుషి
199 అగారు భరత రుషి
200 అగ్గారపు గోవింద రుషి
201 అగ్గము అగస్త్య రుషి
202 అగ్గరపు గోవింద రుషి
203 అగ్గింపు కౌండిన్యస రుషి
204 అగిషమ్ భరత రుషి
205 అహమమ్ ధమోదర రుషి
206 అహోబిలం నరసింహ రుషి
207 ఐచ్ఛికము వశిష్ట రుషి
208 ఐదు అగస్త్య రుషి
209 ఐదువ పరాశర రుషి
210 ఐక వాలాఖిల్య రుషి
211 ఐక్యమత్యము భరద్వాజ రుషి
212 ఐక్యము అగస్త్య రుషి
213 ఐలా మనస్వి రుషి
214 ఐలము కపిల రుషి
215 ఐలవరం రుష్యశృంగ రుషి
216 ఐలేని సుతీష్ణ రుషి
217 ఐనా చ్యవన రుషి
218 అయినాబత్తుల మాండవ్య రుషి
219 అయినాల అంగీరస రుషి
220 ఐనంపూడి వాలాఖిల్య రుషి
221 ఐనము అత్రి రుషి
222 అయినపర్తి శాండిల్య రుషి
223 ఐందవం పరాశర రుషి
224 ఐంద్రము బృహస్పతి రుషి
225 అయినిల్లు అంగీరస రుషి
226 ఐరగట్టు గాలవ రుషి
227 ఐరావతము బృహస్పతి రుషి
228 ఐరేని వశిష్ట రుషి
229 ఐశ్వర్యము వశిష్ట రుషి
230 ఐశ్యము మాండవ్య రుషి
231 ఐతవరం చ్యవన రుషి
232 అయిటిపాముల మరీచ రుషి
233 అజగరం ధక్ష రుషి
234 అజకల పవన రుషి
235 అజము ధమోదర రుషి
236 అజరాగం దేవ రుషి
237 అజరంగం దేవ రుషి
238 అజర్నాగము దేవ రుషి
239 అకలజ పౌండ్రక రుషి
240 అకారపు బృహస్పతి రుషి
241 అకెనా కపిల రుషి
242 అక్కల పరశురామ రుషి
243 అక్కలాదేవి అచ్యుత రుషి
244 అక్కలకోట అత్రి రుషి
245 అక్కలపల్లి ఆత్రేయ రుషి
246 అక్కన్న పరాశర రుషి
247 అక్కసము మరీచ రుషి
248 అక్కెన కపిల రుషి
249 అక్కెనపల్లె ఆత్రేయ రుషి
250 అక్కెనపల్లి ఆత్రేయ రుషి
251 ఆకూరి విజయ రుషి
252 ఆక్రాంధి జయవర్ధన రుషి
253 అక్రుజా పౌండ్రక రుషి
254 అక్షయం వశిష్ట రుషి
255 అక్షింతల విశ్వామిత్ర రుషి
256 అకులి బృహస్పతి రుషి
257 అకురాతి విశ్వ రుషి
258 ఆలపాటి మరీచ రుషి
259 అలబోతుల పురుషోత్తమ రుషి
260 అలబోటి మరీచ రుషి
261 ఆలచూరి వామన రుషి
262 అలజరు మాధవ రుషి
263 అలక వామన రుషి
264 అలకారు అంబరీష రుషి
265 అలమకము కౌండిల్య రుషి
266 అలంపూరు మాండవ్య రుషి
267 అలంపూడి శ్రీవత్స రుషి
268 అలంపురి శ్రీవత్స రుషి
269 ఆలపాటి మరీచ రుషి
270 అలసెట్టి వృక్ష రుషి
271 ఆలశెట్టి వృక్ష రుషి
272 అలవాలు శ్రీవత్స రుషి
273 అలిగేటి విశ్వామిత్ర రుషి
274 అలిశెట్టి విమల రుషి
275 అలివేలు ఆత్రేయ రుషి
276 అల్లాడి మరీచ రుషి
277 ఆళ్లగట్టు కౌండిల్య రుషి
278 అల్లక శక్తి రుషి
279 అల్లకట్ల వృక్ష రుషి
280 అల్లకట్టు వృక్ష రుషి
281 అల్లం కశ్యప రుషి
282 అల్లము గోవింద రుషి
283 అల్లవరపు గోవింద రుషి
284 అల్లె కౌండిల్య రుషి
