పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  మరియు గోత్రములు తెలుగు లో B అక్షరం తో 

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  మరియు గోత్రములు తెలుగు లో B అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with letter bha

 ఇంటి పేరు    గోత్రము

 

529 బాధునా దక్షిణామూర్తి రుషి
530 బాడిచెర్ల కశ్యప రుషి
531 బాకా చంద్ర రుషి
532 బాకు చంద్ర రుషి
533 బాల శ్రీధర రుషి
534 బాలే మైత్రేయ రుషి
535 బాలినా సుతీష్ణసూర్య రుషి
536 బాలినే సుతీష్ణసూర్య రుషి
537 బాలలింగాల సపిల్వక రుషి
538 బాలిని సుతీష్ణసూర్య రుషి
539 బాలిని సుతీష్ణసూర్య రుషి
540 బాలుపద్గుల శుక రుషి
541 బాణా పులస్త్య రుషి
542 బాణగేరి భరత రుషి
543 బాపపతిని వేద రుషి
544 బాబాని సుతీష్ణసూర్య రుషి
545 బాపిని సుతీష్ణ రుషి
546 బాపు గోవింద రుషి
547 బారాలూల్ పరశురామ రుషి
548 బార్గుల శుక రుషి
549 బాస పులస్త్య రుషి
550 బాసాబత్ని వేదమాత రుషి
551 బాసగేరి భరత రుషి
552 బాసల్ల వనసంగనక రుషి
553 బాసని సుతీష్ణ రుషి
554 బసపతి విశ్వ రుషి
555 బసపతి విశ్వ  రుషి
556 బసపతి విశ్వ రుషి
557 బాసపత్ని వేద రుషి
558 బసవతిని వేదమాత రుషి
559 బసవి సుతీష్ణసూర్య రుషి
560 బావల్లా వనసంగనక రుషి
561 బావండ్ల విక్రమ రుషి
562 బచ్చా సాధు రుషి
563 బదనం పులస్త్య రుషి
564 బద్దెల దత్తాత్రేయ రుషి
565 బద్దెపురం వేద రుషి
566 బద్ధి జయవర్ధన రుషి
567 బడుగు విక్రమ రుషి
568 బాధాబత్ని వేద రుషి
569 బాధపురి వేద రుషి
570 బడిమి శ్రీవత్స రుషి
571 బడిమిడి శ్రీవత్స రుషి
572 బడిమిలి శ్రీవత్స రుషి
573 బడిని స్త్రాంశ రుషి
574 బడితే కశ్యప రుషి
575 బడివి అనిరుద్ధ రుషి
576 బడుగు విక్రమ రుషి
577 బడుగుల వనసంగనక రుషి
578 బైకాలు పులహ రుషి
579 బైలి ప్రష్ట రుషి
580 బెయిలు ధక్ష రుషి
581 బైనగిరి భరత రుషి
582 బైరమూరి శ్రీవత్స రుషి
583 బైరముడి శ్రీవత్స రుషి
584 బైరవరపు అగస్త్య రుషి
585 బైరి అంబరీష రుషి
586 బైరు అంబరీష రుషి
587 బజ్జా పౌండ్రక రుషి
588 బజ్జీ పౌండ్రక రుషి
589 బక్కపాలేల అంగీరస రుషి
590 బక్కపల్లి అంగీరస రుషి
591 బక్కుల వశిష్ట రుషి
592 బలబధ్ర అత్రి రుషి
593 బలబద్రి అత్రి రుషి
594 బాలెల్లా మైత్రేయ రుషి
595 బాలెం రఘు రుషి
596 బలిమ పురుషోత్తమ రుషి
597 బలిమడి శ్రీవత్స రుషి
598 బలిమిడి శ్రీవత్స రుషి
599 బలింగాల మధుసూదన రుషి
600 బలియా పురుషోత్తమ రుషి
601 బల్లా శ్రీధర రుషి
602 బల్లం రఘు రుషి
603 బాల్నే సుతీష్ణసూర్య రుషి
604 బండ సంకర్షణ రుషి
605 బండారి భరత రుషి
606 బండారు భరత రుషి
607 బందం సంకర్షణ రుషి
608 బండనాధం ధక్ష రుషి
609 బండారాల పురుషోత్తమ రుషి
610 బండారి భరత రుషి
611 బందెలా పవన రుషి
612 బంధ వీరసీన రుషి
613 బంధనం పులస్త్య రుషి
614 బంధీ జయవర్ధన రుషి
615 బండి సంకర్షణ రుషి
616 బండ్ల విక్రమ రుషి
617 బండ్లపల్లి అంగీరస రుషి
618 బంగారపు గోవింద రుషి
619 బనిశెట్టి విమల రుషి
620 బంకా కౌండిల్య రుషి
621 బంకంటి పౌష్ణాల రుషి
622 బార్గు వనసంగనక రుషి
623 బారి ఆత్రేయ రుషి
624 బరీగల మధుసూదన రుషి
625 బారెంకల మధుసూదన రుషి
626 బార్తి వేద రుషి
627 బసాబత్తుల హృషీకేశ రుషి
628 బసపతి విశ్వ రుషి
629 బాసం సుతీష్ణసూర్య రుషి
630 బథాలా హృషీకేశ రుషి
631 బథిని వేదమాత రుషి
632 బత్నీ వేద రుషి
633 బత్నీ వేద రుషి
634 బత్తూరి విజయ రుషి
635 బాతు హృషీకేశ రుషి
636 బట్టా కపిల రుషి
637 బట్టు జయవర్ధన రుషి
638 బత్తుల హృషీకేశ రుషి
639 బెబ్బులి విశ్వామిత్ర రుషి
640 బెదధకోట రుష్యశృంగ రుషి
641 బెడుదాటి కణ్వ రుషి
642 బెడుదేటి కణ్వ రుషి
643 బెదుదౌతి కణ్వ రుషి
644 బీద పులహ రుషి
645 బీదల పులహ రుషి
646 బీడుదేతి కణ్వ రుషి
647 బీగము కపిల రుషి
648 బీజము బృహస్పతి రుషి
649 బీమసాని సాధ్విష్ణు రుషి
650 బీనగరి కర్ధమ రుషి
651 బీరా పరాశర రుషి
652 బీరకా పరాశర రుషి
653 బీరకా పరాశర రుషి
654 బీరం బృహస్పతి రుషి
655 బీరము బృహస్పతి రుషి
656 బీరువా జమధాగ్ని రుషి
657 బీసము కర్ధమ రుషి
658 బీతంపూడి నరసింహ రుషి
659 బీతనపల్లి హృషీకేశ రుషి
660 బీతవోలు ధనుంజయ రుషి
661 బీతి సూత్ర రుషి
662 బీటు క్రతువు రుషి
663 బెగ్గలం రఘు రుషి
664 బేగ్లాం రఘు రుషి
665 బెగ్గులం రఘు రుషి
666 బెజ్జలం పౌండ్రక రుషి
667 బెజ్జము పౌండ్రక రుషి
668 బెజ్నాల కణ్వ రుషి
669 బెజుగాం దేవ రుషి
670 బెజుగం రౌనక రుషి
671 బెల్లం కశ్యప రుషి
672 బెల్లంకొండ కౌశిక రుషి
673 బెలుగం రౌనక రుషి
674 బెనగల్ల అంగీరస రుషి
675 బెనగారి భరత రుషి
676 బెండపాక ఆత్రేయ రుషి
677 బెనిగేరి భరత రుషి
678 బెన్నాడ రఘు రుషి
679 బెన్నూరు అత్రి రుషి
680 బెన్నూరి గాలవ రుషి
681 బేరం బృహస్పతి రుషి
682 బేరవూలు కౌండిన్యస రుషి
683 బెరి అంబరీష రుషి
684 బేరిపల్లి అంగీరస రుషి
685 బెర్కు చంద్ర రుషి
686 బెరెన్కల మధుసూదన రుషి
687 బెరు అంబరీష రుషి
688 బెరుకు చంద్ర రుషి
689 బేస్తరం బృహస్పతి రుషి
690 బేతా హృషీకేశ రుషి
691 బెట్టా ఘనక రుషి
692 బెట్టపు ఘనక రుషి
693 బెత్తము భరద్వాజ రుషి
694 బెట్టు భరద్వాజ రుషి
695 బేటు హృషీకేశ రుషి
696 భాచిన వాలాఖిల్య రుషి
697 భాధము కశ్యప రుషి
698 భాగవరపు కణ్వ రుషి
699 భాళింగారా పులహ రుషి
700 భాలువేలు హృషీకేశ రుషి
701 భాల్యము కణ్వ రుషి
702 భామండ్ల పులస్త్య రుషి
703 భామిని సుతీష్ణసూర్య రుషి
704 భానము మాండవ్య రుషి
705 భాంగాలా పులహ రుషి
706 భాను పులస్త్య రుషి
707 భాపట్ల పులహ రుషి
708 భార వశిష్ట రుషి
709 భారలూరు వాలాఖిల్య రుషి
710 భరత ధక్ష రుషి
711 భరతల పరశురామ రుషి
712 Bhaarathalu పరశురామ రుషి
713 భరతము వ్యాస రుషి
714 భారతి ధక్ష రుషి
715 భరతాళ్ పరశురామ రుషి
716 భార్గవి కశ్యప రుషి
717 భాషా బృహస్పతి రుషి
718 భాషాము కణ్వ రుషి
719 భాష్యము భరద్వాజ రుషి
720 భాసురము కౌశిక రుషి
721 భావన పులస్త్య రుషి
722 భావనమ్ పులస్త్య రుషి
723 భావండ్ల ధక్ష రుషి
724 భావనల పులస్త్య రుషి
725 భయుని వశిష్ట రుషి
726 భచాలీ మైత్రేయ రుషి
727 భచ్చెలపాడు శుక రుషి
728 బచ్చుపల్లి పరాశర రుషి
729 భాదంపూడి శాండిల్య రుషి
730 బద్దము అత్రి రుషి
731 బద్ధే పులస్త్య రుషి
732 భాధిరము పులహ రుషి
733 భాధిరపు పులహ రుషి
734 భాదిగంటి కణ్వ రుషి
735 బదిమెల శ్రీవత్స రుషి
736 భాదిమిలి శ్రీవత్స రుషి
737 భడివి అనిరుద్ధ రుషి
738 భద్రం ఆదిత్య రుషి
739 భద్రము ధక్ష రుషి
740 భద్రిరాజు చ్యవన రుషి
741 భగము కపిల రుషి
742 భక్కయల మరీచ రుషి
743 భక్తము గార్గేయ రుషి
744 భకు చంద్ర రుషి
745 భలభద్రుడు అత్రి రుషి
746 భాలకము కశ్యప రుషి
747 భలమర క్రతువు రుషి
748 భళారి కర్ధమ రుషి
749 భాల్గము క్రతువు రుషి
750 భలిజం అత్రి రుషి
751 భలిజేపల్లి వ్యాస రుషి
752 భలింగాలు మధుసూదన రుషి
753 భల్లకుదురు భరద్వాజ రుషి
754 భళ్లమూడి వామదేవ రుషి
755 భల్లారి ధక్ష రుషి
756 భల్లేము అంగీరస రుషి
757 భల్లి పులహ రుషి
758 భల్మి అగస్త్య రుషి
759 భలుసుపాడు చ్యవన రుషి
760 భమిడి మైత్రేయ రుషి
761 భమిడిపాటి మైత్రేయ రుషి
762 భామిని సుతీష్ణ రుషి
763 భమ్మెర వశిష్ట రుషి
764 భండాలము కౌశిక రుషి
765 భండారము కౌండిన్యస రుషి
766 భండాల విక్రమ రుషి
767 భండారు కౌశిక రుషి
768 భంధనారం ధక్ష రుషి
769 బంధనాథం ధక్ష రుషి
770 భండరాజు నారాయణ రుషి
771 భండారంపల్లె రుష్యశృంగ రుషి
772 భాంధవరం ధనుంజయ రుషి
773 భంధేపు గాలవ రుషి
774 భంధి జయ రుషి
775 బండ్లగూడ కౌశిక రుషి
776 బండ్లమూడి కౌశిక రుషి
777 భంగారుబింధే పులహ రుషి
778 భంగారి గోవింద రుషి
779 బంగారుకొండ భరద్వాజ రుషి
780 భనిగంటి పద్మనాభ రుషి
781 భాంకుపల్లి అగస్త్య రుషి
782 భన్నాసరి కశ్యప రుషి
783 భరణము మైత్రేయ రుషి
784 భరణి మైత్రేయ రుషి
785 భరిగంటి పద్మనాభ రుషి
786 భరికే ఆత్రేయ రుషి
787 భాషాభత్తిని ధక్ష రుషి

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  మరియు గోత్రములు తెలుగు లో B అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  మరియు గోత్రములు తెలుగు లో B అక్షరం తో

788 భాసపతి విశ్వ రుషి
789 భట్టాల క్రతువు రుషి
790 బత్తలపల్లి వశిష్ట రుషి
791 భట్టిన వేద రుషి
792 భట్టు వ్యాస రుషి
793 భట్టూరి విజయ రుషి
794 భట్టిప్రోలు గాలవ రుషి
795 భట్టురో మరీచ రుషి
796 భటువు కర్ధమ రుషి
797 భవనం పులస్త్య రుషి
798 భవనము పరాశర రుషి
799 భవానీ వశిష్ట రుషి
800 భవన్లా విక్రమ రుషి
801 భీమా వరుణ రుషి
802 భీమనపల్లి చ్యవన రుషి
803 భీమసాని సాధ్విష్ణు రుషి
804 భీరు అంబరీష రుషి
805 భేంధాది కశ్యప రుషి
806 భేంధము కపిల రుషి
807 భేండు గౌతమ రుషి
808 భెంగూరూరు గాలవ రుషి
809 భేరి అంబరీష రుషి
810 భేరు అంబరీష రుషి
811 భేస్టారం బృహస్పతి రుషి
812 భీమడోలు మరీచ రుషి
813 భీమకుర్తి పరాశర రుషి
814 భీమనపల్లి చ్యవన రుషి
815 భీమనాథి గార్గేయ రుషి
816 భీమనతుల మధుసూదన రుషి
817 భీమని సుతీష్ణసూర్య రుషి
818 భీమరాజు హరితస రుషి
819 భీమర్తి పులహ రుషి
820 భీమసత్తుల మధుసూదన రుషి
821 భీమశెట్టి విమల రుషి
822 భీమతతి చ్యవన రుషి
823 భీమవరపు కౌశిక రుషి
824 భీమవతుల మధుసూదన రుషి
825 భీముడు వశిష్ట రుషి
826 భీమునిపల్లె చ్యవన రుషి
827 బింధము కపిల రుషి
828 భింగీలు వశిష్ట రుషి
829 భింకం కౌండిల్య రుషి
830 భింకంటి పద్మనాభ రుషి
831 భిరామ్ బృహస్పతి రుషి
832 భిరాముడి శ్రీవత్స రుషి
833 భీరవి భార్గవ రుషి
834 భీరి భార్గవ రుషి
835 భోదకరుల కశ్యప రుషి
836 భోగ అగస్త్య రుషి
837 భోగబాలు కపిల రుషి
838 భోగబతిని వేద రుషి
839 భోగం సింధు రుషి
840 భోగము రుష్యశృంగ రుషి
841 భోగాపురం కశ్యప రుషి
842 భోగరాజు కౌండిన్యస రుషి
843 భోగి వశిష్ట రుషి
844 భోండము వశిష్ట రుషి
845 భోంధపతి గార్గేయ రుషి
846 భోండుగుల కణ్వ రుషి
847 భోంగు శౌనక రుషి
848 భోంతు కర్ధమ రుషి
849 భూమా వరుణ రుషి
850 భూషణం పులస్త్య రుషి
851 భోరాపురం ముద్గల రుషి
852 భోరు విశ్వామిత్ర రుషి
853 భోషణము అంగీరస రుషి
854 భోవనగిరి కశ్యప రుషి
855 భ్రమరము అగస్త్య రుషి
856 భూదాతి మరీచ రుషి
857 భూధారపు బృహస్పతి రుషి
858 భూధాత్తు కర్ధమ రుషి
859 భూమా వరుణ రుషి
860 భూమి భరద్వాజ రుషి
861 భువనగిరి భార్గవ రుషి
862 భువనపల్లి కశ్యప రుషి
863 భువత్తు కర్ధమ రుషి
864 భైరమూడి శ్రీవత్స రుషి
865 బిచ్చా సాధు రుషి
866 బిడారు శౌనక రుషి
867 బిగధారు అత్రి రుషి
868 బిగ్గళం రఘు రుషి
869 బిజినేపల్లి పరాశర రుషి
870 బిజ్జ పౌండ్రక రుషి
871 బిజ్జల పౌండ్రక రుషి
872 బిజ్జపూరు పులస్త్య రుషి
873 బిజ్జే పౌండ్రక రుషి
874 బిజ్జుల పౌండ్రక రుషి
875 బికాంతి పౌష్ణాల రుషి
876 బిక్కమల్ల విక్రమ రుషి
877 బిక్కపాటి బృహస్పతి రుషి
878 బిల్లా శ్రీధర రుషి
879 బిల్లంగి విశ్వామిత్ర రుషి
880 బిల్లి శ్రీధర రుషి
881 బింధరాలా పురుషోత్తమ రుషి
882 బింధేలా పవన రుషి
883 బింగి తక్ష రుషి
884 బింకం కౌండిల్య రుషి
885 బింకంటి పద్మనాభ రుషి
886 బిరిగి సింధు రుషి
887 బిర్రా అంబరీష రుషి
888 బిర్రు అంబరీష రుషి
889 బిరుధుల జమధాగ్ని రుషి
890 బిరుసు గౌతమ రుషి
891 బిట్ల మధన రుషి
892 బిట్లు మధన రుషి
893 బిట్రా చంద్ర  రుషి
894 బిట్రాతి విశ్వ రుషి
895 బిట్రగుంట ధుర్వాస రుషి
896 బిట్టా ఘనక రుషి
897 బిట్టగుంట గార్గేయ రుషి
898 బిట్టల గాలవ రుషి
899 బిట్టి మైత్రేయ రుషి
900 బిట్లింగు కౌశిక రుషి
901 బియ్యమ్లా రఘు రుషి
902 బియ్యము శుక రుషి
903 బొబ్బలి కశ్యప రుషి
904 బొబ్బిలి కశ్యప రుషి
905 బొబ్బిళ్లపాటి ముద్గల రుషి
906 బొచ్చా పౌండ్రక రుషి
907 బోచిపల్లి శ్రీవత్స రుషి
908 బొచ్చు సాధు రుషి
909 బోడా నరసింహ రుషి
910 బోడగల శ్రీవత్స రుషి
911 బోడకుంట నిశ్చిత రుషి
912 బొడ్డపాటి అధోక్షజ రుషి
913 బద్దలూరి ధక్ష రుషి
914 బొద్దనపల్లి నారాయణ రుషి
915 బొడ్డు అనిరుద్ధ రుషి
916 బొద్దుల దత్తాత్రేయ రుషి
917 బొడ్డునా దత్తాత్రేయ రుషి
918 బొడ్డుపల్లి,బొడ్డేపల్లి నరసింహ రుషి
919 బొడ్డురాయి అంగీరస రుషి
920 బోడెమ్ భరద్వాజ రుషి
921 బోధకరుల కశ్యప రుషి
922 బోధతి కణ్వ రుషి
923 బోడిచెర్ల కశ్యప రుషి
924 బోడిగల బొల్లం రుషి
925 బొడిగే బృహస్పతి రుషి
926 బోగా అగస్త్య రుషి
927 బోగావతిని వేద రుషి
928 బోగాబత్ని వేద రుషి
929 బోగం సింధు రుషి
930 బొగ్గర అనిరుద్ధ రుషి
931 బొగ్గరపు బృహస్పతి రుషి
932 బొగ్గవరపు బృహస్పతి రుషి
933 బొజ్జ పౌండ్రక రుషి
934 బొజ్జల పౌండ్రక రుషి
935 బొక్కా మైత్రేయ రుషి
936 బోలా నిశ్చిత రుషి
937 బొలిగడ్డ గార్గేయ రుషి
938 బొల్లా కౌండిల్య రుషి
939 బొల్లాపత్ని వేదమాత రుషి
940 బొల్లాప్రగడ జనార్ధన రుషి
941 బొల్లారం క్రతువు రుషి
942 బొల్లవతిని హృషీకేశ రుషి
943 బొల్లి కౌండిల్య రుషి
944 బొల్లిబత్తుల కౌండిల్య రుషి
945 బొల్లు కౌండిల్య రుషి
946 బొల్లుబతిని వేదమాత రుషి
947 బొల్లుపడుగుల శుక రుషి
948 బొల్లుపల్లె అగస్త్య రుషి
949 బొల్లుపల్లి చ్యవన రుషి
950 బొల్లుపతిని వేద రుషి
951 బొల్లుపట్ని వేద రుషి
952 బోమిశెట్టి విమల రుషి
953 బొమ్మా వరుణ రుషి
954 బొమ్మడి భార్గవ రుషి
955 బొమ్మకంటి జరీలా రుషి
956 బొమ్మన వనక రుషి
957 బొమ్మంచు కణ్వ రుషి
958 బొమ్మర కపిల రుషి
959 బొమ్మర్ల కశ్యప రుషి
960 బొమ్మవరం హరితస రుషి
961 బొమ్మేరి వ్యాస రుషి
962 బొమ్మర్ల కశ్యప రుషి
963 బొమ్మిడాల దత్తాత్రేయ రుషి
964 బొమ్మిరెడ్డిపల్లె కర్ధమ రుషి
965 బొమ్మిశెట్టి విమల రుషి
966 బొమ్ముదాల ఝరీలా రుషి
967 బోనా రుద్ర రుషి
968 బోనాల దత్తాత్రేయ రుషి
969 బోనగిరి భరత రుషి
970 బోనకర్త నారాయణ రుషి
971 బోనకార్తి నారాయణ రుషి
972 బోనకుర్తి నియంత రుషి
973 బొంగరాలా పవన రుషి
974 బొంగరాల పవన రుషి
975 బోనుండ పులస్త్య రుషి
976 బూదకుర్తి అత్రి రుషి
977 బూదపాటి ఆత్రేయ రుషి
978 బూదాటి కణ్వ రుషి
979 బూధ కర్ధమ రుషి
980 బూధము కశ్యప రుషి
981 బూదరాజు మాండవ్య రుషి
982 బుద్ధే కర్ధమ రుషి
983 బూధి కర్ధమ రుషి
984 బూడి శ్రీవత్స రుషి
985 బూడిచెర్ల కశ్యప రుషి
986 బూదిధపాండు అత్రి రుషి
987 బూగీ చ్యవన రుషి
988 బూగు పరాశర రుషి
989 బుక్కా ధక్ష రుషి
990 బూలాప్రగడ ధక్ష రుషి
991 బూలెము పులహ రుషి
992 బూమానిపల్లె శుక రుషి
993 బూనం రుద్ర రుషి
994 బూనము అత్రి రుషి
995 బూని వ్యాస రుషి
996 బూరా ఉపేంద్ర రుషి
997 బూరాడ శౌనక రుషి
998 బూరగిల్లు వశిష్ట రుషి
999 బూరం ఆత్రేయ రుషి
1000 బూరెము ధక్ష రుషి
1001 బూర్గపల్లి అంగీరస రుషి
1002 బూర్గుల శుక రుషి
1003 బూర్గుపల్లి అంగీరస రుషి
1004 బూర్ల ఆత్రేయ రుషి
1005 బూరుగుపూడి ధక్ష రుషి
1006 బోరునాలా దత్తాత్రేయ రుషి
1007 బూరుపల్లి అంగీరస రుషి
1008 బూసా వాలాఖిల్య రుషి
1009 బూసాని హృషీకేశ రుషి
1010 బూసుకొండ భార్గవ రుషి
1011 బూట్ల మధన రుషి
1012 బూయ వ్యాస రుషి
1013 బొప్పా పశునాక రుషి
1014 బొప్పు విమల రుషి
1015 బోరం సింధు రుషి
1016 బోర్గులా శుక రుషి
1017 బోర్లా ఆత్రేయ రుషి
1018 బొర్రా ఉపేంద్ర రుషి
1019 బొర్రిగల మధుసూదన రుషి
1020 బొరుగుల శుక రుషి
1021 బోరునాల దత్తాత్రేయ రుషి
1022 బోరునాల దత్తాత్రేయ రుషి
1023 బోతం హృషీకేశ రుషి
1024 బోతు హృషీకేశ రుషి
1025 బోతుల దత్తాత్రేయ రుషి
1026 బొట్ల మధు రుషి
1027 బొట్టా పవన రుషి
1028 బొట్టబతిని క్రతువు రుషి
1029 బొట్టే ఆత్రేయ రుషి
1030 బొట్టా హృషీకేశ రుషి
1031 బొట్టు వామదేవ రుషి
1032 బ్రహ్మ భరద్వాజ రుషి
1033 బుచ్చెర్ల వామదేవ రుషి
1034 బుదారం బృహస్పతి రుషి
1035 బుదమూర్I ధక్ష రుషి
1036 బుడ్డ శుక రుషి
1037 బుడ్డబతిని వేద రుషి
1038 బుడ్డబత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
1039 బుద్దేటి మరీచ రుషి
1040 బుద్ధబత్ని వేద రుషి
1041 బుద్ధబత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
1042 బుద్ధబత్తుల దత్తాత్రేయ రుషి
1043 బుద్ధవరం హరితస రుషి
1044 బుద్ధవరపు శ్రీవత్స రుషి
1045 బుద్ధి కపిల రుషి
1046 బుద్ది పరాశర రుషి
1047 బుధారపు బృహస్పతి రుషి
1048 బుద్ధిరెడ్డి భరత రుషి
1049 బుగ్గ శౌనక రుషి
1050 బుక్కపట్నం వశిష్ట రుషి
1051 బుక్కపిండ్ల చ్యవన రుషి
1052 బుక్కాపురం భార్గవ రుషి
1053 బులపాకుర్తి ముద్గల రుషి
1054 బులాసర కశ్యప రుషి
1055 బుల్లంకి భరద్వాజ రుషి
1056 బులుసు ధనుంజయ రుషి
1057 బులుసుపాడు ధనుంజయ రుషి
1058 బురకా రుష్యశృంగ రుషి
1059 బురిడీ భరద్వాజ రుషి
1060 బుర్ర కర్ధమ రుషి
1061 బూరుగుపల్లి అంగీరస రుషి
1062 బుస్సా వాలాఖిల్య రుషి
1063 బస్తాపురం మైత్రేయ రుషి
1064 బుద్ది కశ్యప రుషి
1065 బుతుడి కశ్యప రుషి
1066 బుట్టల క్రతువు రుషి
1067 బుట్టి పవన రుషి
1068 బైనిగిరి భరత రుషి
1069 బైరు అంబరీష రుషి

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  మరియు గోత్రములు తెలుగు లో B అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with letter B

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు  మరియు గోత్రములు తెలుగు లో B అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with letter B

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి