పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with Y letter
పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో

7629 యాబలూరి కౌండిన్యస రుషి
7630 యాబూధి గాలవ రుషి
7631 యాచలూరి కణ్వ రుషి
7632 యాదస్తు కర్ధమ రుషి
7633 యధాతి కణ్వ రుషి
7634 యాడికి పౌండ్రక రుషి
7635 యాగము కశ్యప రుషి
7636 యాగంటి పద్మనాభ రుషి
7637 యాగీతం ధక్ష రుషి
7638 యాగీతం ధక్ష రుషి
7639 యాజారి కౌశిక రుషి
7640 యాకూరి విజయ రుషి
7641 యాళం జనార్ధన రుషి
7642 యామర్రు కశ్యప రుషి
7643 యామిజాలా కపిల రుషి
7644 యామిని అంగీరస రుషి
7645 యానము వాలాఖిల్య రుషి
7646 యానిక కణ్వ రుషి
7647 యారం ఆదిత్య రుషి
7648 యారవ వశిష్ట రుషి
7649 యాసము కౌండిన్యస రుషి
7650 యాషమ్ జయవర్ధన రుషి
7651 యాతం ధక్ష రుషి
7652 యాదగిరి భరత రుషి
7653 యాదనకట్ల విధుర రుషి
7654 యదన్యాల పవన రుషి
7655 యడవల్లి గౌతమ రుషి
7656 యడ్డి జయ రుషి
7657 యధాన్యాల పవన రుషి
7658 యడ్కన్యాల పవన రుషి
7659 యజ్ఞము వశిష్ట రుషి
7660 యజనము పులహ రుషి
7661 యజుర్వేదము కౌశిక రుషి
7662 యక్కల పరశురామ రుషి
7663 యక్కలాదేవి అచ్యుత రుషి
7664 యక్షగానము శౌనక రుషి
7665 యలగంధల బిక్షు రుషి
7666 యలగంధుల బిక్షు రుషి
7667 యలమద్ది జయవర్ధన రుషి
7668 యలమది జయవర్ధన రుషి
7669 యలపాక వామన రుషి
7670 యలిగేటి మరీచ రుషి
7671 యలికంటి అగస్త్య రుషి
7672 యలికంటి పద్మనాభ రుషి
7673 యలికంతు పద్మనాభ రుషి
7674 యలిపాక వామన రుషి
7675 యల్లా భరద్వాజ రుషి
7676 యల్లంపల్లి శ్రీవత్స రుషి
7677 యల్లంకి వశిష్ట రుషి
7678 యాలుకలపల్లి చ్యవన రుషి
7679 యాలుకపల్లి చ్యవన రుషి
7680 యమకము అగస్త్య రుషి
7681 యామి మైత్రేయ రుషి
7682 యముగంటి హరితస రుషి
7683 యముజాల వశిష్ట రుషి
7684 యమునా అంగీరస రుషి
7685 యనగంధుల పవన రుషి
7686 యనమల వామదేవ రుషి
7687 యనమంద గార్గేయ రుషి
7688 యండ సంకర్షణ రుషి
7689 యాంగా శౌనక రుషి
7690 యంగల ప్రష్ట రుషి
7691 యంగల్దాసు ధక్ష రుషి
7692 యంగలి ప్రష్ట రుషి
7693 యానిగండ్ల విక్రమ రుషి
7694 యానిగండ్ల విక్రమ రుషి
7695 యంజాలా దత్తాత్రేయ రుషి
7696 యన్నం శాండిల్య రుషి
7697 యంత్రము అత్రి రుషి
7698 యప్పిరాల పురుషోత్తమ రుషి
7699 యారా పవన రుషి
7700 యరమధ ఆదిత్య రుషి
7701 యరమధి ఆదిత్య రుషి
7702 యరనామల మనుః రుషి
7703 యరత్త్రము విశ్వామిత్ర రుషి
7704 యర్గము కణ్వ రుషి
7705 యరికలపూడి వ్యాస రుషి
7706 యర్నాగు శౌనక రుషి
7707 యర్నాగుల శౌనక రుషి
7708 యర్రా కశ్యప రుషి
7709 యర్రగుండ్ల విక్రమ రుషి