285 అల్లి కౌండిల్య రుషి
286 అల్లూరి వాచ్వినా రుషి
287 అల్లూరు శక్తి రుషి
288 ఆలూరు శక్తి రుషి
289 అలుకోటి మరీచ రుషి
290 అలుసా శక్తి రుషి
291 అలువాల పరశురామ రుషి
292 ఆళ్వారు శక్తి రుషి
293 అమలచర్ల కశ్యప రుషి
294 అమలము భరద్వాజ రుషి
295 ఆమంచి ధనుంజయ రుషి
296 అమరచింత అగస్త్య రుషి
297 ఆమాటము భరద్వాజ రుషి
298 అంబాక వామన రుషి
299 అంబారీ విజయ రుషి
300 అంబారు విజయ రుషి
301 అంబారుక అగస్త్య రుషి
302 అంబదాసు ఆత్రేయ రుషి
303 అంబకం కౌండిల్య రుషి
304 అంబాలా శ్రీధర రుషి
305 అంబలి అగస్త్య రుషి
306 అంబాలికా అంగీరస రుషి
307 అంబాల్లా శ్రీధర రుషి
308 అంబరం బృహస్పతి రుషి
309 అంబారిక అంగీరస రుషి
310 అంబారు అగస్త్య రుషి
311 అంబటా మరీచ రుషి
312 అంబటం మరీచ రుషి
313 అంబటి మరీచ రుషి
314 అంబే మైత్రేయ రుషి
315 అంబా మైత్రేయ రుషి
316 అమిజాలా అత్రి రుషి
317 అమ్నావతుని దత్తాత్రేయ రుషి
318 అమూర్తం వశిష్ట రుషి
319 అంపాటి మారీచా రుషి
320 అంపాడు పులహ రుషి
321 అంపకోల గార్గేయ రుషి
322 అమృత ధక్ష రుషి
323 అమృతం ధక్ష రుషి
324 అంశం జనార్ధన రుషి
325 అంశుకము విశ్వామిత్ర రుషి
326 అముజూరి అగస్త్య రుషి
327 అనాసి తుష్ణ రుషి
328 అనబత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
329 అనగము కపిల రుషి
330 అనకాల పవన రుషి
331 అనమల విక్రమ రుషి
332 ఆనంద ధక్ష రుషి
333 ఆనందాలు బ్రహ్మ రుషి
334 అనంత దక్ష రుషి
335 అనంతం ధక్ష రుషి
336 అనంతరామ్ పరాశర రుషి
337 అనంతవీర పులస్త్య రుషి
338 అనంతవార్ పులస్త్య రుషి
339 అనపర్రు కర్ధమ రుషి
340 అనపర్తి కణ్వ రుషి
341 అనాథరం బృహస్పతి రుషి
342 అంచల మధుసూదన రుషి
343 అంచలము జమధాగ్ని రుషి
344 అంచే మైత్రేయ రుషి
345 అంచులా పురుషోత్తమ రుషి
346 అంచుపద్గుల శుక రుషి
347 అందా సంకర్షణ రుషి
348 అందాల పవన రుషి
349 అందరు భరత రుషి
350 అందగిరి భరత రుషి
351 అందగొండల అత్రి రుషి
352 అందాల పవన రుషి
353 అందరాల పురుషోత్తమ రుషి
354 అందరము ఆదిత్య రుషి
355 అందే గాలవ రుషి
356 అందెల గాలవ రుషి
357 అందెం గాలవ రుషి
358 అందెనా దక్షిణామూర్తి రుషి
359 అంధగిరి భరత రుషి
360 అంధలం మాండవ్య రుషి
361 మరియు అతను మైత్రేయ రుషి
362 అందేనా దక్షిణామూర్తి రుషి
363 అంధోలు ఆత్రేయ రుషి
364 అందుగుల సంకర్షణ రుషి
365 అంధుకురా గాలవ రుషి
366 అంధుకూరి గాలవ రుషి
367 అంగా అగస్త్య రుషి
368 అంగారపు అగస్త్య రుషి
369 అంగడి కౌశిక రుషి
370 అంగలూరు గాలవ రుషి
371 అంగం సింధు రుషి
372 అంగరల్ భరద్వాజ రుషి
373 అంగారి భరత రుషి
374 అంగుటము కశ్యప రుషి
375 అంజల మధుసూదన రుషి
376 అంజలి అత్రి రుషి
377 అంజనం చ్యవన రుషి
378 అంజనపల్లి మధుసూదన రుషి
379 అంజోరి వ్యధృత రుషి
380 అంజూరు వ్యధృత రుషి
381 అంకారపు గోవింద రుషి
382 అంకం కౌండిల్య రుషి
383 అంకదాసు కౌండిన్యస రుషి
384 అంకముడి కశ్యప రుషి
385 అంకెము కపిల రుషి
386 అంకూరము అంగీరస రుషి
387 అంకౌరపు గోవింద రుషి
388 అంకుల వశిష్ట రుషి
389 అంకుశం వశిష్ట రుషి
390 అన్నాబత్తుల కశ్యప రుషి
391 అన్నాచ్చి ధనుంజయ రుషి
392 అన్నదాత దిగ్వాస రుషి
393 అన్నలదాసు భరద్వాజ రుషి
394 అన్నలదేశి అంగీరస రుషి
395 అన్నలధనుడు బ్రహ్మ రుషి
396 అన్నదాసు బ్రహ్మ రుషి
397 అన్నదాసుల బ్రహ్మ రుషి
398 అన్నము ధమోదర రుషి
399 అన్నారం బృహస్పతి రుషి
400 అన్నవరం అత్రి రుషి
401 అన్నవరపు భరద్వాజ రుషి
402 అనేటి కశ్యప రుషి
403 అంతం ధక్ష రుషి
404 అంతరాల పురుషోత్తమ రుషి
405 అంతపల్లె ధక్ష రుషి
406 అంతర్వణి విశ్వామిత్ర రుషి
407 అంతిగాని సుతీష్ణ రుషి
408 అంతిపురి భరద్వాజ రుషి
409 ఏంట్రా చంద్ర  రుషి
410 అంత్రు చంద్ర  రుషి
411 అనుభవం గార్గేయ రుషి
412 అనుగుల బృహదారణ్య రుషి
413 అనుమాల వనసంగనక రుషి
414 అనుమాల్ల విక్రమ రుషి
415 అనుమాండ్ల వనసంగనక రుషి
416 అనుమకొండ గౌతమ రుషి
417 అనుమల విక్రమ రుషి
418 అనుమల్లా విక్రమ రుషి
419 అనుమల్లి విక్రమ రుషి
420 అనుముల బిక్షు రుషి
421 అనునము కశ్యప రుషి
422 అనుపమ కణ్వ రుషి
423 అనుపము కణ్వ రుషి
424 అనుపండి సంకర్షణ రుషి
425 అనుపింపి సంకర్షణ రుషి
426 అనుపిండి సంకర్షణ రుషి
427 అనుపిండ్ల సంకర్షణ రుషి
428 అనువుల తుష్ణ రుషి
429 అపిరాల పురుషోత్తమ రుషి
430 అపూర్వము గాలవ రుషి
431 అప్పా బృహదారణ్య రుషి
432 అప్పాల పవన రుషి
433 అప్పల మాండవ్య రుషి
434 అప్పలము బృహదారణ్య రుషి
435 అప్పాలి మాండవ్య రుషి
436 అప్పం కౌండిల్య రుషి
437 అప్పము కౌండిల్య రుషి
438 అప్పన అత్రి రుషి
439 అప్పనము గార్గేయ రుషి
440 అప్పు పరాశర రుషి
441 అరక పరాశర రుషి
442 అరకాల పరాశర రుషి
443 అరకట మైత్రేయ రుషి
444 అరకటి మైత్రేయ రుషి
445 అరకూలా పరశురామ రుషి
446 అరకు పరాశర రుషి
447 అరంపురి విజయ రుషి
448 అరనూక భరద్వాజ రుషి
449 అరట ఘనక రుషి
450 అరవ మైత్రేయ రుషి
451 అరవజాల కపిల రుషి
452 అరవల గౌతమ రుషి
453 అరవశివ కపిల రుషి
454 ఆరెవేటి మరీచ రుషి
455 అరిగే శ్రీకృష్ణ రుషి
456 అరిగే తుష్ణ రుషి
457 అరిగొప్పుల బిక్షు రుషి
458 అరికటా మరీచ రుషి
459 అరికటి మరీచ రుషి
460 అరికూటి మరీచ రుషి
461 ఆరిలేని సుతీష్ణ రుషి
462 అరిషనపల్లి చ్యవన రుషి
463 అరితేని మాండవ్య రుషి
464 అరివేణి సుతీష్ణ రుషి
465 అర్జి చ్యవన రుషి
466 ఆర్లగడ్డ గాలవ రుషి
467 అర్రు అంబరీష రుషి
468 అర్షనపల్లి చ్యవన రుషి
469 ఆరుగలము కశ్యప రుషి
470 ఆరుగొండ యధు రుషి
471 అరుగుల కౌశిక రుషి
472 ఆరుకాల పౌరుష రుషి
473 ఆరుకాలము పౌరుష రుషి
474 ఆరుకొండ యధు రుషి
475 అరుప్పా పరాశర రుషి
476 అరుప్పాల పరాశర రుషి
477 అరూరు శక్తి రుషి
478 అసలా శౌనక రుషి
479 ఆశారాము వాలాఖిల్య రుషి
480 అసకల శాండిల్య రుషి
481 ఆసామ్ జనార్ధన రుషి
482 ఆశభటుల దత్తాత్రేయ రుషి
483 ఆశమము ధమోదర రుషి
484 ఆశనూరి కేశవ రుషి
485 ఆశనూరి కేశవ రుషి
486 ఆశ్రమం ధమోదర రుషి
487 అశాబతుల దత్తాత్రేయ రుషి
488 అటకాకురా మైత్రేయ రుషి
489 అటకాపుర మైత్రేయ రుషి
490 అథ్లెలా పురుషోత్తమ రుషి
491 అట్లూర కశ్యప రుషి
492 అట్లూరి గౌతమ రుషి
493 అట్లూరు గౌతమ రుషి
494 అటూరా చంద్ర రుషి
495 అటూరి చంద్ర రుషి
496 అట్పా చంద్ర  రుషి
497 అత్ర చంద్ర రుషి
498 అత్రు చంద్ర రుషి
499 అట్టము వశిష్ట రుషి
500 అట్టిపాముల ఈశ్వర రుషి
501 అటుకుల అగస్త్య రుషి
502 అవారు మౌయ రుషి
503 అవధాని అగస్త్య రుషి
504 అవధూత ధక్ష రుషి
505 అవతారం బృహస్పతి రుషి
506 అవిరేణి వనసంగనక రుషి
507 అవిరేణు జయవర్ధన రుషి
508 అవిశెట్టి బృహస్పతి రుషి
509 అవుధుతల కౌండిల్య రుషి
510 ఆవురేను జనార్ధన రుషి
511 అవ్వరం మహాదేవ రుషి
512 అవ్వరపు మహాదేవ రుషి
513 అవ్వరి మహాదేవ రుషి
514 అవ్వారు మహాదేవ రుషి
515 అయల మధుసూదన రుషి
516 ఆయంచి ధనుంజయ రుషి
517 అయిల కౌండిల్య రుషి
518 అయిలేని సుతీష్ణసూర్య రుషి
519 అయిరేణి వశిష్ట రుషి
520 అయిత శుక రుషి
521 అయితి శుక రుషి
522 అయిటిపాముల గుహ రుషి
523 అయిట్ల కౌండిల్య రుషి
524 అయివాళ పరశురామ రుషి
525 అయ్యంగారు వశిష్ట రుషి
526 అయ్యంకుల అగస్త్య రుషి
527 అయ్యగారు మైత్రేయ రుషి
528 అయ్యెరు విజయ రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో H అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో అ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో అ అక్షరం తో

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  మరియు గోత్రములు తెలుగు లో B అక్షరం తో 

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Sharing Is Caring:

Leave a Comment