7710 యర్రగుంట్ల విధుర రుషి
7711 యర్రం ఆదిత్య రుషి
7712 యర్రమిల్లి గాలవ రుషి
7713 యర్రనాగు కౌశిక రుషి
7714 యర్రనామాలా మనుః రుషి
7715 యర్రపాలెం రఘు రుషి
7716 యర్రారం ఆదిత్య రుషి
7717 యరుకల పవన రుషి
7718 యష్టి ధక్ష రుషి
7719 యసునూరి కేశవ రుషి
7720 యాతనము అగస్త్య రుషి
7721 యథాము వశిష్ట రుషి
7722 యత్నము కపిల రుషి
7723 యతి రుష్యశృంగ రుషి
7724 ఏచారి చ్యవన రుషి
7725 యేచ్చరి భరత రుషి
7726 ఏచూరి వాలాఖిల్య రుషి
7727 యదాది కణ్వ రుషి
7728 యెడాకుల విశ్వామిత్ర రుషి
7729 యెడకారు అత్రి రుషి
7730 యెడల్లి అంగీరస రుషి
7731 యెడరముల మధుసూదన రుషి
7732 యెడవిల్లి జమధాగ్ని రుషి
7733 యెద్దము విశ్వామిత్ర రుషి
7734 యెడ్డెము మైత్రేయ రుషి
7735 యెడ్డీ జయ రుషి
7736 Yeddual వాసుదేవ రుషి
7737 యెద్దుల వామదేవ రుషి
7738 యేదెల్లి అంగీరస రుషి
7739 యెదర అత్రి రుషి
7740 యెధిరే మాధవ రుషి
7741 యెదురు ఆత్రేయ రుషి
7742 యధుర్వధ జమధాగ్ని రుషి
7743 యెడిద మైత్రేయ రుషి
7744 యెదిరే మాధవ రుషి
7745 యెడూరుముల మధుసూదన రుషి
7746 ఏడుగడ రుష్యశృంగ రుషి
7747 ఏడుమురాలు ఆత్రేయ రుషి
7748 ఏడునూతల అగస్త్య రుషి
7749 యెదుర్షుల మధుసూదన రుషి
7750 యీలే కమండల రుషి
7751 యీలూరి వ్యధృత రుషి
7752 యీముల బిక్షు రుషి
7753 ఈర్పుల బిక్షు రుషి
7754 యీశాల బిక్షు రుషి
7755 యెగ్రుంట్ల కౌండిన్యస రుషి
7756 ఏకాదశి బృహస్పతి రుషి
7757 యేకాహము మరీచ రుషి
7758 యేకాహారం పరాశర రుషి
7759 యేకాకి గార్గేయ రుషి
7760 యేకాండము రుష్యశృంగ రుషి
7761 యేకాంతం గార్గేయ రుషి
7762 యేకావళి అంగీరస రుషి
7763 యేకము వశిష్ట రుషి
7764 యేకతాళము అగస్త్య రుషి
7765 యేకథము అత్రి రుషి
7766 యెక్కలాదేవి ధమోదర రుషి
7767 యెక్కలి అగస్త్య రుషి
7768 యెక్కుల బృహస్పతి రుషి
7769 యేకూరు మౌయ రుషి
7770 యలగంధుల బిక్షు రుషి
7771 యలగొండ యధు రుషి
7772 యెలగు కపిల రుషి
7773 ఏలమద్ది జయ రుషి
7774 ఏలపాక ఊర్ద్వాస రుషి
7775 యేల్ది మైత్రేయ రుషి
7776 యేలే మైత్రేయ రుషి
7777 యేలెమద్ది జయవర్ధన రుషి
7778 ఏలేరి మైత్రేయ రుషి
7779 ఏలేశ్వరం అత్రి రుషి
7780 యేలేటి మరీచ రుషి
7781 యెలిగంధుల పవన రుషి
7782 యెలిగెందుల పవన రుషి
7783 యెలిగేటి మరీచ రుషి
7784 యేలిక వశిష్ట రుషి
7785 యెల్లా శ్రీధర రుషి
7786 యల్లారం బృహస్పతి రుషి
7787 యెల్లభోతు కమండల రుషి
7788 యెల్లకంటి వశిష్ట రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో డ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with Y letter

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో Y అక్షరం తో

7789 యెల్లాల మహాదేవ రుషి
7790 యెల్లలం బృహస్పతి రుషి
7791 యెల్లాలు భైరవ రుషి
7792 ఎల్లమ్మగారు మౌయ రుషి
7793 ఎల్లమ్మగారు మహాదేవ రుషి
7794 ఎల్లంపేట కౌశిక రుషి
7795 యెల్లము శాండిల్య రుషి
7796 యెల్లారా బృహస్పతి రుషి
7797 ఎల్లారం బృహస్పతి రుషి
7798 ఎల్లారు బృహస్పతి రుషి
7799 ఎల్లవరం బృహస్పతి రుషి
7800 యెల్లికంటి శ్రీధర రుషి
7801 యెల్లుట్ల విధుర రుషి
7802 ఏలూరి శక్తి రుషి
7803 యెల్పుల పురుషోత్తమ రుషి
7804 ఏలుగం దేవ రుషి
7805 ఏలుగంటి పద్మనాభ రుషి
7806 యేలుగీతి మరీచ రుషి
7807 యేలుగేటి మరీచ రుషి
7808 యెలుగు ధక్ష రుషి
7809 ఏలుకల పవన రుషి
7810 ఏలుకంటి పౌష్ణాల రుషి
7811 ఏలుకపల్లి చ్యవన రుషి
7812 ఏలుకోటి శుక రుషి
7813 ఏలుకుర్తి నారాయణ రుషి
7814 ఏలూరి శక్తి రుషి
7815 యెంబరి మనుః రుషి
7816 యెంబెరి పులస్త్య రుషి
7817 యెమ్జాల బిక్షు రుషి
7818 యెమ్మకంటి వశిష్ట రుషి
7819 యేమోడి శ్రీవత్స రుషి
7820 యేముల ఈశ్వర రుషి
7821 యెనగంధుల పౌష్ణాల రుషి
7822 యేనగంటి మరీచ రుషి
7823 యెనకల పవన రుషి
7824 యేనకూరు మహాదేవ రుషి
7825 యెనమల చ్యవన రుషి
7826 యెనమండ్ర పరాశర రుషి
7827 యెంగల్దాసు ప్రష్ట రుషి
7828 యెంగలి కశ్యప రుషి
7829 యెంగేసా అంగీరస రుషి
7830 యెంగిలి ప్రష్ట రుషి
7831 యెంగుర్తి వామదేవ రుషి
7832 యెనిగండ్ల పరాశర రుషి
7833 యెనిక పులస్త్య రుషి
7834 యెనికి శౌనక రుషి
7835 యెనిమిది ఆత్రేయ రుషి
7836 యెంజలా మనుః రుషి
7837 యెంజలి పులస్త్య రుషి
7838 యెంజపురి పులహ రుషి
7839 యెంజారి మనుః రుషి
7840 యెంజల మనుః రుషి
7841 యెంజపురము పులహ రుషి
7842 యెన్నం ధమోదర రుషి
7843 యెన్నము బిక్షు రుషి
7844 యెనుగుల అంగీరస రుషి
7845 యెనుగుల శుక రుషి
7846 యేనుగుపాటి కపిల రుషి
7847 ఏనుకూరు మహాదేవ రుషి
7848 ఏనుములపల్లి పులహ రుషి
7849 యేపూరి విజయ రుషి
7850 యేరాళము కపిల రుషి
7851 యెరగాలి మాండవ్య రుషి
7852 యరగంధుడు మాండవ్య రుషి
7853 యేర్ ప్రద్యుమ్న రుషి
7854 యెర్గు జట్టిల రుషి
7855 యెర్ల ఆత్రేయ రుషి
7856 ఏర్పుల పురుషోత్తమ రుషి
7857 యెర్ర పవన రుషి
7858 యర్రగడ్డ మైత్రేయ రుషి
7859 యర్రగుండ్ల విధుర రుషి
7860 యర్రగుంట్ల కౌడిల్య రుషి
7861 యర్రం ఆదిత్య రుషి
7862 ఎర్రమడి బృహస్పతి రుషి
7863 యర్రమధ మనుః రుషి
7864 యర్రనాకుల పవన రుషి
7865 యర్రపాలెం రఘు రుషి
7866 యర్రవరం పరాశర రుషి
7867 యెర్రి పవన రుషి
7868 యెరుకల పవన రుషి
7869 ఏరుకోటి వశిష్ట రుషి
7870 యెరుమా గౌతమ రుషి
7871 యెరువా గాలవ రుషి
7872 ఏరువాక వశిష్ట రుషి
7873 ఏరువాకి శౌనక రుషి
7874 యెర్వా మైత్రేయ రుషి
7875 యేసరెగు వశిష్ట రుషి
7876 యేశాల పవన రుషి
7877 యెష్టంశెట్టి విమల రుషి
7878 యేసు వాలాఖిల్య రుషి
7879 ఏటికోల్ల అగస్త్య రుషి
7880 ఏటిపాముల ధక్ష రుషి
7881 యేటూరి మహాదేవ రుషి
7882 ఏటుకూలి భార్గవ రుషి
7883 ఏటుకూరి వశిష్ట రుషి
7884 ఏటూరి మహాదేవ రుషి
7885 ఏవూరి విజయ రుషి
7886 యిడెం భరద్వాజ రుషి
7887 యిధలాది ఆదిత్య రుషి
7888 యిమండి పవన రుషి
7889 యింధన భరద్వాజ రుషి
7890 యింజమూరి వ్యధృత రుషి
7891 యింజపురి వ్యధృత రుషి
7892 యినుమర్తి పవన రుషి
7893 యినుండి పౌష్ణాల రుషి
7894 యిప్పకాయల సపిల్వక రుషి
7895 యీసునూరి భరత రుషి
7896 యితి భరద్వాజ రుషి
7897 యిట్టె భరత రుషి
7898 యోగము వశిష్ట రుషి
7899 యోగిని శౌనక రుషి
7900 యోబుధి గాలవ రుషి
7901 యూపూరి వ్యధృత రుషి
7902 యర్రమధ ఆదిత్య రుషి
7903 యుభూది గాలవ రుషి
7904 యులుకపల్లి చ్యవన రుషి
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో M అక్షరం తో

Padmasali family names and gotrams in telugu with Y letter

Padmasali family names and gotrams in telugu with Y letter

 

మిగిలిన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు కొరకు ఇక్కడ చూడగలరు

 

A అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
B అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
C అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
D అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
E అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
G అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
H అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
I అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
J అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
K అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
L అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
M అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
N అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
O అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
P అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
R అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
S అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
V అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
U అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Y అక్షరం తో పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
పద్మశాలి వంశ వృక్షం ఇంటి పేర్లు గోత్రములు తెలుగు లో
Read More  పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో చ అక్షరం తో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు తెలుగు లో

పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములు లలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో మాకు వెంటనే సరైన పద్మశాలి ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రములను వివరంగా ను మాకు మెయిల్ చేయగలరు ఇక్కడ అప్ డేట్ చేస్తాము ఇట్టి సమాచారంను మిగితా మన పద్మశాలి గ్రూప్ మరియు పేస్ బుక్ లో షేర్ చేయగలరు జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ, జై మార్కండేయ జై పద్మశాలి

Originally posted 2022-09-24 06:45:08.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment